SSIF - societăți de servicii de investiții financiare

 

Legislație primară/ regulamente europene

Legislație secundară

Legi:

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului,  aprobata rpin Legea nr. 227/2007 

 

Regulamente europene:

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)- consolidat

 

Norme

   Norma nr. 27 /2021 privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu articolele 4 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin
instrumente financiare și transparența reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - forma trimisă spre publicare în Mof

Norma A.S.F. nr. 21 /2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud  

Norma nr. 20 / 2021 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014  

Norma A.S.F. nr. 23 / 2019 privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

Norma A.S.F. nr. 14 / 2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II

 

Regulamente

Regulament nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Regulament nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa
de capital

REGULAMENT nr. 24/2020 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Regulament A.S.F./B.N.R. 23/10/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Reg. ASF/BNR nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile

Regulament ASF/BNR nr. 18/8/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Regulamentul ASF/BNR nr. 12/3/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor

Regulamentul nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, modificat și completat prin Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 23/10/2020

Regulamentul A.S.F. nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 24/2020

REGULAMENT nr. 6/2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013

REGULAMENT nr. 6/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare

 

Decizii

Decizia ASF nr.44/20.02.2014

 

Reglementări cerințe de capital SSIF 

 

Q&A Intermediari 

 

Rezoluție și redresare

 

TABEL DE CONCORDANȚĂ: Directiva 2014/65/UE  – Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 

Legislatie europeana MIFID II / MIFIR

Tabelul Centralizatorul Standardelor Tehnice MIFID II/ MIFIR 

Anunțuri MIFID II/ MIFIR