Abuz de piață

 

Legislație primară

 

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – republicată

 

Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1210  al Comisiei din 13 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și al actualizărilor acestora.

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei 

Regulamentul Delegat 2016/522 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/523 al Comisiei   din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/347 al Comisiei - abrogat, de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamentul delegat (UE) 2016/378  de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate   cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul delegat (UE) 2016/908 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește criteriile,   procedura și cerințele pentru stabilirea unei practici de piață acceptate, precum și cerințele pentru menținerea sa, încetarea sa sau modificarea condițiilor privind acceptarea sa

Regulamentul delegat (UE) 2016/909 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru conținutul notificărilor   care trebuie transmise autorităților competente și compilarea, publicarea și actualizarea listei notificărilor


Regulamentul delegat (UE) 2016/957  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la   modalitățile, sistemele și procedurile adecvate, precum și modelele de notificare care trebuie utilizate pentru prevenirea, detectarea și raportarea practicilor abuzive sau a ordinelor ori a tranzacțiilor suspecte

Regulamentul delegat (UE) 2016/958  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile   tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a   indica existența unor conflicte de interese

Regulamentul delegat (UE) 2016/959 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru activitățile de sondare a pieței cu privire la sistemele și la modelele de notificare care trebuie utilizate de către   participanții la piață care divulgă informații, precum și la formatul evidențelor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul delegat (UE) 2016/960  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalități, sisteme și proceduri adecvate destinate participanților la piață care divulgă informații atunci când desfășoară activități de sondare a pieței

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

Regulamentului (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață șiRegulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare.

Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1055 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind mijloacele tehnice pentru publicarea adecvată a informațiilor privilegiate și pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/292 Al Comisiei din 26 februarie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și asistență între autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață 

Regulamentul (UE) 2019/2115 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

Regulamentul pe punere în aplicare (UE) 2020/1406 al Comisiei din 2 octombrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile competente, ESMA, Comisie și alte entități în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață

Regulamentul delegat (UE) 2021/1783 al Comisiei din 2 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare care conțin un model de text pentru acordurile de cooperare cu țări terțe (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 359 din 11.10.2021). Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1210 AL COMISIEI din 13 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și al actualizărilor acestora 

  Regulamentului Delegat (UE) 2022/1959 AL COMISIEI din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc un model contractual pentru contractele de furnizare de lichidități pentru acțiunile emitenților ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri 

 Regulamente și Norme

 

  Norma nr. 23/2022 pentru aplicarea Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate şi interacţiunile care fac obiectul supravegherii prudenţiale

  Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare  (CAPITOLUL II conține Dispoziţii specifice privind aplicarea unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014, precum şi ale regulamentelor (UE) emise în legătură cu acesta).