• Acasa Consumatori
    Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

ASF se angajează să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor primite în cadrul FinTech Hub cu respectarea legislației în vigoare.

Opiniile și punctele de vedere prezentate de către specialiști desemnați ai ASF în cadrul FinTech Hub se referă la o anumită situație concretă, descrisă de un participant anume și nu pot fi considerate ca fiind aplicabile în cazuri similare. Informațiile oferite sunt cu titlu de îndrumare/ consiliere și nu atrag în nici un fel răspunderea legală a Autorității.

Opiniile și punctele de vedere exprimate în cadrul FinTech Hub nu pot fi considerate ca reprezentând asumarea acceptului sau aprobării în ceea ce privește respectarea cerințelor de reglementare. Responsabilitatea privind evaluarea și respectarea cerințelor de reglementare aparține entității în cauză, care are obligația obținerii autorizației, conform prevederilor legale în vigoare.

ASF își rezervă dreptul de a modifica opinia sau punctul de vedere exprimat în cadrul FinTech Hub privind o anumită speță, în special în cazul modificărilor legislative, al unor analize ulterioare sau al primirii de informații suplimentare privind speța în cauză.

În privința datelor cu caracter personal prelucrate de către ASF în realizarea activităților specifice în cadrul FinTech Hub, precizăm că prelucrarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din data de 26 iulie 2018, respectând principiile legalității, echității și transparenței.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul FinTech Hub se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime și se fundamentează pe principiul minimizării, aceste date fiind adecvate, relevante și limitate strict la necesitatea realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal colectate în realizarea activităților specifice în cadrul FinTech Hub sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau deteriorării accidentale. În scopul protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, responsabilitatea prelucrării acestora conform prevederilor legale incidente revine tuturor salariaților ASF implicați în realizarea activităților din cadrul FinTech Hub.

Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în cadrul FinTech Hub se realizează în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) care au în vedere îndeplinirea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice.

În aceste condiții, ASF prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanților legali și ale persoanelor de contact puse la dispoziție de entitățile participante la inițiativa FinTech Hub referitoare la nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, funcție în cadrul entității, voce. Aceste date sunt prelucrate exclusiv în scopul asigurării unui proces de comunicare eficient, integrat, în cadrul FinTech Hub.

De asemenea, în funcție de activitățile specifice organizate și derulate în contextul și în cadrul inițiativei FinTech Hub, se pot prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților desemnați ai entităților participante la această inițiativă, date referitoare la nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, funcție în cadrul entității, voce, imagine și semnătură.

Datele cu caracter personal furnizate în cadrul FinTech Hub sunt prelucrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate (aceasta include durata participării în cadrul FinTech Hub, dar și perioada de stocare în vederea auditării și în scop juridic), impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, în condiții de legalitate, transparență și echitate, de către persoane anume desemnate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară să gestioneze inițiativa FinTech Hub.

Datele cu caracter personal furnizate în cadrul FinTech Hub nu vor fi făcute publice de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate, nu vor fi transmise altor instituții sau entități și nu vor fi transmise unor state terțe, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

După încheierea operațiunii de prelucrare a datelor, acestea vor fi șterse sau se distrug, în funcție de suportul pe care au fost stocate. Dacă există o obligație legală pentru arhivarea acestora, datele vor fi arhivate total/parțial, conform prevederilor legale incidente.

Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, persoanele vizate beneficiază de dreptul de a accesa datele furnizate, de a solicita efectuarea de rectificări sau ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării și la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a retrage în orice moment consimțământul, acolo unde este cazul.

Pentru exercitarea drepturilor prezentate mai sus, sau, în măsura în care persoana vizată are nevoie de informații suplimentare sau clarificări, acestea pot fi adresate în scris, printr-o cerere datată și semnată, în atenția Ofițerului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul ASF, la Registratura ASF, la adresa București, Splaiul Independenței, nr. 15, Sector 5 sau la adresa de e-mail dpo@asfromania.ro.

În situația în care răspunsul acordat la solicitarea unei persoane vizate nu este considerat satisfăcător, aceasta se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro, sau justiției.