Emitenți

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE

Regulamentul Delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei.

Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1272 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1273 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată

Regulamentul pe punere in aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor

Regulamentul (UE) 2019/2115 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

Regulamentul Delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

Regulamentul Delegat (UE) 2019/2100 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1989 al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare electronic unic

 

 Regulamente

Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit

 

Regulamentul nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

 

Regulamentul nr.15/2014 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

Regulamentul nr. 5/2015 privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România

Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare – forma consolidată

Regulamentul nr 4/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de deposit

 

Regulament nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 

Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

Norme

Norma nr. 28/2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

Norma nr. 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate

Norma nr. 14/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

NORMA nr. 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

Instructiuni

Instructiunea nr. 2/2010 de modificare a Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

Instructiunea nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

 


25/02/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer