Prevederi legale specifice

Autoritatea de Supraveghere Financiară publică actele pe care le emite conform  prevederilor legale existente.

 

 

SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

1. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   

a) Decizia de retragere a autorizaţiei unui fond de pensii administrat privat

Art. 22. - (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizaţiei, după caz, poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menţionate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.

 

b) Decizia de retragere a autorizaţiei de administrare a administratorului unui fond de pensii administrat privat

Art. 81. - (1) Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului, în una dintre următoarele situaţii:

(…)

(2) Decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(3) Procedura de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele Comisiei.

(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menţionate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.

c) Anunţul privind instituirea măsurii administrării speciale a unui fond de pensii administrat privat

Art. 103. - (1) Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

 (2) Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în două cotidiene centrale.

d) Anunţul privind retragerea avizului depozitarului activelor unui fond de pensii administrat privat, în condiţiile prevăzute la art. 130 şi 131 din Lege

Art. 131 - (4) Comisia publică anunţul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.

 

  1. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare

a) Decizia de retragere a autorizaţiei de administrare a administratorului unui fond de pensii facultative

Art. 38. - Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului în una dintre următoarele situaţii:

(…)

 Art. 40. alin. (1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 (5) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.

b) Decizia de retragere a autorizaţiei unui fond de pensii facultative

Art. 54. - În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.

c) Anunţul privind instituirea măsurii administrării speciale a unui fond de pensii facultative

Art. 69. - Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi a administratorului special desemnat se publică de către Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.

 

  1. Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

a) Decizia de retragere a autorizării de administrare a administratorului unui fond de pensii ocupaționale

Art. 12 alin. (4) - În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, A.S.F. publică anunţul privind retragerea autorizării de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina de internet a A.S.F.

b) Anunţul privind retragerea autorizării fondului de pensii ocupaționale

Art. 66 alin. (3) - În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, A.S.F. publică anunţul privind retragerea autorizării fondului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina de internet a A.S.F.

c) Anunţul privind retragerea avizului depozitarului activelor fondului de pensii ocupaționale

Art. 125 alin. (6) - În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, Autoritatea publică anunţul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina de internet a A.S.F.

d) Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale și desemnarea administratorului special

Art. 74 - Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi a administratorului special desemnat se publică, de către A.S.F., în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina de internet a A.S.F.