Tematica PIII

Tematica

privind cursul pentru agenţii de marketing

în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative

Actualizată în data de 25.04.2024

 

 

 1. Administratorul de fonduri de pensii facultative
 • Forma juridică. Acte normative incidente.
 • Obiect de activitate. Administrare fonduri de pensii facultative.
 • Regimul juridic al administratorului de fonduri de pensii facultative.
 • Autorizarea de către A.S.F.
  • Societatea de pensii.
  • Societate de administrare a investiţiilor.
  • Societate de asigurare.
 • Încetarea activităţii administratorului de fonduri de pensii facultative.
 • Preluarea administrării unui fond de pensii facultative de către o societate de administrare a fondurilor de pensii private.
 • Supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului;
 • Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative.

 

    2. Fondul de pensii facultative

 • Forma juridică.
 • Autorizarea fondului de pensii.
 • Fuziunea fondurilor de pensii.
 • Administrarea specială a fondurilor de pensii facultative.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative;
 • Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative;
 • Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

    3. Prospectul schemei de pensii facultative

 • Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.
 • Procedura de obţinere a acordului majorităţii participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    4. Participanţii la un fond de pensii facultative

 • Condiţii de eligibilitate.
 • Dobândirea/încetarea calităţii de participant la un fond de pensii facultative.
 • Contribuţia la un fond de pensii facultative.
 • Conturile participanţilor.
 • Procedura de transfer al participanţilor între fondurile de pensii facultative.
 • Penalităţi de transfer.
 • Obligaţiile de informare ale administratorului către participanţi.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 18/2018 privind aderarea și evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 14/2006privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 19/2021(Capitolul III) privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare.

 

     5. Marketingul şi vânzarea pensiilor private

 • Agent de marketing – condiţii necesare autorizării/avizării, interdicţii.
 • Cadrul şi succesiunea operaţiunilor de marketing şi vânzare a pensiilor private.
 • Atribuţiile personalului de marketing şi vânzări.
 • Conţinutul şi avizarea materialelor publicitare.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma 5/2006, republicată, privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    6. Societatea de depozitare. Rolul depozitarului în sistemul de pensii private

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    7. Auditorul financiar. Rolul auditorului financiar în sistemul de pensii private

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    8. Fondul de garantare a pensiilor

 • Rolul fondului de garantare.
 • Modul de finanţare al fondului de garantare.

   Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare.

 

     9. Contravenţii şi infracţiuni în sistemul pensiilor private

 • Principale contravenţii.
 • Infracţiuni şi modul lor de pedepsire.

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare.

 

  10. Autoritatea de Supraveghere financiară. Misiune. Atribuţii

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

NOTĂ:

Prezenta tematică se va completa şi actualiza pe măsura emiterii de către A.S.F. a altor acte normative privind sistemul de pensii administrate privat.