Administratori de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA)

 

Legislație primară națională și europeană

Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

 

 

  Directiva (UE) 2024/927 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2024 de modificare a Directivelor 2011/61/UE și 2009/65/CE în ceea ce privește dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și acordarea de împrumuturi de către fondurile de investiții alternative.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2024/912 AL COMISIEI din 15 decembrie 2023 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie notificate în legătură cu activitățile transfrontaliere ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA).

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/913 AL COMISIEI din 15 decembrie 2023 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la forma și conținutul informațiilor care trebuie notificate cu privire la activitățile transfrontaliere ale administratorilor de fonduri de investiții alternative și la schimbul de informații între autoritățile competente cu privire la scrisorile de notificare transfrontalieră.

REGULAMENTUL (UE) 2023/606 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung și sfera activelor de investiții eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, precum și împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor.

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/955 AL COMISIEI din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamente

 

  Regulamentul nr. 3/ 2023 privind transmiterea informațiilor în Platforma Portal Autorizare de către societăţile de administrare a investiţiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative și pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și pentru abrogarea unui act normativ (forma publicată in MOf nr.327/19.04.2023)

REGULAMENT nr. 18/ 16.11.2021 cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de OPCVM sau AFIA din România sau din alte state membre cu privire la distribuția titlurilor de participare, precum și cu privire la procedura de notificare de către AFIA din România sau din alte state membre a activității de pre-marketing - Abrogat prin Regulamentul ASF nr. 3/2023

REGULAMENT nr. 14/ 2021 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 13 octombrie 2021. 

Regulamentul nr. 11/03.08.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative - forma aplicabilă la august 2021 

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr.1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

Regulamentul nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative - varianta consolidată 2021

Regulamentul nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr.74/2015, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital 

Regulament nr. 7/2020 -  privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative - forma consolidată . Anexele sunt disponibile  în format pdf și în format .docx

 

 

Norme

 Norma A.S.F. nr.11/24.05.2024 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) - in curs de publicare in Monitorul oficial

 

    Norma nr. 16/22.05.2023 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) - forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 30.05.2023, precum și Anexa la aceasta, în forma publicată în MOf, Partea I, nr. 477 Bis din 30.05.2023 

   Norma ASF nr. 27/2022 /5.10.2022 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds), publicată in Monitorul Oficial, nr. 1010 din 18.10.2022 

  Norma nr. 2/ 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014

  Norma nr. 31/2021* pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010.

* Norma ASF nr. 31/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021.

 

  Norma nr. 29/2021 pentru modificarea Normei ASF nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds). Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 20.10.2021.

Norma A.S.F. nr. 21 / 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud   

Norma nr.7/2021  pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale
OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

Norma nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin 

Norma nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul articolului 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 27/2020 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 39/2020 privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA