OUG nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 06/06/2013).

Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure încadrarea în ţintele de deficit stabilite. 
Ţinând seama de faptul că pentru încadrarea în ţintele de deficit sunt necesare o serie de măsuri care să vizeze atât majorarea veniturilor bugetare, cât şi reducerea cheltuielilor bugetare, adoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere riscul unor potenţiale presiuni asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat. 
  Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

  Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 
  1. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
  "Art. 8. - (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 11 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 6 membri sunt membri neexecutivi." 
  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
  "(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F., exclusiv pe baza experienţei profesionale în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 10 ani." 
  2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
  "(5) Numirea membrilor Consiliului A.S.F., cu încadrare în numărul prevăzut la alin. (1), se face de Parlament, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data de 30 iunie 2013." 
  3. La articolul 9, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  "g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României." 
  4. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
  "(3) Nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului A.S.F., stabilit în condiţiile alin. (2), nu poate depăşi nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României." 
  5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  "(2) A.S.F. virează la bugetul statului o cotă de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului, până la termenul stabilit pentru depunerea situaţiilor financiare anuale." 
  Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere. 
  Art. III. - La articolul 1833 alineatul (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  "o) în cazul existenţei pe o perioadă de 3 luni consecutiv a plăţilor restante a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, conform prevederilor contractuale sau legale." 
   
   
 PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
  Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
 Bucureşti, 4 iunie 2013
 Nr. 55