Noutăți

FinTech img

 

Pachetul Comisei Europene privind finanțele digitale

Comisia Europeană (CE) a adoptat, la 24 septembrie 2020, un pachet privind finanțele digitale, care include strategia privind finanțele digitale și propuneri legislative privind cripto-activele și reziliența digitală. Prin acest pachet, Comisia Europeană își propune să sprijine dezvoltarea competitivă a sectorului financiar al UE, și să ofere consumatorilor acces la produse financiare inovatoare, asigurând în același timp protecție consumatorilor și stabilitate piețelor.

În acest context, au fost înaintate Parlamentului European și Consiliului UE trei propuneri legislative - Regulamentul privind piețele cripto-activelor (MiCA),  Regulamentul privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar (DORA) și Regulamentul privind un regim pilot pentru infrastructurile de piață bazate pe tehnologia de registru distribuit în vederea revizuirii și adoptării.

 

Prezentare generală a proiectului de Regulament privind piețele pentru cripto-active (MiCA)

Conform proiectul de regulament, MiCA se va aplica persoanelor implicate în emiterea de cripto-active, precum și serviciilor legate de furnizarea de cripto-active în Uniunea Europeană (UE), care nu sunt reglementate de alte acte legislative europene, dar nu se va aplica în situația în care este aplicabilă deja legislația financiară actuală a UE privind instrumentele financiare și depozitele structurate (MiFID), moneda electronică (EMD), depozitele bancare (D.49/2014), produsele securitizate (R.2402/2017).

Proiectul de regulament stabilește norme privind cerințele de transparență și de publicare pentru emiterea și admiterea la tranzacționare a cripto-activelor, autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de cripto-active și a emitenților, funcționarea, organizarea și guvernanța emitenților de tokenuri raportate la active (asset-referenced tokens (ART)) și a emitenților de tokenuri asimilate monedelor electronice (electronic money tokens (EMT)) și a furnizorilor de servicii de cripto-active, normele de protecție a consumatorilor, precum și măsurile de prevenire a abuzului de piață și de asigurare a integrității piețelor în ceea ce privește cripto-activele.

Astfel dispozițiile specifice cuprinse în proiectul de regulament (MICA) se referă la:

-      Titlul I prezintă aria de acoperire a regulamentului și definițiile termenilor-cheie;

-       Titlurile II-IV conțin partea de bază a MiCA, respectiv regulile privind emitenții de cripto-active;

-       Titlul III descrie procedura de autorizare a emitenților de tokenuri raportate la active, precum și prevederi referitoare la cartea albă pentru criptoactive (curpinde informații relevande despre oferta de criptoactive);

-       Titlul IV descrie procedura de autorizare ca emitent de tokenuri asimilate monedelor electronice;

-       Titlul V prevede dispoziții privind condițiile de autorizare și funcționare a furnizorilor de servicii de criptoactive;

-       Titlul VI prevede interdicții și cerințe pentru prevenirea abuzului de piață în legătură cu criptoactivele;

-        Titlul VII oferă detalii despre competențele conferite autorităților naționale, ale EBA și ESMA;

-         Anexa I: cuprinde informații referitoare la conținutul minim al documentului ”Carte albă elaborată de emitenții de criptoactive”;

-         Anexa II cuprinde informații suplimentare pe care emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să le furnizeze în cărțile albe pentru criptoactive;

-         Anexa III cuprinde mențiuni referitoare la ”Carte albă elaborată de emitenții de tokenuri asimilate monedelor electronice ”;

-         Anexa IV cuprinde Cerințe de capital minim aplicabile furnizorilor de servicii de criptoactive (între 50.000 -150.000 Euro, functie de serviciile si activitățile ce urmează a fi  prestate);

-         Anexele V și VI cuprind – Lista încălcărilor unor dispoziții ale regulamentului în legătură cu emitenții de tokenuri semnificative raportate la active, respectiv cu emitenții de tokenuri semnificative de monedă electronică.

Proiectul de regulament poate fi consultat la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593

 

Prezentare generală a proiectului de Regulament privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar (DORA)

Proiectul de regulament DORA își propune să acopere o arie foarte largă de entități, precum instituții de credit, instituții de plată, instituții de moneda electronică, firmele de investiții, furnizorii de servicii de cripto-active, depozitarii centrali de valori mobiliare, contrapărțile centrale, locurile de tranzacționare, registrele de tranzacții, administratorii de fonduri alternative, companiile de administrare, furnizorii de servicii de raportare a datelor, societățile de asigurare și reasigurare, intermediarii în asigurări și reasigurări, instituțiile pentru pensiile ocupaționale, agențiile de rating de credit, firmele de audit și audit statutar, administratorii de indici de referință critici, furnizorii de servicii de finanțare participativă, registrele centrale de securitizări și furnizori terți de servicii de tehnologia informației și comunicării (TI&C).

Legislația propusă stabilește cerințele aplicabile entităților financiare în ceea ce privește gestionarea riscurilor TI&C, clauzele contractuale dintre entitățile financiare și furnizorii externi de servicii TI&C, cadrul de supraveghere pentru furnizorii externi de servicii critice și normele privind cooperarea dintre autoritățile competente.

Conform proiectului legislativ, entitățile financiare vor trebui să aibă la dispoziție un cadru amplu de guvernanță internă și de control pentru gestionarea riscurilor TI&C, precum și un cadru solid, cuprinzător și bine documentat de gestionare a riscului TI&C.

Proiectul DORA impune entităților financiare obligația să stabilească și să implementeze un proces specific de gestionare a incidentelor legate de TI&C pentru a identifica, urmări, clasifica și organiza pe categorii incidentele legate de TI&C.

În scopul cadrului de gestionare a riscurilor TI&C, entitățile financiare vor trebui să pună în aplicare un program solid și cuprinzător de testare a rezilienței operaționale digitale, care să cuprindă instrumente, sisteme și metodologii de testare TI&C.

Proiectul de regulament include un set separat de dispoziții aplicabile furnizorilor terți critici de servicii TI&C, care vor fi desemnați de un comitet al autorităților europene de supraveghere, pe baza criteriilor stabilite în regulament.

Proiectul de regulament poate fi consultat la următorul link:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595

 

Regulament privind regimul pilot pentru infrastructurile piețelor financiare bazate pe DLT

Obiectivul proiectului de regulament îl reprezintă dezvoltarea piețelor secundare pentru instrumentele financiare tokenizate, promovarea adoptării tehnologiei registrelor distribuite (DLT) în sfera serviciilor de tranzacționare și post-tranzacționare, precum și oportunitatea de a acumula experiență cu privire la beneficiile și provocările ridicate de DLT de către participanții la piețe și autoritățile de reglementare în domeniu.

 Conform proiectului de regulament, infrastructurile pieței bazate pe DLT pot solicita derogarea de la anumite cerințe specifice prevăzute în legislația europeană (MiFID , CSDR ). Adoptarea unui astfel de regim pilot de către infrastructurile pieței este opțională, iar autoritățile naționale competente sunt cele în măsură să ofere aceste derogări, în timp ce ESMA asigură convergența la nivelul supravegherii.

De asemenea, proiectul de regulament stabilește derogările care pot fi aplicate infrastructurilor piețelor bazate pe DLT, cerințele impuse acestora, permisiunile acordate acestora, precum și modul de cooperare între infrastructurile pieței, autoritățile naționale competente și ESMA.                      

Proiectul de regulament poate fi consultat la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0594