Implementarea cerințelor pachetului legislativ MiFID II / MiFIR

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate națională competentă de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, reamintește tuturor participanților la piața de capital intrarea în vigoare, începând din data de 3 ianuarie 2018, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR) și a reglementarilor europene de aplicabilitate directa emise in aplicarea Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE (MiFID II), care vor asigura un cadru de funcționare mult mai sigur, corect și eficient al piețelor de capital europene, oferind, în același timp, o mai mare transparență pentru toți participanții la piață.

Cadrul juridic european este susținut din data de 6 iulie 2018 de pachetul legislativ local, constând în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și Regulamentul comun ASF/BNR nr. 10/4/2018 care asigură transpunerea Directivei 593/2017, urmând a fi completat de legislația secundară revizuită aplicabilă prestării serviciilor și activităților de investiții conform cerințelor Mifid II. Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare se aplicală societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piață, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de investiții din alte state membre care operează pe teritoriul României în temeiul libertății de a presta servicii sau prin înființarea unei sucursale, precum și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în România prin înființarea unei sucursale.

Autoritățile competente* ce aplică prevederile acestei legi sunt:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și
  • Banca Națională a României (BNR).

* împărțirea competențelor între autorități urmând a se face conform prevederilor art. 2 din această lege.

De asemenea, în interpretarea prevederilor legislației europene, ASF ține seama de ghidurile/orientările și seturile de întrebări și răspunsuri emise de ESMA  aferente diferitelor arii de aplicare: protecția investitorilor, structura piețelor financiare, raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, publicarea și accesul la date etc.

În materia raportării tranzacțiilor, ASF aplică, din 3 ianuarie 2018, Ghidul ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II, conform prevederilor Normei  ASF nr. 34/2017. Astfel, începând cu data menționată, S.S.I.F., instituțiile de credit înregistrate în registrul A.S.F, locurile de tranzacționare și mecanismele de raportare aprobate (ARM) au obligația respectării prevederilor ghidului menționat anterior.

Ghidul ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II clarifică aspectele cu privire la prezentarea și transmiterea de rapoarte de tranzacționare în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (MiFIR), păstrarea de evidențe ale ordinelor în conformitate cu articolul 25 din MiFIR și sincronizarea ceasurilor profesionale în temeiul articolului 50 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (MiFID II) și se aplică firmelor de investiții, locurilor de tranzacționare, operatorilor independenți, mecanismelor de raportare aprobate (ARM) și autorităților competente. Scopul ghidului este să ofere îndrumări firmelor de investiții, locurilor de tranzacționare, ARM și operatorilor independenți cu privire la conformitatea cu dispozițiile privind raportarea și păstrarea evidenței ordinelor din Regulamentul MiFIR și cu standardele tehnice de reglementare: Regulamentul delegat (UE) 2017/590, Regulament delegat (UE) 2017/580 și Regulamentul delegat (UE) 2017/574. 

Totodată, ESMA a creat pe pagina proprie web un instrument on-line de informare, respectiv Cadrul de reglementare interactiv unic (The Interactive Single Rulebook), atât pentru MiFID II cât și pentru MiFIR, ce poate fi consultat AICI.

 ASF pune la dispoziția entităților interesate secțiuni dedicate implementării noilor prevederi legale pe site-ul ASF:

  • Codul LEI
  • Calculele de transparență pre și post-tranzacționare aplicate instrumentelor financiare (Transparency Calculations)
  • Obligația de tranzacționare – cerințe instituite de pachetul legislativ MiFID II / MiFIR
  • Raportarea tranzacțiilor cu instumente financiare prin TREM
  • Raportarea tranzacțiilor efectuate în afara locurilor de tranzacționare (Over the Counter)
  • Regimul operatorului Independent – Systematic internaliser (SI)