General regulation

 

ASF Rule No 16/2022 on the application of the provisions of the ESMA Guideline on methodology, supervisory function and record keeping under the Benchmarks Regulation and amending and supplementing the Annex to ASF Rule No 21/2019 on the application of the ESMA Guideline on insignificant benchmarks under the Benchmarks Regulation

Instruction no. 1/2022 amending the Financial Supervisory Authority Instruction no. 1/2016 on the preparation and submission of the annual financial statement and annual reporting by entities authorised, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority - Financial Instruments and Investments Sector.

Regulation No 15/2018 on the Public Register of the Financial Supervisory Authority - consolidated form January 2022

Regulation No 1 /2022 amending and supplementing the Regulation of the Financial Supervisory Authority No 15/2018 on the Public Register of the Financial Supervisory Authority 

Regulation 30/2021 on the amendment of ASF Regulation No. 39/2015 on the approval of Accounting Regulations in compliance with International Financial Reporting Standards, applicable to entities authorised, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority in the Instruments and Investments Sector Financial Instruments and Investments

 

Project STEAM 

Law no. 289/2010 amending and supplementing certain legislative acts

A.S.F. Regulation No 28/2020 on training, education and professional development on the capital market

A.S.F. Regulation No 25/2020 on the supervision of the implementation of international sanctions by the A.S.F. and entities regulated by it

Regulation No 8/2020 on the adoption of exceptional measures applicable to entities authorised, regulated and supervised by the ASF - Financial instruments and investments sector during the period of the state of emergency in Romania caused by the COVID-19 crisis

A.S.F. Regulation No 13/2019 on the establishment of measures to prevent and combat money laundering and terrorist financing through the financial sectors supervised by the Financial Supervisory Authority, as subsequently amended and supplemented

Regulation No 8/2019 on amending Regulation ASF No 12/2018 implementing certain provisions of Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents relating to insurance-based structured individual investment products (SIIPs)

ASF Regulation No 1/2019 on the assessment and approval of members of the management structure and persons holding key positions in entities regulated by the Financial Supervisory Authority 

Regulation no. 12/2018 for the implementation of certain provisions of Regulation (EU) No. 1.286 / 2014 on key information documents for the Packaged retail investment and insurance-based products (PRIIPs)

Regulation no. 15/2018 on the Public Register of the Financial Supervisory Authority

Regulation no. 14/2017 on the repeal of the Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 6/2013 issued in accordance with the provisions of art. 12 paragraph (1) of Regulation (EU) No. No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

Regulation no. 11/2015 amending and supplementing certain legislative acts

Regulation no. 17/2014 on the legal status of the shares traded on RASDAQ market or on the unquoted securities market

Regulamentul nr. 7/8 BNR/ASF - abrogare acte

Regulamentul nr. 12/2012 ptr. aplicarea prev. art. 6 lit. a) din O.U. a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guv., prin MFP, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României

Regulamentul nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta 

Regulation no. 4/2010 on the registration with the National Securities Commission and operation of the trade company “Fondul Proprietatea” S.A. and the trading of the shares issued thereof

Regulation no. 6/2012 for the application of Article 41 of Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps

Regulation no. 4/2012 for the application of Art. 36 of Capital Market Law No. 297/2004, and of certain provisions of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

Regulamentul nr. 16 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE

Regulamentul nr. 15/10 BNR/CNVM referitor la plasamentele prevăzute de art.831 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil

Regulamentul nr. 11/2010 privind administrarea specială a entităţilor autorizate de CNVM

Regulation no. 16/2014 of the Financial Supervisory Authority regarding the revenues of the Financial Supervisory Authority

Regulamentul BNR/ASF nr. 1/2014 / 9/2013 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

NORMĂ nr.15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F. din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Norma ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Norma A.S.F. nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Rule no. 39/2015 approving the Accounting Regulations compliant with International Financial Reporting Standards, applicable to entities authorized, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority in the Financial Instruments and Investments Sector

Rule no. 40/2015 approving the Accounting Regulations on the annual financial statements and annual consolidated financial statements, applicable to entities authorized, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority - the Financial Instruments and Investments Sector

Norma A.S.F. nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare

Regulamentul A.S.F. nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 768 / 68 / 2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanțelor şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3483/144/2008

Norm no. 21/2019 regarding the application of ESMA Guide concerning the reference indicators not significant from the Regulation concerning reference indicators

Regulamentul nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată 

Regulation no. 13/2006 on mortgage bonds

INSTRUCȚIUNEA NR.5/2020 pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate

INSTRUCȚIUNE nr.2/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate

Instruction no. 1/2019 to amend the instruction of the Financial Supervisory Authority No. 2/2016 on the preparation and submission of half-yearly accounting reporting by authorised entities regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority – financial instruments and investment sector

Instrucțiune nr. 1/2018 privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Instruction no. 1/2017 on the preparation and submission of annual financial statements by the entities authorized, regulated and supervised by the Financial Supervision Authority - Financial and Investment Instruments Sector as well as for the amendment of Instruction A.S.F. No.1 / 2016 on the preparation and submission of annual financial statements and annual reporting by the entities authorized, regulated and supervised by the Financial Supervision Authority - Financial instruments and investment sector

Instruction no. 2/2016 on preparation and submission of half-yearly accounting reporting by entities authorized, regulated and supervised by the ASF - the Financial Instruments and Investments Sector.)

Instruction no. 1/2016 on the preparation and submission of the annual financial statement and annual reporting by entities authorized, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority - the Financial Instruments and Investments Sector

INSTRUCȚIUNEA nr. 2/2015 pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

Instruction no. 1/2015 amending and supplementing Instruction No. 2/2014 on the application of International Financial Reporting Standards by the entities authorised, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority in the Financial Investment and Instruments Sector

Instruction no. 2/2014 on the application of International Financial Reporting Standards by the entities authorised, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority in the Financial Investment and Instruments Sector

NORMĂ nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate,reglementate şi su ....

Rule no. 2/ 2018 amending and supplementing the Financial Supervisory Authority's Rule No. 39/2015 approving the Accounting Regulations compliant with International Financial Reporting Standards, applicable to entities authorized, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority in the Financial Instruments and Investments Sector

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice - Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.24 din 12 ianuarie 2009

NORME pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999

REGULAMENT nr. 22/2020 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanțelor

Instructiunea nr. 04/2005 referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorism