SSIF - societăți de servicii de investiții financiare

 

Legislație primară/ regulamente europene

Legislație secundară

Legi:

  Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare ( forma consolidată, iulie 2024)

Legea nr. 181/2023 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 şi (UE) 2015/2.365 şi a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE şi (UE) 2017/1.132, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Legea nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea  Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului,  aprobata rpin Legea nr. 227/2007 

 Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Regulamente europene:

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)- consolidat

 

Norme

Norma nr. 32/2023 pentru aplicarea Ghidului privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II, elaborat de Autoritatea Europeană pentu Valori Mobiliare și piețe (ESMA).

Norma nr. 27 /2021 privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu articolele 4 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin
instrumente financiare și transparența reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - forma trimisă spre publicare în Mof

Norma A.S.F. nr. 21 /2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud  

Norma nr. 20 / 2021 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014  

Norma A.S.F. nr. 23 / 2019 privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

Norma A.S.F. nr. 14 / 2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II

 

Regulamente

  Regulamentul A.S.F. nr. 12/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

 Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

 Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 5/5/2023 de modificare și completare a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

 Regulament nr. 4/2023 de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor

 Regulamentul nr. 5/2019 (forma consolidată, septembrie 2022) privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiar

Regulamentul A.S.F. nr. 13/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 12/9/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare.

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare. Intră în vigoare la data de 22.11.2022. (forma consolidată iunie 2022)

Regulament nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Regulament nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa
de capital

REGULAMENT nr. 24/2020 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Regulament A.S.F./B.N.R. 23/10/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Reg. ASF/BNR nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile

Regulament ASF/BNR nr. 18/8/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Regulamentul ASF/BNR nr. 12/3/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor

Regulamentul nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul A.S.F. nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 24/2020

REGULAMENT nr. 6/2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013

REGULAMENT nr. 6/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare

 

Decizii

Decizia ASF nr.44/20.02.2014

 

Reglementări IFD/ IFR 

Reglementări cerințe de capital - CRD IV 

 

Q&A Intermediari 

 

Rezoluție și redresare

 

TABEL DE CONCORDANȚĂ: Directiva 2014/65/UE  – Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 

Legislatie europeana MIFID II / MIFIR

Tabelul Centralizatorul Standardelor Tehnice MIFID II/ MIFIR 

Anunțuri MIFID II/ MIFIR