Advisory Group Composition

The composition of the Consultative Group on Permanent Dialogue in the Field of Consumer Protection of Non-Bank Financial Services (GCDPPC), which operates under the A.S.F. Council, as established at the meeting of the A.S.F. Council on 14.04.2021, is as follows:

a) Consumer associations, relevant associations with related field of activity or in connection with consumers of non-banking financial services:

1. Capital Market Investors Association (AIPC), through the designated representative;
2. Association for the Promotion of Insurance (APPA), through the designated representative;
3. The National Federation of Chambers of Taxi Operators and Independent Taxi Drivers in Romania (FNCOTR), through the designated representative;
4. ProAnonimus Association, through the designated representative;
5. The Association of Romanian Users of Financial Services (AURSF), through the designated representative;
6. Association of Participants in Pension Funds and Investment Funds (APFPFI), through the designated representative;
7. InfoCons, through the designated representative;
8. The Confederation of Authorized Operators and Carriers in Romania (COTAR), through the designated representative;
9. Association of Automobile Manufacturers and Importers (APIA), through the designated representative

 

b) Relevant associations of the non-banking financial services industry:

1.Romanian Employers of Reinsurance Insurance Brokers (PRBAR), through the designated representative;
2.The Association of Professionals in the Regulation of Damages (APRD), through the designated representative;
3.The Association for Privately Managed Pensions in Romania (APPR), through the designated representative;
4.The National Union of Reinsurance Insurance Companies in Romania (UNSAR), through the designated representative;
5.National Union of Insurance Intermediation and Consulting Companies (UNSICAR), through its designated representative;
6.Organization of Capital Market Professionals (OPPC), through the designated representative;
7.Association for Anti-Fraud Cooperation in the Field of Insurance (ACADA), through the designated representative;
8.Capital Market Brokers Association (ABPT), through the designated representative;
9.The Council of Banking Employers in Romania (CPBR), through the designated representative.

 

c) The university / academic environment, through the designated representative;

d) A.N.P.C., through the designated representative;

e) The Romanian Auto Registry (R.A.R.), through the designated representative;

f) Representatives of Romanian consumers at the profile groups within the European authorities, through the designated representative;

g) Representatives of the trade union federations representing the employees of the regulated entities in the non-banking financial market, through the appointed representative;

A.S.F. participates in the work of the Group through a number of six representatives, one of whom is the GCDPPC Coordinator.

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

ANUNȚ (07.04.2021)

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 7 aprilie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară anunță demararea procesului de selectare a membrilor Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare (GCDPPC sau Grupul).

Grupul, înființat în anul 2015, urmărește obiectivul fundamental al ASF privind protecția consumatorilor, reflectat și în Strategia ASF aferentă perioadei 2021-2023, prin asigurarea unui dialog constant cu asociațiile profesionale ale entităților reglementate și ale consumatorilor, pentru a cunoaște mai bine problemele specifice cu care aceștia se confruntă și pentru a participa activ la soluționarea lor.  Grupul este parte a eforturilor A.S.F. de a pune la dispoziție mijloace care să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației a caracteristicilor și modului de funcționare ale produselor și serviciilor financiare nonbancare, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de profesioniștii implicați direct sau prin activități conexe, prin deschiderea și îmbunătățirea dialogului dintre protagoniștii acestor sectoare importante ale economiei românești.

Obiectivele Grupului sunt:

a) consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare nonbancare;

b) evaluarea modului în care legislația europeană este transpusă, implementată și respectată în legislația națională, respectiv pe piața financiară nonbancară autohtonă, în probleme care vizează protecția consumatorilor – prin studii, analize comparative, acțiuni de mystery shopping

c) prevenirea și identificarea practicilor incorecte, neloiale sau frauduloase, a clauzelor contractuale neclare, a celor susceptibile a fi declarate abuzive etc.;

d) îmbunătățirea nivelului de educație financiară, atât a consumatorilor, cât și a actorilor pieței și angajaților acestora, în scopul promovării încrederii în produsele și serviciile financiare nonbancare care respectă legislația națională și europeană și cele mai avansate standarde de calitate din domeniu;

e) elaborarea unei strategii comune în domeniul protecției consumatorilor, inclusiv din perspectiva abordărilor de tip business conduct;

f) cooperarea şi schimbul de informaţii în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor;

g) emiterea de opinii și recomandări în domeniul protecției consumatorilor, referitoare la proiectele de decizii și reglementări ale A.S.F., la formularea de propuneri de îmbunătățire a reglementărilor A.S.F., la modul de soluționare a reclamațiilor formulate împotriva entităților aflate în aria de supraveghere a A.S.F.;

h) recomandări referitoare la reglementări sau ghiduri de aplicare a reglementărilor;

i) dezvoltarea în comun a unor programe și activități specifice, a unui sistem de monitorizare a pieței, a susținerii incluziunii financiare și a educației financiare;

j) efectuarea de studii şi analize referitoare la nivelul și nevoile de educație financiară;

k) realizarea de analize privind modul în care sunt respectate cerințele de informare corectă, completă și transparentă a consumatorilor de servicii financiare, inclusiv a celor potențiali;

l) consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu protecţia consumatorilor;

m) mediatizarea legislaţiei, a celor mai bune practici, a măsurilor şi acţiunilor legate de protecţia consumatorilor;

n) organizarea de campanii/evenimente comune în domeniul protecției consumatorilor.

 

Criterii și detalii privind selecția:

1. Din Grup pot face parte persoane fizice, pe bază de voluntariat, care au recomandarea unei asociații de profil, astfel:

a) 9 (nouă) reprezentanți ai asociațiilor de consumatori și ai asociațiilor relevante[1] cu domeniu de activitate conex sau în legătură cu consumatorii de servicii financiare non-bancare;

b) 9 (nouă) reprezentanți ai asociațiilor relevante ale industriei de servicii financiare non-bancare;

c) un reprezentant ai consumatorilor din România la grupurile de profil din cadrul autorităților europene;

d) un reprezentant ai federațiilor sindicale reprezentative ale salariaților entităților reglementate din piața financiară non-bancară.

e) un reprezentant al mediului universitar/academic.

2. De asemenea membri în Grup sunt, pe baza nominalizării respectivelor autorități:

f) un reprezentant al A.N.P.C.;

g) un reprezentant al Registrului Auto Român;

        

Selecția membrilor Grupului va fi realizată de A.S.F., în urma analizării solicitărilor și documentației depuse de cei interesați, în funcție de buna-reputație, de nivelul de cunoștințe de specialitate și de activitatea desfășurată în domeniul protecției consumatorilor de produse și servicii financiare non-bancare sau într-un domeniu conex. Membrii Grupului trebuie să aibă o bună reputație și să nu fi fost sancționați de A.S.F., prin ridicarea autorizației sau a dreptului de practică.

Persoanele care doresc să facă parte din Grup, pentru locurile prevăzute la punctul 1, literele a)-b) de mai sus, vor transmite către ASF prin corespondență electronică, la adresa de e-mail secretariat.gcdp@asfromania.ro. (certificate pentru conformitate cu originalul- pct 2-3), următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție / Declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente relevante, în care se menționează cel puțin:
 • îndeplinirea criteriului privind buna-reputație (lipsa înscrierilor în cazierul judiciar),
 • asumarea unui nivel de cunoștințe care să permită participarea la lucrările Grupului,
 • activități desfășurate in domeniul protecției consumatorilor, al serviciilor financiare sau în domenii conexe acestora,
 • lipsa sancțiunilor ASF prin ridicarea autorizației sau a dreptului de practică
 • luarea la cunoștință a ROF Grup și a obligației respectării acestuia în integralitate
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației în domeniu.
 1. Recomandarea asociației care susține candidatura, cu menționarea sub forma declarației pe proprie răspundere a relevanței asociației din perspectiva:
 • numărului estimat de consumatori reprezentați,
 • activității/participării în alte asociații sau grupuri similare la nivel național sau internațional,
 • implicării în susținerea intereselor membrilor săi, alte elemente relevante
 1. Documente ale organizațiilor care fac recomandarea/susțin candidatura persoanei:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive, privind acordarea personalității juridice;

b) copie a Certificatului Fiscal;

c) statutul asociației.

4. CV-ul candidatului ce dorește să dobândească calitatea de membru al Grupului, cu indicarea exactă a adresei de corespondență electronică prin intermediul căreia dorește a se derula comunicarea oficială pe parcursul procesului de selecție

Persoanele care doresc să facă parte din Grup, pentru locurile prevăzute la punctul 1 literele c)-e) de mai sus, vor transmite către prin corespondență electronică, la adresa de e-mail secretariat.gcdp@asfromania.ro. (certificate pentru conformitate cu originalul pct 2), următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție / Declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente relevante, în care se menționează cel puțin:
 • încadrarea la categoria respectivă (reprezentant ai consumatorilor din România la grupurile de profil din cadrul autorităților europene sau reprezentant al federațiilor sindicale reprezentative ale salariaților entităților reglementate din piața financiară non-bancară, sau reprezentant al mediului universitar/academic)
 • îndeplinirea criteriului privind buna-reputație (lipsa înscrierilor în cazierul judiciar),
 • asumarea unui nivel de cunoștințe care să permită participarea la lucrările Grupului,
 • activități desfășurate in domeniul protecției consumatorilor, al serviciilor financiare sau în domenii conexe acestora,
 • lipsa sancțiunilor ASF prin ridicarea autorizației sau a dreptului de practică
 • luarea la cunoștință a ROF Grup și a obligației respectării acestuia în integralitate
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației în domeniu.
 1. Recomandarea/decizia federației sindicale reprezentative a salariaților entităților reglementate din piața financiară non-bancară, pentru reprezentantul acesteia;
 2. CV-ul candidatului ce dorește să dobândească calitatea de membru al Grupului, cu indicarea exactă a adresei de corespondență electronică prin intermediul căreia dorește a se derula comunicarea oficială pe parcursul procesului de selecție

Termenul de depunere a candidaturilor este data 12 aprilie 2021, ora 15:00.   Documentele necesare procesului de selecție vor fi transmise pe adresa de e-mail secretariat.gcdp@asfromania.ro.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și funcționarea Grupului, inclusiv pentru consultarea si luare la cunoștință a Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare (ROF al GCDPPC), se va accesa linkul https://asfromania.ro/consumatori/grup-consultativ .

 

[1] Asociație relevantă este acea asociație care reprezintă un număr semnificativ de consumatori, raportat la totalul consumatorilor de servicii financiare din piața respectivă are activitate susținută și dovedește o implicare constantă în susținerea intereselor membrilor săi conform domeniului de activitate al Grupului.

Mai multe informații cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Grupului Consultativ de Dialog Permanent regăsiți în Noul Regulament de Organizare și Funcționare și în Anexă.

 ****

 

****

 

COMPONENȚĂ ACTUALĂ A GRUPULUI  CONSULTATIV

 

GRUPUL CONSULTATIV DE DIALOG PERMANENT ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR DE SERVICII FINANCIARE NEBANCARE are următoarea componență :

 

-          ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

-          ANPC - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

-          AIPC - Asociația Investitorilor pe Piața de Capital

-          Asociația Participanților în Fondurile de Pensii și Fondurile de Investiții

-          APCONS - Asociația Pentru Apărarea Drepturilor și Intereselor Consumatorilor

-          AURSF - Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare

-          APAPR - Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România

-          ApPA - Asociația pentru Promovarea Asigurărilor

-          ACLIDER - Asociația Constatatorilor și Lichidatorilor de Daune din Evenimente Rutiere

-          Asociația Pro Antonius

-          Asociația Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor

-          APIA - Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile

-          ASSAI - Asociația Societăților de Service Auto Independente

-          COTAR - Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România

-         CPBR   -    Consiliul Patronatelor Bancare din România

-          EAI - Asociația Expert Auto Independent

-          FSAB - Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci

-          INFOCONS

-          OPPC - Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital

-          PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare

-          RAR - Registrul Auto Român

-          UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurarea din România

-          UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România

 

 
ANUNȚ (17.11.2017)

Vă supunem atenției criteriile de selecție în vederea înscrierii în cadrul Grupului Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare, Grup ce are ca scop principal promovarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor și facilitarea comunicării între toate părțile interesate în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare (PC), actorii pieței financiare nebancare, asociațiile relevante în domeniul protecției consumatorilor și A.S.F.

Din Grup, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF),  pot face parte:

- Reprezentanți ai mediului academic cu activitate sau experiență în materia protecției consumatorilor de servicii financiare;

- ANPC;

- Reprezentanți ai asociațiilor relevante de consumatori de servicii financiare – astfel încât reprezentarea la luarea deciziilor să fie relevantă pentru PC;

- Reprezentanți ai asociațiilor relevante ale industriei de servicii financiare din România;

- Reprezentanți la grupurile consultative de profil din cadrul autorităților europene;

- Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative ale salariaților entităților reglementate din piața financiară;

- Reprezentanți ai altor asociații relevante cu domeniu de activitate conex sau în legătură cu consumatorii de servicii financiare non-bancare ai piețelor reglementate și/sau supravegheate de ASF.

Persoanele interesate să facă parte din acest Grup vor transmite ASF CV-ul, precum și adresa de e-mail prin care se va coresponda. Selecția va fi realizată de către ASF în funcție de buna-reputație, de nivelul de cunoștințe de specialitate și de activitatea desfășurată în domeniul protecției consumatorilor de produse și servicii financiare non-bancare sau într-un domeniu conex. Totodată, persoanele interesate vor transmite în scris A.S.F. intenția lor de participare, însoțită de recomandarea organizațiilor din care fac parte, precum și de următoarele documente ale acestora:

a) copie după hotărârea judecătorească, rămasă definitivă, privind acordarea personalității juridice;

b) copie după Certificatul Fiscal;

c) statutul asociației;

 

Perioada de selecție este de 30 zile din momentul publicării acestui anunț. Documentele necesare procesului de selecție vor fi transmise pe adresa de e-mail gabriela.grigore@asfromania.ro.

Mai multe informații cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Grupului Consultativ de Dialog Permanent regăsiți Noul Regulament de Organizare și Funcționare