Fonduri de investiții alternative (FIA)

 

 

O.U.G. nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Regulamentul (UE) 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

 

  REGULAMENTUL (UE) 2023/606 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung și sfera activelor de investiții eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, precum și împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/955 AL COMISIEI din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații

 

 

 

 

 

 

Regulamente

 

  REGULAMENT nr. 7/2020  privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative - forma consolidată, iunie 2024

  REGULAMENT nr. 7/2024 de modificare și completare a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative (forma publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 469 din 21 mai 2024)

REGULAMENT nr. 14/ 2021 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 13 octombrie 2021.    

Regulamentul nr. 7/ 2020 - forma consolidată la 21 noiembrie 2021 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2020; Regulament 20/2020; Regulament 6/2021; Regulament 14/2021.

Descarcă AICI Anexele Regulamentului nr. 7/2020.

Descarcă AICI Anexele Regulamentului ASF nr. 7/2020 - format editabil.

 

Regulamentul nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternativ

 

Norme

 

     Norma nr. 2/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014

  Norma nr. 31/2021* pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010.

* Norma nr. 31/2021 a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021

 

  Norma A.S.F. nr. 21 / 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud   

Norma nr. 39/2020 privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

Norma nr. 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 27/2020 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul articolului 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin