BRRD

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L184 al Uniunii Europene din 08 iulie 2016 a Regulamentului delegat (UE) 2016/1075 al Comisiei din 23 martie 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție.


ELEMENTE - CHEIE ALE PACHETULUI LEGISLATIV

Directiva 2014/59/UE de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 12.06.2014 și a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la publicare.

Directiva se aplică instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii (SSIF) cu capital inițial în valoare de peste 730.000 euro și vizează crearea unui cadru comun european privind oferirea de prerogative şi instrumente de lucru suplimentare pentru autorităţile competente naţionale pentru prevenirea crizelor şi soluţionarea eventualelor incapacităţi de plată într-o manieră ordonată, prin asigurarea continuităţii activităţii instituțiilor de credit și a firmelor de investiții şi minimizarea costurilor suportate de contribuabili.

BRRD pune bazele unor instrumente de intervenţie ale autorităţilor naţionale competente pentru prevenirea dezvoltării crizelor din domeniu, în toate fazele lor de manifestare, respectiv etapa pregătitoare şi preventivă, intervenţia timpurie şi rezoluţia.

Principalele instrumente de rezoluție care ar putea fi adoptate de BNR sau ASF, în calitate de autorități naționale de rezoluție, se referă la:

  • Vânzarea integrală sau parțială a activității instituției de credit/firmei de investiții;
  • Înființarea unei instituții-punte deținute de o autoritate publică;
  • Recapitalizarea internă;
  • Separarea activelor.

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 30.07.2014 și intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicare.

Obiectivele regulamentului sunt instituirea unui cadru unic european eficient și eficace de rezoluție a entităților și asigurarea aplicării coerente a normelor în materie de rezoluție.

Pentru statele membre participante, în contextul Mecanismului unic de rezoluție (MUR), o competență centralizată de rezoluție este stabilită și încredințată Comitetului unic de rezoluție instituit în temeiul acestui regulament și autorităților naționale de rezoluție. Aceasta constituie o parte integrantă a procesului de armonizare în materie de rezoluție desfășurat prin intermediul Directivei 2014/59/UE și a unui set de prevederi uniforme în materie de rezoluție prevăzut în regulament.LEGISLAȚIE UE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/962 al Comisiei din 16 iunie 2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatele, machetele și definițiile uniforme pentru identificarea și transmiterea de informații de către autoritățile competente și autoritățile de rezoluție către Autoritatea Bancară Europeană în conformitate cu Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (BRRD)

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (MUR)
 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/63 AL COMISIEI din 21 octombrie 2014  de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE  (UE) 2015/81 al Consiliului din 19 decembrie 2014 de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluțieLEGĂTURI UTILE

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

https://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.en.html