Despre activitatea de supraveghere

ASF exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra sistemului de pensii private, conform cadrului legislativ aplicabil.

ASF asigură realizarea activităţilor de supraveghere şi control atât a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, cât şi asupra activităţii Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, potrivit legii, în vederea prevenirii şi/sau sancţionării, după caz, a eventualelor abateri comise în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de acestea în domeniul pensiilor private.

Obiectivele activității de supraveghere pentru Sectorul Pensii Private sunt:

  • protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private;
  • protecţia stabilităţii sistemului pensiilor private din România și asigurarea unei funcţionări eficiente a acestuia;
  • contribuirea la consolidarea şi stabilitatea sistemului financiar în întregul său.

În considerarea principalelor obiective, activitatea desfășurată de către Direcţia Supraveghere şi Control  Sector  Pensii Private este o activitate dezvoltată pe două componente (de conformitate și de risc), prin care se identifică abateri de la legislaţia în vigoare, se solicită remedierea situațiilor de neconformitate, după caz, se identifică procesele care pot constitui factori de risc și se formulează recomandări în vederea îmbunătățirii fluxurilor și procedurilor de lucru și diminuării riscurilor.

Activitatea desfășurată nu se rezumă numai la o activitate de verificări de conformitate efectuate în vederea identificării deficiențelor, având în fapt atât o componentă de prevenție cât și una de remediere, pentru protecţia stabilităţii sistemului pensiilor private din România și asigurarea unei funcţionări eficiente a acestuia.

 

Activitatea de supraveghere și control a entităților din sectorul pensii private, are rolul de a asigura respectarea legislației în vigoare și de a preveni/remedia, după caz, eventualele abateri în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de acestea în domeniul pensiilor private, prin monitorizarea continuă a activității administratorilor, astfel încât să se asigure protejarea intereselor participanților, diversificarea portofoliilor fondurilor de pensii private administrate, precum și asigurarea transparenței informațiilor.

Supravegherea off-site și on-site reprezintă controlul entităților realizat prin a) monitorizarea și analiza tuturor informațiilor primite de ASF- Sectorul Pensii Private prin intermediul raportărilor obligatorii, dar și prin orice alte mijloace, cum ar fi de exemplu informații din surse publice, b) misiunile de control derulate la sediile entităților supravegheate.

 

Protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și asigurarea accesului acestora la informații adecvate

 

ASF acordă o atenție deosebită procesului de raportare, verificării datelor și informațiilor transmise, precum și îmbunătățirii calității analizelor și sintezelor elaborate, urmărindu-se creșterea gradului de relevanță și acuratețe, având în vedere faptul că optimizarea procesului de raportare a entităților din sistemul pensiilor private este un element important în eficientizarea activității de supraveghere off-site și îmbunătățirea atributului de prudențialitate.

Scopul urmărit este creșterea capacității de depistare timpurie a eventualelor probleme, de analiză și remediere a acestora, până să afecteze semnificativ interesele participanților.

În urma analizei și datelor și informațiilor prelucrate de la entitățile din piața pensiilor private sunt elaborate rapoartele de evaluare actuarială a fondurilor de pensii administrate privat, precum și a fondurilor de pensii facultative.