Orientări cu privire la procedura de verificare și de aprobare a prospectelor

În contextul intrării în vigoare a Regulamentului delegat nr. 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, vă informăm că:

 • Proiectul Prospectului / Documentului de înregistrare universal va fi transmis în format electronic cu funcție de căutare, pe adresa de email AprobareProspecte@asfromania.ro,
 • Primirea cererii inițiale de aprobare a unui proiect de prospect sau a depunerii unui document de înregistrare universal, este confirmată de Autoritate în scris sau prin mijloace electronice, cât mai curând posibil și cel târziu până la încheierea programului de lucru în a doua zi lucrătoare după primirea cererii sau a depunerii. Emitentul /ofertantul este informat cu privire la:
  • numărul de referință al cererii sau al depunerii;
  • punctul de contact din cadrul autorității la care pot fi transmise întrebări referitoare la cerere sau la depunere.
 • Termenul de aprobare a Prospectului este de:
  • 10 zile lucrătoare de la data depunerii proiectului de prospect,
  • 20 zile lucrătoare de la data depunerii proiectului de prospect dacă emitentul nu are alte valori mobiliare admise la tranzacționare și nu a făcut anterior nicio ofertă publică de valori mobiliare. Pentru orice altă corespondență ulterioară, termenul este de 10 zile lucrătoare.
  • 5 zile lucrătoare pentru aprobarea prospectelor constituite din documente separate întocmite de emitenții frecvenți,
 • Lista documentelor care trebuie să însoțească cererea de aprobare a Prospectului:
  • de ofertă publică de vânzare acțiuni (Anexa 1).
  • de ofertă publică de vânzare de obligatiuni corporative (Anexa 2),
  • de ofertă publică de vânzare de obligațiuni ale administrației publice centrale și locale (Anexa 3),

Tarifele /Cotele percepute de ASF pentru ofertele de vânzare sunt prevăzute în Regulamentul nr. 16/2014 cu ultimile modificări și completări aduse prin Regulamentul nr. 7/2019 (ex. tariful de aprobare a Documentului de înregistrare / documentului de înregistrare universal este de 4.500 lei).