Tematică P II

Tematica

privind cursul pentru agenţii de marketing,

în vederea desfăşurării activităţii de marketing a fondului de pensii administrat privat

Actualizată în data de 25.04.2024

 

 

 1. Administratorul unui fond de pensii
  • Forma juridică.
  • Obiect de activitate. Administrarea unui fond de pensii.
  • Regimul juridic al administratorului unui fond de pensii.
  • Autorizarea administratorului unui fond de pensii de către A.S.F.
  • Veniturile administratorului unui fond de pensii.
  • Preluarea administrării unui fond de pensii facultative de către o societate de administrare a fondurilor de pensii private.
  • Supravegherea şi administrarea specială a administratorului unui fond de pensii.

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat.

 

 1. Fondul de pensii
  • Forma juridică.
  • Autorizarea fondului de pensii.
  • Fuziunea fondurilor de pensii.
  • Administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat.

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 22/2015 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Prospectul schemei de pensii private
  • Autorizarea prospectului schemei de pensii private.
  • Avizarea modificării prospectului schemei de pensii private.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 7/2007privind prospectul schemei de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Investițiile fondului de pensii
  • Principii investiţionale.
  • Instrumente financiare permise investirii activelor unui fond de pensii.
  • Interdicţii de investire.

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Participanţii la un fond de pensii
  • Condiţii de eligibilitate.
  • Dobândirea/încetarea calităţii de participant la un fond de pensii.
  • Contribuţia la un fond de pensii.
  • Conturile participanţilor.
  • Procedura de transfer al participanţilor între fondurile de pensii.
  • Penalităţi de transfer.
  • Protecţia participanţilor în caz de fuziune.
  • Obligaţiile de informare ale administratorului către participanţi.

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 1/2015privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 11/2008privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 26/2014privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 12/2013privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat;
 • Norma nr. 15/2009privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 19/2021(Capitolul III) privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Marketingul şi vânzarea pensiilor private
  • Agent de marketing – condiţii necesare autorizării/avizării, interdicţii.
  • Cadrul şi succesiunea operaţiunilor de marketing şi vânzare a pensiilor private.
  • Atribuţiile personalului de marketing şi vânzări.
  • Prospectarea şi calificarea potenţialilor clienţi.
  • Tehnici concrete de marketing şi vânzare a pensiilor private.
  • Conţinutul şi avizarea materialelor publicitare.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

 1. Societatea de depozitare. Rolul depozitarului în sistemul de pensii private

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Auditorul financiar. Rolul auditorului financiar în sistemul de pensii private

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 13/2019privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Fondul de garantare a pensiilor
  • Rolul fondului de garantare.
  • Modul de finanţare al fondului de garantare.

     Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Contravenţii şi infracţiuni în sistemul pensiilor private
  • Principale contravenţii.
  • Infracţiuni şi modul lor de pedepsire.

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private. Misiune. Atribuţii

    Acte normative incidente:

 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

 

NOTĂ:

Prezenta tematică se va completa şi actualiza pe măsura emiterii de către A.S.F. a altor acte normative privind sistemul de pensii administrate privat.