ANUNȚ

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 49 din data de 12.02.2021 a Regulamentului (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulamentul intră în vigoare și se aplică din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul poate fi consultat AICI


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer