Obligații referitoare la tranzacționare

Regimul juridic european MiFID II / MiFIR, susținut de pachetul legislativ local aplicabil pieței de capital din România, instituie noi obligații de tranzacționare ale instrumentelor financiare, după cum urmează:

- Pentru acțiuni, articolul 23 din MiFIR prevede obligația pentru firmele de investiții de a se asigura că tranzacțiile pe care le efectuează cu acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate într-un loc de tranzacționare se desfășoară pe o piață reglementată, un MTF, un operator independent sau un loc de tranzacționare dintr-o țară terță considerat echivalent în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE, după caz, cu excepția situației în care printre caracteristicile lor se numără faptul că:

(a) sunt nesistematice, ad-hoc, neregulate și cu frecvență redusă; sau

(b) se desfășoară între contrapărți eligibile și/sau profesionale și nu contribuie la procesul de descoperire a prețurilor

- Pentru instrumente financiare derivate, articolul 28 din MiFIR prevede obligația pentru contrapărțile financiare, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, și contrapărțile nefinanciare care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din regulamentul în cauză, de a încheia tranzacții, ce nu constituie nici tranzacții în interiorul grupului în sensul definiției de la articolul 3 din regulamentul în cauză, nici tranzacții care intră sub incidența dispozițiilor tranzitorii de la articolul 89 din regulamentul în cauză, cu alte astfel de contrapărți financiare sau alte astfel de contrapărți nefinanciare care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu instrumente financiare derivate aparținând unei clase de instrumente financiare derivate care face obiectul obligației de tranzacționare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 și care figurează în registrul menționat la articolul 34, numai prin intermediul:

(a) piețelor reglementate;

(b) MTF-urilor;

(c) OTF-urilor; sau

(d) locurilor de tranzacționare din țări terțe, cu condiția ca Comisia să fi adoptat o decizie în conformitate cu alineatul (4), iar țara terță să prevadă un sistem echivalent efectiv de recunoaștere a locurilor de tranzacționare autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește admiterea la tranzacționare sau tranzacționarea instrumentelor financiare derivate care fac obiectul unei obligații de tranzacționare în țara terță respectivă pe o bază neexclusivă.

(2) Obligația de tranzacționare se aplică și contrapărților menționate la alineatul (1) care efectuează tranzacții cu instrumente financiare derivate dintr-o clasă declarată ca făcând obiectul obligației de tranzacționare cu instituții financiare din țări terțe sau cu alte entități din țări terțe care ar face obiectul obligației de compensare, în cazul în care ar fi stabilite în Uniune. Obligația de tranzacționare se aplică și entităților din țări terțe care ar face obiectul obligației de compensare în cazul în care ar fi stabilite în Uniune și care efectuează tranzacții cu instrumente financiare derivate dintr-o clasă declarată ca făcând obiectul obligației de tranzacționare, cu condiția ca contractul să aibă un efect direct, semnificativ și previzibil în interiorul Uniunii sau atunci când această obligație este necesară sau adecvată pentru a preveni eludarea oricăror dispoziții din prezentul regulament.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară aduce în atenția tuturor entităților implicate în tranzacții cu instrumente financiare ultimele informații referitoare la activitățile/operațiunile ce impactează obligația de tranzacționare a instrumentelor financiare

1.  Acțiuni

Impactul no-deal Brexit

 

Obligația de tranzacționare a acțiunilor (Shares Trading Obligation), conform prevederilor legale ale articolului 23 al MiFIR, va fi impactată de posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK) să se retragă din Uniunea Europeană fără un acord de retragere agreat în prealabil și să devină o țară terță, pentru care nu există o decizie a Comisiei Europene privind un regim echivalent aplicabil.

ESMA a emis o declarație publică la 19 martie 2019, care urmărea să reducă impactul potențial creat de un Brexit fără acord, echilibrând totodată necesitatea găsirii unei modalități de aplicare consecventă a legislației UE. În timp ce în prezent există aproximativ 23 000 de acțiuni admise la tranzacționare sau tranzacționate într-un loc de tranzacționare din UE, orientările ESMA limitează aplicarea STO la 6.243 acțiuni, printre care 14 acțiuni cu ISIN GB.

Prin urmare, ESMA emite o nouă declarație pentru a diminua în continuare efectele negative potențiale ale aplicării STO, în limitele circumstanțelor extraordinare ale unui Brexit fără acord și ținând seama de preocupările exprimate de unele părți interesate cu privire la orientările publicate la data de 19 martie 2019. ESMA a acordat, de asemenea, o atenție suplimentară riscului de perturbare pe care pot să-l creeze potențialele obligații de tranzacționare a acțiunilor din UE-27 și cele din Regatul Unit, în special pentru sucursalele britanice ale firmelor de investiții din UE-27 și pentru sucursalele din UE-27 ale firmelor de investiții din Regatul Unit.

După o analiză atentă și în coordonare cu Comisia Europeană, ESMA a concluzionat că o abordare a STO bazată numai pe ISIN ar avea o probabilitate mai mare de a reduce la minimum acest risc de perturbare, în interesul piețelor ordonate. În consecință, STO UE-27 nu ar fi aplicat celor 14 ISIN-uri de GB, incluse în orientările anterioare.

Ca urmare, în conformitate cu această abordare revizuită, ESMA presupune că toate acțiunile din UE-27, începând cu un cod de țară corespunzător unui stat membru UE-27 și, în plus, acțiuni cu ISIN din Islanda, Liechtenstein și Norvegia fac parte din domeniul de aplicare al STO UE-27, iar codurile ISIN GB se află în afara domeniului de aplicare al STO UE-27.

ESMA a purtat discuții regulate cu UK FCA pentru a identifica o cale de urmat și a evita cerințele contradictorii, dar în acest stadiu nu este clar care ar fi sfera de aplicare a STO din Regatul Unit.

Această declarație este menită doar să clarifice aplicarea STO UE-27 la acțiunile cu ISIN din spațiul economic european. Aplicarea STO pentru acțiunile cu un ISIN diferit ar trebui să fie stabilită în continuare, ținând seama de orientările anterioare ale ESMA, publicate la 13 noiembrie 2017. De asemenea, ESMA nu mai consideră necesară publicarea unei liste de ISIN care, în urma abordării descrise mai sus, ar face obiectul STO UE-27.

În același timp, entitățile din UK care operează pe piețele financiare non-bancare, în cazul în care UK va părăsi UE fără un acord (hard Brexit) iar relația comercială dintre UE și UK va fi guvernată doar de prevederile acordurilor comerciale multilaterale și de acordurile încheiate  punctual pe anumite domenii între autoritățile europene, autoritățile naționale și cele din UK, vor avea statutul de entitate dintr-o țară terță și nu vor mai fi autorizate să desfășoare activități în alte state membre ale UE  în baza libertății de a furniza servicii sau dreptul de stabilire (prin intermediul sucursalelor).

Aceste entități ar putea să opereze pe teritoriul României numai în condițiile îndeplinirii procedurilor de autorizare prevăzute de lege pentru entitățile din statele terțe, urmând a fi supravegheate de ASF conform prevederilor legale.

In vederea evitarea unor perturbări în perspectiva unui hard Brexit, toate entitățile ce operează pe piața financiara nebancara care vor fi afectate de noul statut al UK, trebuie să  efectueze demersurile necesare, inclusiv din punct de vedere administrativ pentru a asigura continuitatea serviciilor și protecția drepturilor consumatorilor și pot consulta recomandările ASF AICI.

 

2.  Instrumente financiare derivate

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) actualizează regulat Registrul public al contractelor cu produse derivate ce fac obiectul obligației de tranzacționare la nivelul unui loc de tranzacționare, conform prevederilor articolelor 28 și 34 din MiFIR.

Informațiile actualizate cuprind:

- lista locurilor de tranzacționare la nivelul cărora se tranzacționează instrumente financiare derivate aparținând unei clase de instrumente financiare derivate care face obiectul obligației de tranzacționare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 din MiFIR

- data de la care intră în vigoare obligația de tranzacționare, pe categorii de contrapărți.

De asemenea, ASF atrage atenția asupra faptului că începând cu data de 17 iunie 2019 au intrat în vigoare actualizările prevederilor EMIR, din Regulamentul (UE) 2019/834 (“EMIR Refit”) de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții, dar acestea nu determină deocamdată modificări la nivelul obligației de tranzacționare a produselor derivate, conform cerințelor art. 28 și 32 din MiFIR . În acest scop,, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat o declarație pe pagina proprie de internet, informație ce poate fi consultată AICI.