Depozitari centrali

 

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare (forma consolidata, febr. 2024)

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

Legea nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară

Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/389 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/390 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip banca

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/391 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/392 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/393 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/394 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamente

 

  Regulamentul ASF nr. 6/14.05.2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 

 Regulament nr. 3/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului ASF nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanțiilor reale (forma transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României)

   Regulament nr.16/ 2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale

  Regulament nr.15/ 2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare

  Regulamentul ASF nr.10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

  Regulamentul nr. 5/2017 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri 

  REGULAMENT nr. 6/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010

  REGULAMENT NR. 4/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.13/2005 și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr.5/2010

  Regulament nr.13/ 21.08.2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

  Regulamentul nr. 18/2011 de modificare a unor regulamente ale C.N.V.M. în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare

 

Norme

 

   Norma A.S.F. nr. 12/ 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR)

Norma A.S.F. nr. 21/ 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud 

Norma nr. 15/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)

Norma nr. 11/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă şi a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorităţi în temeiul articolelor 17 şi 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

NORMA nr. 23/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la un depozitar central

 

Decizia ASF nr. 479/18.03.2015

 

 

Anunțuri CSDR