Legislație secundară PO

 

 

 

Subiect reglementat    

Norme emise în aplicarea Legii nr. 1/2020

1. Autorizare

1.1 Autorizarea provenienţei capitalului vărsat de către fondatori

Norma nr.11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale

1.2 Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii

Norma nr. 28/2021  pentru completarea art. 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale

Norma nr. 13/2020  privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale (forma consolidată octombrie 2021)

Norma nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale (forma inițială)

1.3 Aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie

Regulamentul nr. 1/2019 (forma consolidată, iunie 2020) privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 1/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 10/2020 

1.4 Evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor

Regulamentul nr. 3/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 3/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 11/2017 și Regulamentul nr. 10/2020

1.5 Autorizarea fondurilor de pensii private

 Norma nr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaționale

1.6 Prospectul schemei de pensii  

Norma nr. 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaționale

1.7 Autorizarea auditorului financiar

Norma 13/2019 (consolidată, iulie 2020) privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 13/2019 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

 1.8 Autorizarea depozitarului

Norma nr. 26/2020 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale și de modificare a unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară

1.9 Taxele

Regulamentul nr. 16/2014 (forma consolidată, iunie 2020) privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 16/2014 (forma republicată, septembrie 2019), modificat prin Regulamentul nr. 2/2020

2. Participanţi și

operațiuni

2.1 Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii private

Norma nr. 23/2020 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale

 

2.2 Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

Norma nr. 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

2.3 Transferul participanților

Norma nr. 19/2020 privind transferul participanților de la un fond de pensii ocupaționale la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative

2.4 Operațiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii

Norma nr. 18/2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale

3. Reguli prudenţiale şi transparenţă 

3.1 Provizionul tehnic

Norma nr.15/2022 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaționale

3.2 Ratele de rentabilitate

Norma nr. 41/2020 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupaţionale

3.3 Obligaţiile de raportare şi transparenţă

Norma nr. 35/2020 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor ocupaționale

 4. Guvernanţă corporativă 

 4.1. Control intern, audit intern, administrarea riscurilor

Norma nr. 3/2014 (forma consolidată) privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

Norma nr. 3/2014 (forma inițială), modificată prin Norma 20/2020 

4.2 Principii de guvernanță corporativă

Regulamentul nr. 2/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 2/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2019 și Regulamentul nr. 10/2020

4.3. Gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice

Norma nr. 4/2018 (consolidată, iulie 2020) privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 4/2018 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

Vezi și Ghidul de îndrumare pentru aplicarea Normei nr. 4/2018 

 

4.4 Arhivare

Norma nr.33/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 33/2017 (forma inițială), modificată prin Regulamentul.nr 10/2020 

5. Măsurile speciale

5.1 Supravegherea specială

 

5.2 Administrarea specială

 

6. Investiţiile fondurilor de pensii private

6.1 Investiţii

 Norma nr. 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaționale

Norma nr. 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaționale

 

6.2 Derogări temporare de la limitele investiționale

 

7. Contabilitatea sistemului de pensii private

7.1 Reguli contabile

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, februarie 2023) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017Norma nr. 1/2018Norma nr. 8/2018, Norma nr. 8/2019 și Norma nr. 28/2020, Norma 5/2021Norma 5/2023

7.2 Situații financiare anuale

Norma nr. 7/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/2017 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 9/2019Norma nr. 25/2020 și Norma 30/2020

7.3 Raportări contabile

Norma nr. 34/2016 (forma consolidată, august 2020) privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private  

Norma nr. 34/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 17/2019 și Norma 29/2020

7.4 Inventariere

Norma nr. 25/2016 (forma consolidată, martie 2020) privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

Norma 25/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2020

8. Controlul activităţii, spălarea banilor şi sancţiuni internaţionale

8.1 Controlul entităţilor

Regulamentul nr. 11/2016 (forma consolidată, iulie 2020) privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 11/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 17/2020

8.2 Spălarea banilor

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată, iulie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019 și prin Regulamentul nr. 10/2020

8.3 Sancţiuni internaţionale

Regulamentul nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

9. Litigii

Soluţionarea alternativă a litigiilor

Regulamentul nr. 4/2016 (forma consolidată, 2019) privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 4/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2017 și Regulamentul nr. 3/2019

 

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.