Operatori independenți

Potrivit definiției din articolul 3 (1) al Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare:

“47.operator independent - firmă de investiții care, în mod organizat, frecvent, sistematic și substanțial, efectuează tranzacții pe cont propriu în executarea ordinelor clienților în afara unei piete reglementate, a unui sistem multilateral de tranzacționare sau a unui sistem organizat de tranzacționare, fără a administra un sistem multilateral;”

Caracterul frecvent și sistematic se apreciază în funcție de numărul de tranzacții extrabursiere efectuate cu instrumentul financiar în cauză, de către firma de investiții, pe cont propriu în executarea ordinelor clienților, conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Caracterul substanțial se apreciază fie în funcție de volumul tranzacțiilor extrabursiere efectuate de firma de investiții în raport cu tranzacțiile sale totale pentru un anumit instrument financiar, într-un loc de tranzacționare sau pe o piață extrabursieră, fie în funcție de volumul tranzacțiilor extrabursiere efectuate de firma de investiții în raport cu tranzacțiile totale executate în Uniunea Europeană, pentru un anumit instrument financiar, într-un loc de tranzacționare sau pe o piață extrabursieră.

Definiția unui operator independent se aplică numai dacă limitele prestabilite pentru caracterul frecvent și sistematic și pentru caracterul substanțial sunt ambele depășite sau în cazul în care o firmă de investiții alege opțiunea de a fi tratată conform regimului aplicabil operatorilor independenți.

Metodologia de calcul pentru stabilirea caracterului frecvent și sistematic, precum și cea a caracterului substanțial este detaliată în prevederile Regulamentului delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, completat de Regulamentul delegat (UE) 2017/2294 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce privește precizarea definiției operatorilor independenți în sensul Directivei 2014/65/UE.

Petru a veni în sprijinul firmelor de investiții, ce s-ar putea califica drept operatori independenți, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat pe pagina proprie de internet un plan de acțiune și calcule agregate la nivelul piețelor europene de instrumente financiare, ce vor sta la baza evaluărilor pe care firmele de investiții trebuie să le facă, în vederea solicitării autorizării ca operatori independenți de către autoritățile competente naționale europene. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția participanților din piața de capital asupra obligației de a evalua trimestrial dacă se califică drept operatori independenți pentru un anumit instrument financiar, pe baza datelor furnizate pe o perioadă de 6 luni, de către Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe,  AICI.

Pentru fiecare instrument financiar / subclasă specifică, entitatea trebuie să compare tranzacțiile extrabursiere pe care le-a efectuat în ultimele 6 luni, pe cont propriu în executarea ordinelor clienților, în raport cu volumul și numărul total de tranzacții efectuate în Uniunea Europeană (UE), conform prevederilor legale din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate. În cazul în care sunt depășite pragurile legale, respectiva entitate va trebui să îndeplinească obligațiile specifice operatorilor independenți.

Obligațiile operatorilor independenți referitoare la cerințele de transparență prevăzute de noul cadru juridic european sunt conținute în:

  • Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (MiFIR), împreună cu toate regulamentele delegate emise în completarea, modificarea și implementarea acestuia, ce conțin standardele tehnice de reglementare și implementare;
  • Regulamentul delegat (UE) 2017/575 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacțiilor (RTS 27);
  • Regulamentul delegat (UE) 2017/567 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile
  • Regulamentul delegat (UE) 2017/587 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (RTS 1);
  • Regulamentul delegat (UE) 2017/583 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (RTS 2);
  • Setul de întrebări și răspunsuri aferent regimului de transparență prevăzut de cadrul legislativ MiFID II & MiFIR.
  • Setul de întrebări și răspunsuri aferent structurii piețelor de instrumente financiare, conform prevederilor MiFID II & MiFIR

Reamintim tuturor entităților ce s-ar putea califica drept operatori independenți că, potrivit Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare autoritățile competente* ce aplică prevederile acesteia sunt:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și
  • Banca Națională a României (BNR).

* împărțirea competențelor între autorități urmând a se face conform prevederilor art. 2 din această lege.

Pentru întrebări referitoare la regimul operatorilor independenți puteți utiliza adresa de poștă electronică: mifir@asfromania.ro.