Anunț al CE privind lansarea in consultarea publică a Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE

Comisia Europeană  a lansat la data de 5 august 2021 consultarea privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

 

Art. 32 alin. (1) din Regulamentul PRIIP prevede un regim tranzitoriu potrivit căruia societățile de administrare, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, societățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 27 din respectiva directivă, și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau le vând, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă sunt scutite de obligațiile regulamentului european până la 31 decembrie 2021. De asemenea, potrivit art. 32 alin.(2) din Regulamentul PRIIP, atunci când un stat membru aplică normele privind formatul și conținutul documentului cu informații esențiale, astfel cum se prevede la articolele 78-81 din Directiva 2009/65/CE, în cazul fondurilor non-OPCVM oferite investitorilor individuali, scutirea prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se aplică societăților de administrare și societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță investitorilor individuali cu privire la unitățile acestor fonduri sau care vând astfel de unități”.

 

Propunerea de directivă este însoțită de alte două măsuri legislative :

·         Comisia propune ca regimul tranzitoriu prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 să fie prelungit până la 30 iunie 2022 (propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014) – prin această modificare se va permite timpul necesar pregătirii pentru încheierea perioadei de tranziție și punerea în aplicare a celei de-a doua măsuri (care implică modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/653) de la 1 iulie 2022.

Prin urmare, cele trei măsuri legislative sunt sincronizate în ceea ce privește datele de aplicare.

 

Consultarea se desfășoară până la data de 9 septembrie 2021 și este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12986-Undertakings-for-Collective-Investment-in-Transferrable-Securities-Directive-update-_en

 

În situația actuală, începând cu 1 iulie 2022, investitorii de retail în OPCVM-uri vor primi atât un document cu informații esențiale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, cât și un document cu informații cheie destinate investitorilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE.

Se dorește evitarea unei situații în care investitorii de retail  primesc două documente precontractuale diferite de prezentare a informațiilor cu privire la același OPCVM. Propunerea de directivă asigură faptul că un document cu informații esențiale elaborat, pus la dispoziție,

revizuit și tradus pentru un anumit OPCVM în conformitate cu regulamentul european se consideră că îndeplinește cerințele din Directiva 2009/65/CE privind informațiile cheie destinate investitorilor.