Cerințe de avizare evaluatori de competenţe

Evaluator de competenţe este, conform Normei nr. 20/2018, o persoană fizică, avizată de ISF care deţine un certificat de evaluator de competenţe pentru ocupaţiile specifice pieţei asigurărilor în baza metodologiei ISF.

 

  1. Persoane care pot fi avizate

Metodologia de avizare a evaluatorilor de competenţe în domeniul asigurărilor aparține ISF și conține cel puțin următoarele:

NR. CRT.

TIP PERSOANĂ

CONDIȚII

1.

Persoane fizice

1.1. să fie absolvente de studii superioare de lungă durată atestate cu diplomă de licenţă sau de master în sistem Bologna;

1.2. să deţină o experienţă profesională de minimum 5 ani în posturi care necesită studii superioare, în domeniul care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor şi companiilor de brokeraj, cu excepţia funcţiilor-suport din cadrul acestora;

1.3. să deţină un certificat de evaluator de competenţe conform Clasificării ocupaţiilor din România.

2.

Excepții

2.1. actuale sau foste cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

2.2. specialişti desemnaţi de A.S.F.

  1. Etape parcurse în procesul de avizare a evaluatorilor de competențe

Procesul de avizare a evaluatorilor de competențe are în vedere cel puțin etapele prezentate în tabelul următor:

 

ETAPE avizare evaluatori de competențe

1. Înregistrarea cererilor*

1.1. depunea documentației conform Normei nr. 20/2018 și a Metodologiei ISF.

2. Analiza cererii de avizare și transmiterea deciziei

2.1. avizarea evaluatorilor de competențe se efectuează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei;

2.2. conținutul dosarului de avizare cuprinde cel puțin documentele de la rubrica V.3.

3. Înregistrarea și menținerea în Registrul evaluatorilor de competențe (REC)

3.1. înregistrarea evaluatorilor de competențe în REC;

3.2. menținerea în REC se face prin îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale incidente;

3.3. dovada plății anuale a taxei de menținere în REC se face conform Metodologiei ISF.

* Evaluatorii de competențe sunt avizați de ISF, cu respectarea condițiilor Normei nr. 20/2018 și a Metodologiei proprii de lucru.

 

   3. Conținut dosar de atestare

 

În vederea îndeplinirii condițiilor de atestare se transmite A.S.F., în atenția structurii organizatorice responsabile, dosarul de atestare

care cuprinde cel puțin documentele din tabelul următor:

NR. CRT.

PERSOANE

OPIS DOSAR

1.

Persoane fizice

1. copie act de identitate, valabil la data depunerii solicitării;

2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;

3. copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior;

- pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată;

- în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie.

4. documente doveditoare privind experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu (copie contract/carnet de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.);

5. declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii pentru care se solicită autorizarea;

6. certificatul de evaluator de competenţe profesionale;

7. dovada plăţii în contul ISF a taxei de avizare conform reglementărilor în vigoare.

2.

Excepții

2.1. documentele prevăzute la pct. 1-3 din tabelul subsecțiunii V.3. nr. crt. 1;

2.2. documente doveditoare, după caz, privind:

a) experienţa, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc.;

b) adeverinţa eliberată de A.S.F., pentru specialiștii desemnați de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

2.3. dovada plăţii în contul ISF a taxei de avizare, conform metodologiei ISF.

 

 4. Retragerea avizului

Retragerea și radierea din Registrul Evaluatorilor de competențe se efectuează de ISF.

SITUAȚII

solicitare de retragere a calităţii, din proprie iniţiativă;

sancţionare ca urmare a încălcării legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii de evaluator de competenţe în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

ca urmare a verificărilor derulate asupra activităţii profesionale şi constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese;

nerespectarea obligaţiilor privind achitarea taxei anuale de menţinere în REC conform metodologiei ISF.

 

IMPORTANT

deschiderea, menţinerea şi actualizarea Registrul evaluatorilor de competenţe (REC) se face de către IFS;

evaluatorii de competenţe respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii condiţiile şi cerinţele solicitate la avizare şi notifică ISF, în termen de 10 zile, cu privire la modificările survenite în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în REC.