Domnul Gabriel Grădinescu, Vicepreședinte ASF: Repere ale evoluției pieței de capital în anul 2021

Gabriel Grădinescu: „În vederea urmăririi obiectivelor sale constante de promovare, dezvoltare și susținere a unei piețe de capital durabile și care să constituie un pilon al dezvoltării macroeconomice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin intermediul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare (SIIF), are în vedere permanent și prioritar adoptarea oricăror măsuri care au drept scop funcționarea adecvată a pieței de capital, în condiții de eficiență și protecție a investitorilor.

În acest context, în cursul anului 2021, ne-am concentrat eforturile pentru continuarea și accelerarea  procesului de eficientizare a operațiunilor derulate pe piața de capital. Am revizuit legislația specifică pieței de capital în vederea armonizării ei cu ultimele evoluții înregistrate pe plan european precum și cu dinamica pieței. De asemenea, merită menționat că am inițiat un amplu proces de simplificare și standardizare a documentației și procedurilor aferente procesului de autorizare/înregistrare a entităților care funcționează pe piața de capital în scopul flexibilizării și debirocratizării acestuia. Cred că partenerii noștri din piața de capital deja au constatat avantajele noii noastre platforme online de autorizare.

O ilustrare a eforturilor depuse de colegi în anul care se încheie pentru dezvoltarea și modernizarea pieței de capital este oferită și de datele/reperele cantitative și calitative menționate în cele ce urmează. Profit de ocazie să felicit și toți actorii privați care au contribuit direct la stabilitatea pieței de capital și indirect la prosperitatea investitorilor.

A. Evoluția pieței acțiunilor, obligațiunilor, produselor structurate și performanța principalilor indici (valori 04.01.2021-27.12.2021 și 2020)

De la începutul anului și până în prezent, pe toate piețele administrate de Bursa de Valori București (BVB) s-au înregistrat aproximativ 1,5 milioane de tranzacții, în creștere cu 52,43% față de anul trecut, cu un volum total de circa 9,5 miliarde de instrumente financiare, în valoare totală de aproximativ 21,5 miliarde lei, în creștere cu 28,48% față de anul precedent, înregistrându-se astfel o valoare medie zilnică de circa  86 milioane lei, mai mare cu 28,48% față de 2020.

Capitalizarea bursieră a societăților prezente pe piața reglementată și pe sistemul multilateral de tranzacționare a înregistrat o creștere de peste 50%, ajungând de la începutul anului până în prezent la valoare de aproximativ 246 miliarde lei (față de aprox. 164 miliarde lei în anul 2020). 

În contextul evoluției burselor europene, se constată faptul că, în luna noiembrie 2021 față de luna ianuarie a anului curent, ponderea valorii medii zilnice a tranzacțiilor de la BVB față de cele încheiate la Bursa de la Viena a crescut cu aproximativ +14%

 

Acțiuni

Piața aferentă tranzacțiilor cu acțiuni a înregistrat o creștere de 33% a numărului de tranzacții efectuate pe segmentul principal de bursă și de peste 252% pe sistemul multilateral de tranzacționare (SMT), deși s-a caracterizat printr-o scădere a volumului tranzacționat (-19,5%) pe piața principală și cu o scădere (-10%) a valorii tranzacțiilor. Volumul tranzacționat pe sistemul multilateral de tranzacționare a fost cu 245% mai mare de la începutul anului curent până în prezent față de anul 2020, iar valoarea tranzacțiilor a fost cu 255% mai mare decât la finalul anului precedent.

Obligațiuni

În ceea ce privește piața obligațiunilor se poate observa o creștere a numărului de tranzacții cu 71% pe segmentul principal de bursă și cu peste 118% pe SMT, un volum mai mare tranzacționat (cu 16% pe piața principală și cu 188% pe SMT) cât și o creștere a valorii tranzacționate cu 55% pe segmental principal de bursă și cu aproximativ 230% pe SMT.

Produse structurate

În ceea ce privește evoluția tranzacțiilor cu produse structurate, pe fondul unui număr similar de tranzacții, s-a înregistrat o creștere a volumului tranzacționat de peste 92,5% și a valorii tranzacționate cu acest tip de instrumente financiare de aproximativ 4%.

 

Performanța înregistrată de principalii indici de la începutul anul 2021 până în prezent

Redăm în cele ce urmează graficul evoluției principalului indice BET care a înregistrat o performanță de peste 30% de la începutul anului 2021 până în prezent.

 

B)  Evoluția/dinamica ofertelor publice în anul 2021

 

Anul 2021 a fost unul activ pentru emitenți, remarcându-se o creștere a numărului celor care au atras fonduri pe calea ofertelor primare de vânzare de acțiuni  pentru care ASF a aprobat prospecte de ofertă, respectiv 21 prospecte[1], comparativ cu anul 2020 când au fost aprobate 14 prospecte sau cu 2019 când autoritatea a primit doar nouă (9) cereri de aprobare.

Pentru 10 dintre emisiuni acționarii au aprobat și tranzacționarea drepturilor de preferință, în cazul unui emitent acționarii aprobând și tranzacționarea drepturilor de alocare.

Tot în vederea atragerii de fonduri pentru diferite obiective aprobate de acționari prin adunările generale extraordinare, autoritatea a aprobat:

    -  patru (4) prospecte aferente admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB S.A. a obligațiunilor emise de Agricover Holding S.A., Impact Developer & Contractor S.A., Libra Internet Bank S.A. și SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A..

Valoarea împrumutului obligatar al Agricover Holding S.A. și Libra Internet Bank S.A. este de 40.000.000 euro fiecare, Impact Developer & Contractor S.A. a întocmit prospectul în vederea admiterii la tranzacționare a 13.163 obligațiuni, împrumutul obligatar având o valoare de 6.581.500 euro, iar SSIF BRK FINANCIAL GROUP a emis 250.000 obligațiuni, împrumutul având o valoare de 25.000.000 lei;

 • un prospect de ofertă de vânzare de obligațiuni convertibile în acțiuni, emise de Life is Hard S.A., societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB S.A., valoarea ofertei fiind de 4.510.100 lei.

 

Anul 2021 a însemnat și o revenire a ”pieței ofertelor inițiale”, fiind aprobate patru (4) oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni, trei fiind derulate în scopul admiterii acțiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB S.A. iar una este în derulare în vederea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB S.A., astfel:

 • TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. – ofertă secundară, ofertanți fiind 14 acționari, valoarea ei fiind de 288.000.000 lei;
 • One United Properties S.A. – ofertă primară, ofertant fiind emitentul, valoarea ei fiind de 112.477 lei;
 • AQUILA PART PROD COM S.A – ofertă primară, ofertant fiind emitentul, valoarea ei fiind de 366.667.400 lei;
 • ABN Systems International S.A. – ofertă primară, ofertant fiind emitentul, aflată încă în desfășurare.

 

De asemenea, anul a fost marcat de un număr foarte mare de societăți pentru care autoritatea a emis:

a) certificate de înregistrare a instrumentelor financiare – acțiuni, în scopul listării tehnice pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB S.A.. Au fost emise 20 de astfel de certificate în condițiile în care anul trecut au fost emis doar 4 astfel de documente. O parte dintre emitenții noi au derulat deja operațiuni de majorare a capitalului social în baza prospectelor aprobate de autoritate (ex. Safetech Innovations S.A., Star Residence Invest S.A., Bonas Import Export S.A. etc).

b) certificate de înregistrare a instrumentelor financiare – obligațiuni, în scopul listării tehnice pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB S.A., fiind emise 24 de astfel de certificate în condițiile în care anul trecut au fost emis 9 certificate. Pentru tranzacționarea pe piața reglementată a obligațiunilor au fost emise 8 certificate iar pentru tranzacționarea titlurilor de stat au fost emise 17 certificate;

Aferent operațiunilor corporative desfășurate de emitenți, care au dus la modificări de capital social/ale caracteristicilor instrumentelor financiare, au fost emise nu mai puțin de 75 de certificate de înregistrare a instrumentelor financiare.

 

C ) Principalele aspecte relevante pentru activitatea de autorizare și OPC în cursul anului 2021:

În cursul anului 2021, A.S.F. a lansat un portal dedicat segmentului de autorizare https://autorizari.asfromania.ro. Acest portal a fost inițiat și a devenit operațional pentru facilitarea operațiunii de depunere/completare a cererilor de autorizare/avizare/retragere. Astfel, autoritatea a venit în sprijinul entităților autorizate, reglementate și supravegheate în vederea soluționării cu celeritate, eficacitate și transparență a solicitărilor primite, facilitând totodată fluxurile de transmitere a documentelor impuse de cadrul legal în vigoare şi implicit micșorarea perioadei de soluționare a cererilor.

În legătură cu activele aflate în custodia societăților de servicii de investiții financiare,  evoluția acestora indică un trend crescător de-a lungul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, societățile de servicii de investiții financiare administrează active totale în valoare de 17.738.700.507,58 lei, cu 54,21% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut (30.09.2020).

Situația la nivelul numărului total de clienții indică de asemenea o creștere constantă în decursul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, numărul total de clienți este de 66.301. Numărul total de clienți raportat la 30.09.2021 este mai mare cu 26,95% față de valoarea înregistrată la aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește segmentul administratorilor de fonduri de investiții alternative înregistrați (A.F.I.A. înregistrați), în perioada supusă atenției, un pas important l-a reprezentat apariția Regulamentului A.S.F. nr. 11/2021 care modifică și completează prevederile relevante din cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 cu privire la procedura de înregistrare și condițiile de funcționare a A.F.I.A. înregistrați, în vederea simplificării regulilor aplicabile A.F.I.A. care beneficiază de excepția de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015. Astfel, urmare a modificărilor legislative mai sus menționate, respectiv simplificării procedurii necesare înregistrării la A.S.F. a administratorilor de fonduri de investiții alternative, mai multe entități au depus cereri de înregistrare la A.S.F. în calitate de A.F.I.A.

Referitor la segmentul fondurilor de investiții alternative, în cursului anului 2021 au fost aliniate majoritatea acestor fonduri la prevederile Legii nr. 243/2019 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestei legi.

În legătură cu activele totale la nivelul fondurilor de investiții administrate de societățile aflate sub supravegherea ASF, evoluția acestora indică un trend crescător de-a lungul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, societățile de investiții (inclusiv SIF și FP) administrează active totale în valoare de 48.91 miliarde lei, cu 18% mai mult față de finalul anului trecut.

Situația la nivelul numărului total de investitori în fondurile de investiții indică de asemenea o creștere constantă în decursul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, un număr de 512.440 de investitori (dintre care 98% sunt persoane fizice) au resursele plasate în fonduri de investiții. Numărul total de investitori raportat la 30.09.2021 este mai mare cu 19% față de valoarea înregistrată la finalul anului trecut, creșterea fiind susținută de segmentul OPCVM – la nivelul fondurilor deschise de investiții, numărul de investitori a înregistrat o creștere de 24% la 30.09.2021, față de finele anului trecut.

D) Cele mai importante evoluții înregistrate la nivelul cadrului legal aplicabil entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. aflate în aria de competență a Sectorului Instrumente și Investiții Financiare, în cursul anului 2021

 

I. Legislația primară

    1. Elaborarea proiectului de Lege privind supravegherea prudențială a societăţilor de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

În vederea adaptării legislației naționale la noile prevederi europene în materia cerințelor prudențiale aplicabile firmelor de investiții, a fost elaborat Proiectul de Lege privind supravegherea prudențială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  ce are ca obiectiv transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (IFD).  Noile prevederi stabilesc un regim prudențial dedicat firmelor de investiții, distinct de cadrul prudențial actual, ce cuprinde cerințe comune pentru instituțiile de credit și firmele de investiții. Noile reguli prudențiale vor fi adaptate într-o mai bună măsură la riscurile cu care se confruntă și pe care le prezintă majoritatea firmelor de investiții. În concordanță cu cerințele stabilite la nivel european, firmele de investiții sunt clasificate pe categorii, ținând seama de dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate, urmând a aplica un regim prudențial adaptat și simplificat, în funcție de specificul activității fiecărei entități.

 

 1. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 

Necesitatea elaborării de către ASF a unui proiect de lege de revizuire a Legii nr.126/2018 a fost generată de modificarea prin trei directive europene (Directiva (UE) 2019/2177, Directiva (UE) 2020/1504, Directiva (UE) 2021/338)) a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) transpusă la nivel național prin această lege.

 

Principalele amendamente aduse Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare  MiFID II și implicit Legii nr. 126/2018 au ca obiectiv facilitarea furnizării de servicii de investiții și desfășurării activității de investiții, în special pentru clienții profesionali și contrapărțile eligibile, încurajarea folosirii mijloacelor electronice, concomitent cu protejarea pe deplin a investitorilor de retail.

 

 1. Elaborarea proiectului de lege de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937

 

Odată cu publicarea în luna noiembrie 2020 a Regulamentului (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, la nivelul ASF a fost elaborat un proiect de lege de punere în aplicare a acestuia, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie adoptate la nivel național pentru asigurarea cadrului legal și instituțional care urma să permită aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 începând cu 10 noiembrie 2021. Proiectul de lege a fost  transmis în martie 2021 către Ministerul Finanțelor în vederea derulării procesului de avizare interministerială a acestuia, precum și BNR în vederea clarificării rolului și implicării instituționale a celor două autorități în contextul aplicării regulamentului european și a completării lui în acest sens.

 

Reamintim că Regulamentul (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 reprezintă prima inițiativă de a reglementa într-o manieră unitară, la nivel european, activitatea de finanțare participativă (i.e. crowdfunding).

 

 1. Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 

Urmare a publicării în Jurnalul Oficial al UE a Directivei (UE) 2019/1160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament (Directiva CBDF), ASF, în calitate de autoritate competentă în ceea ce privește reglementarea, autorizarea și supravegherea OPC și a administratorilor acestora, a inițiat demersurile de elaborare a unui proiect de lege de transpunere a prevederilor acestei directive în legislația națională.

 

Directiva CBDF modifică anumite prevederi în vigoare cu privire la procesul de distribuție transfrontalieră a OPC (OPCVM și FIA), eliminând sau lăsând mai relaxate anumite cerințe pentru administratori, astfel încât să faciliteze distribuția transfrontalieră a acestor produse financiare la nivel U.E.. Scopul elaborării ei a fost acela de a crește transparența cerințelor naționale, de a elimina anumite cerințe împovărătoare și de a armoniza normele naționale divergente, astfel încât distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții să fie mai simplă și mai rapidă.

De asemenea, ca element de noutate, sunt reglementate conceptele de retragere a notificării privind distribuția transfrontalieră a O.P.C. și de pre-marketing în cazul F.I.A./ EuVECA și EuSEF.

 

Suplimentar față de transpunerea Directivei CBDF, proiectul de lege introduce și o serie de modificări și completări ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 74/2015 și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, rezultate ca urmare a ultimelor evoluții legislative europene în materie sau, după caz a concluziilor relevate din practica de autorizare și supraveghere de către A.S.F. a O.P.C. sau a emitenților.

În luna septembrie 2020, ASF a transmis proiectul de lege menționat mai sus către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii procesului de promovare și avizare interministerială a acestuia.

Proiectul de lege a fost supus consultării publice de către MF și se află în prezent în procedură de avizare interministerială.

 

II. Legislația secundară

 

 1. Regulamentul A.S.F. nr.6/2021 de modificare și completare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative

Prin acest regulament se aduc în principal clarificări legate de includerea provizioanelor în totalul datoriilor pentru calculul VAN lunar (modalitatea de calcul al valorii activului net (VAN) în cazul organismelor de plasament colectiv de tip FIAIR constituit prin act constitutiv) precum și completări referitoare la modul de aplicare a cerințelor art.32 alin.(1) din Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cazul AOPC înființate anterior intrării în vigoare a acestei legi.

 

 1. Regulamentul nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

 

Obiectivul elaborării acestui regulament a fost creșterea gradului de flexibilitate și armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor acestora, astfel încât să fie stimulată și încurajată înregistrarea și funcționarea acestor tipuri de entități în România pentru a contribui la creșterea și dezvoltarea industriei de fonduri de investiții autohtonă.

 

Astfel, prin acest regulament se modifică și completează prevederile relevante din cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 cu privire la procedura de înregistrare și condițiile de funcționare a A.F.I.A. înregistrați, în vederea simplificării regulilor aplicabile A.F.I.A. care beneficiază de excepția de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015 și creșterea gradului de conformitate a prevederilor acestui regulament cu prevederile aplicabile din lege.

 

 1. Regulamentul nr. 13/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

 

Regulamentul are în vedere, în principal, corelarea cu modificările și completările aduse Legii nr. 24/2017 prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

 

 1. Regulamentul A.S.F. nr. 14/2021 privind modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții

 

Scopul acestui regulament a fost introducerea unor prevederi care să asigure o mai mare claritate în aplicare, asigurându-se totodată și o mai bună armonizare cu prevederile Legii nr. 243/2019, prin revizuirea dispozițiilor legale referitoare la termenul de publicare pe site-ul AFIA/ FIAIR a rapoartelor cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare precum și a celor referitoare la definirea unor termeni utilizați în legislația specifică OPCVM și FIA.

 

 

[1] Până în prezent valoarea ofertelor este de peste 160 milioane lei, o parte dintre oferte fiind încă în derulare.