Cerințe de raportare

Cadrul legal care reglementează cerințele de raportare ale societăților de asigurare/sucursalelor/auditorilor financiari  în scopul supravegherii prudențiale:

  • Norma nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare (Norma A.S.F. nr. 21/2016);
  • Regulamentul delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările și completările ulterioare (RD (UE) 2015/35);
  • Norma nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor  (Norma A.S.F. 9/2020);
  • Norma nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor (Norma A.S.F. nr. 34/2020);
  • Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (Norma A.S.F nr. 13/2019);
  • Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (Norma A.S.F. nr. 4/2018);
  • Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România,  cu modificările și completările ulterioare (Norma A.S.F. nr. 20/2017);
  • Norma nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, cu modificările și completările ulterioare (Norma S.F. nr. 28/2015)

 

Raportările se transmit raportări către A.S.F. atât electronic, cât și pe suport de hârtie, după caz.

Raportările pe suport hârtie se depun direct la Registratura A.S.F. sau se transmit scanate pe adresa de e-mail a A.S.F: eregistratura@asfromania.ro.

Pentru transmiterea raportărilor electronice, se utilizează aplicațiile ASF-EWS și e-HUB. Informații privind înregistrarea în aplicații se regăsesc la secțiunea  1.3 Raportări electronice.

 

Principalele raportări periodice transmise de societățile de asigurare-reasigurare/sucursalele/auditorii financiari gestionate în scopul supravegherii prudențiale din perspectiva indicatorilor financiari:

 

NR. CRT.

TIP  RAPORTARE

Temen raportare

CANAL RECEPȚIE

CADRUL LEGAL

I. TIP ENTITATE – Societăți de asigurare - reasigurare individuale prevăzute în Partea I din Legea nr. 237/2015

I.1 PERIODICITATE - ANUAL

I.1.1

Machetele cantitative anuale Solvabilitate II

Max. 14 săptămâni de la încheierea exercițiului financiar

 

e-hub

Norma A.S.F.  nr. 21/2016 + RD (UE) 2015/35 -art. 300-304 și art. 312

I.1.2

Raportul de audit al machetelor anuale Solvabilitate II

e-hub + suport hârtie

I.1.3

Raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR)

e-hub

I.1.4

Raportul periodic de supraveghere (RSR)*

* cel puțin o dată la 3 ani

e-hub

I.1.5

Raportul ORSA**

** anual și ori de câte ori profilul de risc este modificat semnificativ

2 săptămâni de la încheierea evaluării societății

e-hub

RD (UE) 2015/35

I.1.6

Raportări suplimentare anuale

Situații financiare anuale

120 de zile de la încheierea exercițiului financiar

EWS – parțial +  suport hârtie +CD

Norma A.S.F.  nr. 21/2016 +Norma A.S.F. nr. 9/2020

I.1.7

Raportări suplimentare anuale

-                      chestionar privind indemnizațiile brute plătite pe categorii de servicii medicale și furnizori de servicii medicale (anexa nr. 23); 

-                      raportarea privind angajații și persoanele cu contract de mandat (anexa nr. 24).

 

EWS

Norma A.S.F.  nr. 21/2016 

I.1.8

Raportări suplimentare semestriale - Raportările contabile pentru semestrul I al exercițiului financiar

16 august a anului de raportare

EWS – parțial +  suport hârtie + CD

Norma A.S.F. nr. 34/2020 +  Norma A.S.F. nr. 21/2016

I.1.9

Planul de măsuri cu privire la recomandările din scrisoarea către conducere a auditorului statutar

Max. 30 de zile de la emiterea recomandărilor de către auditorul financiar sau firma de audit cuprinse în scrisoarea către conducere

suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 13/2019 – art.27

I.1.10

Raportul anual al comitetului de audit

max. 6 luni de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Norma A.S.F.  nr. 13/2019 – art.35

I.1.11

Raportul anual privind evaluarea internă a riscurilor operaționale

 

31 martie a.c.

suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 4/2018

I.1.12

Raportul de audit IT întocmit pentru perioada supusă auditului pentru auditul IT însoțit de copia certificatului de auditor IT semnată pentru conformitate cu originalul valabil la momentul întocmirii raportului de audit;  + după caz planul de acțiune din care să rezulte modalitatea de remediere a deficiențelor/vulnerabilităților identificate de auditorul IT.

la 2 ani -30.iunie a.c. după ultimul an din perioada supusă auditului

 

Suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 4/2018

I.1.13

Raportarea electronică anuală cu indicatorii menționați în anexa nr. 4, în cazul în care acești indicatori sunt aplicabili și sunt aferenți sistemelor informatice importante

31 martie

EWS

Norma A.S.F. nr. 4/2018

I.2 PERIODICITATE - SEMESTRIAL

I.2.1

Raportări suplimentare semestriale:

-      rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale (anexa 3)

-      acoperirea riscurilor de catastrofe naturale pentru asigurările generale (anexa 4)

-      raportarea privind tranzacțiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 41

45 de zile de la data de referință

EWS

Norma A.S.F nr. 21/2016

I.3 PERIODICITATE - Trimestrial

I.3.1

Machetele cantitative trimestriale Solvabilitate II

Max. cinci săptămâni de la încheierea fiecărui trimestru.

e-hub

Norma A.S.F nr. 21/2016 +

RD (UE) 2015/35

I.3.2

Raportări suplimentare trimestriale:

-      tranzacțiile privind activitatea de asigurări generale (anexa 5)

-      tranzacțiile privind activitatea de asigurări de viață (anexa 6)

-      tranzacțiile privind activitatea de asigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție (asigurări de deces din orice cauză): (anexa nr. 61)

-       obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări generale (anexa nr. 7); 

-      obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață (anexa nr. 8); 

-      obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție (asigurări de deces din orice cauză); (anexa nr. 81)

-      repartizarea primelor brute subscrise, nete de anulări, pe județe pentru asigurări generale și asigurări de viață (anexa nr. 9); 

-      repartizarea indemnizațiilor brute plătite pe județe pentru asigurări generale și asigurări de viață (anexa nr. 10); 

-       structura acționariatului asigurătorului (anexa nr. 12); 

-      situația activității desfășurate pe teritoriul altor state de către societățile autorizate conform Legii nr. 237/2015 (anexa nr. 13); 

-       situația primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și asigurări de viață pe categorii de contractanți, respectiv persoane fizice și juridice ( anexa nr. 14); 

-      situația și indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor agricole (anexa nr. 15); 

-      situația și indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor facultative de locuințe (anexa nr. 16); 

-      împrumuturile acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare și asigurate de societățile de asigurare și/sau reasigurare (anexa nr. 17); 

-      registrele speciale de evidență a activelor care acoperă rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale și de viață, în conformitate cu prevederile Normei nr. 38/2015

-       raportarea aferentă cedărilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale și de viață (în forma prevăzută în anexa nr. 171

-      raportarea aferentă primirilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale și de viață, (anexa nr. 172

-ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea

EWS

Norma A.S.F nr. 21/2016

I.3.3

Raportări privind activitatea RCA (Anexe 1-4)

ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

EWS +  suport hârtie

Norma nr. 20/2017

I.4 PERIODICITATE - Lunar

I.4.1

Raportarea suplimentară de lichiditate (anexele nr. 21 și 22); 

 

- ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

EWS +  suport hârtie

Norma A.S.F nr. 21/2016

I.4.2

Raportări suplimentare lunare:

-   situația modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viață și activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, (anexa nr. 20); 

-   situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată, (anexa nr. 21)

EWS   

Norma A.S.F nr. 21/2016

II. TIP ENTITATE – sucursalele stabilite pe teritoriul României de către societăți autorizate în alte state membre.

II.1 PERIODICITATE - ANUAL

II.1.1

Raportări suplimentare anuale

Situații financiare anuale simplificate

120 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 

EWS – parțial +  suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 21/2016 + Norma A.S.F. nr. 9/2020

II.1.2

Raportări suplimentare sucursale: raportarea privind situația activității desfășurate de sucursală (Anexa 22)

EWS

Norma A.S.F. nr. 21/2016

II.1.3

Raportări suplimentare semestriale - Raportările contabile la 30.06

16 august a anului de raportare

EWS – parțial +  suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 34/2020 +  Norma A.S.F. nr. 21/2016

III. Obligații ale auditorilor societăților de asigurare

III.1 PERIODICITATE - ANUAL

III.1.1

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit al entității auditate

30 iunie a anului următor celui pentru care a fost realizat auditul statutar

suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 13/2019  – art. 25

III.1.2

Scrisoarea adresată conducerii entității auditate, denumită scrisoare către conducere. 

în maximum 6 luni de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Norma A.S.F nr. 13/2019 – art. 27

IV. TIP ENTITATE – Societăți de asigurare - reasigurare prevăzute în Partea II din Legea 237/2015

VI.1 PERIODICITATE - ANUAL

VI.1.1

Situații financiare anuale

120 de zile de la încheierea exercițiului financiar

EWS – parțial +  suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 9/2020 + Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.2

Raportările contabile la 30.06

16 august a anului de raportare

EWS – parțial +  suport hârtie

Norma A.S.F. nr. 34/2020 + Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.3

Bugetul de venituri și cheltuieli*

*rectificările acestuia se transmit A.S.F. în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării acestuia

 

în fiecare an, în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării acestuia,

EWS  +  suport hârtie

Art. 7 alin. (3) lit. c) -Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.4

Planul de afaceri elaborat în conformitate cu normele privind autorizarea și monitorizarea funcționării societăților de asigurare și/sau reasigurare (se actualizează anual și se transmite A.S.F..

până la data de 31 octombrie a anului anterior perioadei de referință

suport hârtie

Art. 7 alin. (7)  -Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.5

Raportările cantitative periodice anuale:

-      calculul marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță aferente activității de asigurări generale și de viață (Anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4); 

-      veniturile rezultate din plasamentele financiare de natura activelor admise să acopere rezervele tehnice brute constituite pentru activitatea de asigurări generale și de viață, (Anexa nr. 6) 

-      numărul angajaților și persoanelor cu mandat (Anexa nr. 7); 

-       rezultatul tehnic determinat pentru fiecare clasă de asigurări generale, (Anexa nr. 8); 

-        situația daunelor plătite și a rezervelor de daune avizate pentru fiecare clasă de asigurări generale în funcție de anul de apariție a evenimentului asigurat, (Anexa nr. 9); 

-      evoluția și structura capitalului social (Anexa nr. 10); 

-      tranzacțiile intragrup, (Anexa nr. 11).

ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului următor încheierii exercițiului financiar

EWS  +  suport hârtie

Art. 43 Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.6

Documente privind actele de proprietate/evaluări ale terenurilor/construcțiilor raportate ca active admise să acopere rezervele tehnice 

 a se vedea art. 24 alin. (5) - (7) din Norma A.S.F. nr. 28/2015

Suport hârtie

Art. 24 - Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.7

Raportul public anual (Anexa nr. 40)

90 de zile calendaristice de la data depunerii situațiilor financiare anuale la A.S.F

într-un cotidian de circulație națională și pe website-ul asigurătorilor

Art. 42 Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.8

Raport privind sistemul de control intern

60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Art. 44 Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.9

Raport privind funcția de management al riscului

60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Art. 45 Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.10

Raport privind funcția de audit intern

60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Art. 46 Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.11

Raport privind programul de reasigurare

30 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Art. 47 Norma A.S.F. nr. 28/2015

VI.1.12

Raport privind funcția actuarială

30 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar

suport hârtie

Art. 48 Norma A.S.F. nr. 28/2015

IV.2 PERIODICITATE - SEMESTRIAL

IV.2.1

Raportările cantitative semestriale:

-      calculul marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță aferente activității de asigurări generale și de viață (Anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4); 

-      evoluția și structura capitalului social (Anexa nr. 10); 

-      tranzacțiile intragrup, (Anexa nr. 11).

45 de zile de la data de referință a raportărilor

EWS 

Art. 43 Norma A.S.F. nr. 28/2015

IV.3 PERIODICITATE - Trimestrial

IV.3.1

Raportările cantitative trimestriale:

- tranzacțiile intragrup (Anexa nr. 11); 

- tranzacțiile privind activitatea de asigurări generale (Anexa nr. 12); 

- tranzacțiile privind activitatea de asigurări de viață (Anexa nr. 13); 

- obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări generale (Anexa nr. 14); 

- obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață (Anexa nr. 15); 

- activele admise și explicații privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activității de asigurări generale (Anexa nr. 16); 

- activele admise și explicații privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activității de asigurări de viață (Anexa nr. 17); 

- registrele speciale de evidență a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale și de viață, în conformitate cu prevederile Normei nr. 38/2015; 

- situația primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și asigurări de viață pe categorii de contractanți, respectiv persoane fizice și juridice (Anexa nr. 18); 

- indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor agricole (Anexa nr. 19); 

- activele financiare deținute de societăți (Anexa nr. 20); 

- acceptări în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale și de viață (Anexa nr. 21); 

- cedările în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale și de viață (Anexa nr. 22); 

- acoperirea riscurilor de catastrofe naturale pentru asigurările generale (Anexa nr. 23); 

- repartizarea primelor brute subscrise pe județe pentru activitatea de asigurări generale și de viață (Anexa nr. 24); 

- situația și indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor facultative de locuințe (Anexa nr. 25); 

- repartizarea indemnizațiilor brute plătite pe județe pentru asigurări generale și asigurări de viață (Anexa nr. 26(); 

- investițiile (Anexa nr. 27); 

- situația activelor și pasivelor bilanțiere deținute de asigurător  (Anexa nr. 28); 

- structura acționariatului asigurătorului  (Anexa nr. 29); 

- situația primelor brute subscrise intermediate (Anexa nr. 30).

ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea

EWS 

Art. 43 Norma A.S.F. nr. 28/2015

IV.3.2

Documente privind actele de proprietate/evaluări ale terenurilor/construcțiilor raportate ca active admise să acopere rezervele tehnice 

 a se vedea art. 24 alin. (5) - (7) din Norma A.S.F. nr. 28/2015

Suport hârtie

Art. 24 - Norma A.S.F. nr. 28/2015

IV.4 PERIODICITATE - Lunar

IV.4.1

Raportările cantitative lunare

-   determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale (Anexa nr. 31); 

-   determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viață  (Anexa nr. 32); 

-   situația modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viață și activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative (Anexa nr. 33); 

-   răscumpărările pentru activitatea de asigurări de viață (Anexa nr. 34); 

-   virarea contribuției la Fondul de garantare se efectuează conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare și a normelor emise în aplicarea acesteia (Anexa nr. 35); 

-   titlurile de stat (Anexa nr. 37);

-   situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată (Anexa nr. 38). 

ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

EWS 

Norma A.S.F. nr. 28/2015

* pentru cerințele de raportare legate de supravegherea conduitei a se vedea secțiunea 3.Monitorizare conduită