Legislație Emitenți

 

 

Legislație primară

O.U.G. nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară

 

 Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Legea nr.233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar 

Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

 

Regulamente europene

 

  Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european (ESAP) care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate. (Publicat in JOf al UE în 20.12.2023 și intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Regulamentul (UE) 2023/2869 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor regulamente în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european. (Publicat in JOf al UE în 20.12.2023 și intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces European. (Publicat in JOf al UE în 20.12.2023 și intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

 

 

Regulamenul(UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 noiembrie 2023 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică de la 21 decembrie 2024, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

 

   Regulamentul Delegat (UE) 2022/2553 al Comisiei din 21 septembrie 2022
de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2022 a taxonomiei pentru formatul de raportare
electronic unic

Directiva (UE) 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe. Directiva (UE) 2022/2381 se aplică societăților cotate la bursă. Directiva (UE) 2022/2381 nu se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).  Statele membre adoptă și publică până la 28 decembrie 2024 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1210 AL COMISIEI din 13 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și al actualizărilor acestora 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1783 al Comisiei din 2 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare care conțin un model de text pentru acordurile de cooperare cu țări terțe (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 359 din 11.10.2021). Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

 

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE

Regulamentul Delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei.

Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1272 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1273 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată

Regulamentul pe punere in aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor

Regulamentul (UE) 2019/2115 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

Regulamentul Delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

Regulamentul Delegat (UE) 2019/2100 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1989 al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare electronic unic

 

  Regulamente

   Regulament nr. 7/2023 privind certificatele de depozit având la bază acțiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terț, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit

  Regulamentul nr. 9/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit

   Regulament nr. 6/2022 pentru modificarea art. 73 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

    Regulament nr. 2/ 2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

    Regulamentul nr. 5/2018 (forma consolidată în mai 2022)  privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare 

    Regulamentul nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  

Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

   Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (varianta consolidata - mai 2023

Regulamentul nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

Regulamentul nr.15/2014 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

Regulamentul nr. 5/2015 privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România

Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare

Regulamentul nr 4/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de deposit

Regulament nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

 

 

 Norme

 Norma nr. 23/2022 pentru aplicarea Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate şi interacţiunile care fac obiectul supravegherii prudenţiale

Norma nr. 9/2021 pentru aplicarea Ghidului referitor la cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul 

Norma nr. 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

Norma nr. 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate

Norma nr. 14/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

Norma nr. 28/2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

 

Instrucțiuni

Instrucțiunea nr. 2/2010 de modificare a Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

Instrucțiunea nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

 

 

 Avize 

 

Aviz nr. 239/ 01.07.2021