Cod LEI

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate națională competentă de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, reamintește tuturor entităților ce sunt și vor fi implicate în tranzacții financiare, obligația de a deține codul LEI (codul unic de identificare al unei entități  – Legal Entity Identifier) și solicită din partea acestora acțiuni urgente pentru îndeplinirea acestei responsabilități.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a subliniat importanța codului LEI, în data de 9 octombrie 2017, în cadrul notei “Briefing”, publicată pe pagina sa de internet, ce explică principalele reglementări europene care introduc obligativitatea utilizării acestuia, menționând totodată, faptul că entitățile cu personalitate juridică trebuie să solicite emiterea codului LEI, chiar dacă sunt înregistrate sau constituite în diverse forme structurale, de genul trusturilor, parteneriatelor, cooperărilor prin contract, sau pur și simplu sunt organizații guvernamentale sau multinaționale. Totodată, acest document definește termenul de ”entitate cu personalitate juridică” precizând că acesta exclude persoanele fizice, dar include acele persoane ce activează în calitatea de “business capacity”, explicată în declarația făcută public de LEI ROC, în data de 30 septembrie 2015. Astfel, declarația precizează că acele persoane, ce acționează într-o activitate independentă (comercială sau necomercială), evidențiată și înregistrată într-un registru de activitate, sunt eligibile de a se identifica prin codul LEI.

În același timp, ESMA a comunicat, în data de 20 decembrie 2017, pe pagina sa de internet, faptul că, începând cu data de 3 ianuarie 2018, se va realiza o trecerea la implementarea cerințelor ce privesc identificarea clienților prin codul LEI, într-un mod  puțin simplificat, menționând că pe o perioadă temporară de 6 luni, firmele de investiții vor avea dreptul să ofere servicii financiare ce implică obligația de raportare a tranzacției către client, cu responsabilitatea strictă de a primi, înainte de efectuarea tranzacției, toate documentele din partea clientului, prin care este împuternicită să  acționeze în vederea obținerii codului LEI, în numele acestuia.

Entitățile eligibile pentru a avea un cod LEI:

 1.1. Contrapărți financiare și nefinanciare
 (entități persoane juridice, structuri ce includ companii, trusturi, organizații de caritate, organizații guvernamentale și multinaționale) contrapărți centrale, brokeri, entități raportoarebeneficiari, conform prevederilor  legale ale Regulamentului European nr. 648/2012, privind derivatele extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), aplicabil din 2014, împreună cu toate regulamentele emise în completarea, modificarea și implementarea acestuia.

1.2  Emitenți de instrumente financiare, emitenți ai activelor suport ale produselor financiare derivate, deținători sau operatori ai locurilor de tranzacționare, entități raportoare, conform prevederilor legale ale:

Regulamentul delegat (UE) 2016/378 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (MAR), aplicabil din 2017;

Regulamentul delegat (UE) 2016/523  de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (MAR), aplicabil din 2017;

Regulamentului delegat (UE) 2016/1437 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind accesul la nivelul Uniunii la informații reglementate (Directiva privind transparența), aplicabil din 2017;

Setul Q&A referitor la raportarea datelor, conform MiFIR, emis de ESMA.

1.3.  Firmele de investiții, entități raportoare, societățile de administrare a fondurilor de investiții, clienți ai firmelor de investiții, conform prevederilor legale ale:

-    Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II), aplicabilă din ianuarie 2018, împreună cu toate regulamentele emise în completarea, modificarea și implementarea acesteia;

-   Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (MiFIR), aplicabil din ianuarie 2018, împreună cu toate regulamentele emise în completarea, modificarea și implementarea acestuia;

-    Directivei 2011/61/EU privind managerii de fonduri alternative de investiții (AIFMD);

-   Regulamentului delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (RTS 22), aplicabil din 2018;

-   Regulamentului delegat (UE) 2017/585 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente (RTS 23), aplicabil din 2018;

-   Ghidului privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor, în temeiul MiFID II, emis de ESMA;

-   Setului Q&A referitor la raportarea datelor, conform MiFIR, emis de ESMA.

 LEI este un cod alfanumeric de 20 caractere, a cărui structură are la bază standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic pentru entitățile implicate în tranzacțiile financiare. Operațiunile de implementare și administrare a bazei globale de date LEI (Global LEI System) sunt realizate de GLEIF - Fundația globală non-profit a codurilor LEI.

Obținerea unui cod LEI este o operațiune desfășurată de entitatea solicitantă sau de entități împuternicite de aceasta în mod special și trebuie să urmeze, în principal, următorii pași:

  1. Verificarea listei de entități abilitate să emită un cod LEI și alegerea uneia dintre ele.
  2. Verificarea, împreună cu entitatea aleasă pentru emiterea codul LEI, a setului de date, aparținând companiei solicitante, ce trebuie transmise în vederea obținerii identificatorului unic (LEI) și transmiterea acestora.
  3. Plata emiterii codului LEI. (costul de emitere + costul anual de administrare).

Menționăm că Depozitarul Central este singura instituție din Romania autorizată să emită coduri LEI. Depozitarul Central îndeplinește toate cerințele de acreditare stabilite de GLEIF și este autorizată să emită coduri LEI pentru entități juridice din Romania în calitate de unitate locala de operare (LOU).
Depozitarul Central atribuie coduri LEI entităților juridice în conformitate cu principiile convenite de către LEI ROC.

Fundația Global Legal Entity Identifier (GLEIF) – înființată în iunie 2014, care asigură integritatea operațională a GLEIS și participă la implementarea și utilizarea codului de identificare al entităților persoane juridice (Legal Entity Identifier – LEI), pentru a fluidiza și eficientiza procesul de obținere a codului LEI, de către entitățile eligibile în a se identifica prin acesta, a introdus calitatea de ‘’Agent de Înregistrare’’ (Registration Agent).

Agenții de Înregistrare pot fi entități care, în mod proactiv, vor dori să-și ajute clienții (ex.: locurile de tranzacționare pentru emitenții de instrumente financiare, firmele de investiții pentru clienții lor), dar care nu vor fi răspunzătoare pentru emiterea codurilor LEI și nici nu vor avea acces pentru a edita în baza de date a codurilor LEI.”

Detalii generale despre codul LEI

 

   LEI

 Ce reprezintă LEI?     

 LEI este un cod  unic, alfanumeric de 20 digiți, ce constituie un identificator unic și clar pentru entitățile implicate în tranzacțiile financiare (persoane juridice, structuri ce includ companii, trusturi,     organizații  de caritate, organizații guvernamentale și multinaționale).
 Structura sa are la bază standardul ISO 17442 și implementarea LEI determină constituirea unei baze globale (Global LEI Index), ce poate fi consultată aici.

 Ce avantaje aduce implementarea  globală a LEI?

 LEI este un element esențial, ce contribuie la creșterea transparenței în piețele globale, unde au loc tranzacții financiare,  reducând riscul asociat acestora.

  Cum funcționează Global LEI   System ?

  Global LEI System este format din:
 •  LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC), alcătuit din reprezentanți ai unui grup de autorități publice globale în ianuarie 2013, coordonează și supervizează activitatea GLEIF;
 • Global LEI Foundation (GLEIF), înființată în iune 2014 de către membrii Financial Stability Board (FSB) și G20 este o organizație non-profit, multinațională, cu sediul în Basel (Elveția), autorizată   pentru  implementarea LEI și pentru a asigura integritatea Global LEI Sytem.
 • Local Operatin Units (LOUs), reprezentate de entități autorizate să emită coduri LEI, se constituie ca interfața primară ce operează înregistrarea entităților implicate în tranzacții financiare și  emit codurile LEI aferente.

  Cine administrează baza de   date LEI ?

 Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Detalii despre GLEIF puteți găsi aici.

  Ce informație este furnizată   de codul LEI?

 Baza de date Global LEI System a fost creată, în principal, ca să răspundă la 3 întrebări:
 - Cine este cine ?
 - Cine deține pe cine ?
 - Cine deține ce ?

  De ce este necesară   obținerea LEI?

 Există mai multe prevederi legale, care impun obținerea unui cod LEIEMIR, Transparency Directive (TD), MAR, AIFMD, MiFID II, MiFIR, împreună cu toate regulamentele emise în completarea, modificarea și implementarea acestora;

  Cine are obligația de a     obține LEI?

 1. Firme de investiții
 2. Instituții de credit
 3. Investitori, având personalitate juridică, implicați în tranzacții financiare, realizate în piețe regulate și OTC
 4. Emitenți ai instrumentelor financiare și ai activelor suport ale produselor derivate
 5. Contrapărți financiare și nefinanciare
 6. Contrapărți centrale
 7. Entități raportoare
 8. Deținători sau operatori ai unor locuri de tranzacționare

  Cine este abilitat să emită   LEI?

 LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) este entitatea abilitată să autorizeze emitenții codurilor LEI, a căror listă o găsiți aici.

  Cât costă emiterea unui LEI?

 Operațiunea de obținere a unui LEI presupune 2 costuri:
 -Taxa de emitere a codului LEI, ce are o valoare diferită, în funcție de entitatea care-l emite
 - Comisionul anual de administrare a datelor aferente codului LEI, cu o valoare ce diferă, în funcție de emitentul codului LEI ales.

  Cine poate solicita emiterea   unui LEI?

 Entitatea obligată de prevederile legale în vigoare de a avea cod LEI, sau orice altă entitate împuternicită special, în acest scop.

  Cum se poate obține LEI?

 1. Verificarea listei de entități abilitate să emită un cod LEI și alegerea uneia dintre ele.
 2. Verificarea, împreună cu entitatea aleasă pentru emiterea codul LEI, a setului de date, aparținând companiei solicitante, ce trebuie transmise în vederea obținerii identificatorului unic (LEI)  și transmiterea acestora.
 3. Plata emiterii codului LEI. (costul de emitere + costul anual de administrare).