Finanțe Digitale - Regim pilot infrastructuri piață DLT

Regulamentul ASF nr. 10/2023 privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, precum și privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT

Regimul pilot pentru infrastructurile piețelor bazate pe DLT. Sinteză privind măsuri de implementare

În data de 30 mai 2022, Parlamentul și Consiliul European au adoptat Regulamentul (UE) 2022/858 al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, denumit în continuare Regulamentul privind regimul pilot pentru infrastructurile piețelor financiare bazate pe DLT sau Regulament DLT.

Acesta are drept obiectiv dezvoltarea piețelor secundare pentru instrumentele financiare tokenizate [1], promovarea adoptării tehnologiei registrelor distribuite (DLT) în sfera serviciilor de tranzacționare și post-tranzacționare. În același timp, prin aplicarea acestui program-pilot  apare oportunitatea de a acumula experiență cu privire la beneficiile, dar și provocările generate de utilizarea DLT de către participanții la piețe și de către autoritățile de reglementare în domeniu.

Pentru aplicarea acestui program pilot, Regulamentul DLT stabilește cerințe privind constituirea infrastructurilor pieței bazate pe DLT și operatorii acestora, precum și stabilește, totodată, competențe pentru autoritățile naționale și europene de reglementare/supraveghere în ceea ce privește:

  • tipurile de instrumente financiare ce pot fi admise la tranzacționare sau înregistrate într-o infrastructură a pieței bazată pe DLT (acțiuni, obligațiuni și unități ale organismelor de plasament colectiv);
  • pragurile valorice pentru capitalizarea bursieră, valoarea emisiunii, valoarea de piață a activelor administrate și, respectiv limitări pentru valoarea agregată de piață a tuturor instrumentelor bazate pe DLT, atât la momentul admiterii, cât și cu privire la maximul ce poate fi atins în cadrul programului pilot;

aceste valori sunt stabilite în cuprinsul regulamentului european, însă urmează a fi reduse în cadrul exercitării opțiunilor naționale,  ținând cont de specificul și dimensiunea pieței locale;

  • cerințele aplicabile diferitelor tipuri de infrastructuri de piață bazate pe DLT, cuprinse în Regulamentul DLT, complementare cerințelor cuprinse în legislația specifică aplicabilă firmelor de investiții/sistemelor multilaterale de tranzacționare și sistemelor de compensare-decontare/depozitarilor centrali;
  • derogările ce pot fi acordate de autoritățile naționale de la aplicarea unor cerințe cuprinse în legislația specifică (MIFID, Regulament UE 909/2014), în funcție de tipul infrastructurii și de descrierea tehnologiei propuse;
  • dispoziții privind procedura de acordare a unei aprobări specifice de gestionare a unei infrastructuri bazată pe DLT sau refuzul unei astfel de aprobări;
  • dispoziții privind situațiile care impun retragerea aprobărilor specifice sau derogărilor acordate;
  • dispoziții privind cooperarea dintre operatorii infrastructurilor bazate pe DLT, autoritățile naționale competente și ESMA.

Potrivit cerințelor cuprinse în Regulamentul DLT (cerințe suplimentare celor din legislația specifică), în cazul în care o entitate care solicită aprobarea unei infrastructuri bazată pe DLT nu este deja autorizată pentru a derula activități specifice unui MTF (ca de exemplu o SSIF, o instituție de credit, un operator de piață) sau unui sistem de decontare (SS) operat de un depozitar central (CSD), aceasta poate solicita autorizarea în calitate de entitate reglementată de tipul celor menționate anterior, concomitent cu solicitarea obținerii unor derogări prevăzute în regulamentul european. 

Pentru derularea acestui program pilot, regulamentul impune limite cu privire la tipurile de valori mobiliare admise la tranzacționare de către infrastructurile pieței bazate pe DLT (acțiuni, obligațiuni și unități ale OPC), precum și pragurile valorice aferente valorilor mobiliare bazate pe DLT (praguri care vor fi reglementate la nivel național). În cazul în care pragul valoric maxim este atins, nu mai pot fi admise la tranzacționare noi valori mobiliare bazate pe DLT[2] . Pentru astfel de situații, operatorul infrastructurii bazată pe DLT trebuie să dispună și să facă publică o strategie clară și detaliată  -  strategie de tranziție - care va avea drept scop reducerea activității sau încetarea activității infrastructurii bazată pe DLT, incluzând tranziția sau reorientarea operațiunilor către infrastructuri tradiționale ale pieței, în situația depășirii pragurilor.

Potrivit acelorași cerințe suplimentare, operatorii de infrastructuri bazate pe DLT trebuie să dispună de proceduri privind gestionarea riscurilor operaționale ce decurg din utilizarea tehnologiei registrelor distribuite și a criptoactivelor, precum și modalitatea de abordare a acestor riscuri. Autoritatea competentă poate solicita un audit al mecanismelor IT si cibernetice ale infrastructurii DLT, numind în acest scop un auditor independent, costurile privind auditul IT urmând a fi suportate de operatorul infrastructurii DLT.

În cazul  în care se decide acordarea aprobării specifice pentru gestionarea unei infrastructuri bazată pe DLT, decizia de aprobare trebuie să cuprindă derogările acordate, eventualele măsuri compensatorii impuse operatorului și pragurile stabilite la nivel național (dacă este cazul).

Cu referire la măsurile compensatorii, autoritatea competentă poate impune operatorului infrastructurii DLT măsurile pe care le consideră adecvate în vederea îndeplinirii obiectivelor de la care s-a solicitat derogare sau pentru a se asigura protecția investitorilor, integritatea pieței și stabilitatea financiară. Măsurile compensatorii ce vor putea fi impuse de autoritățile competente odată cu acordarea aprobării specifice vor fi elaborate de către ESMA și vor fi ulterior implementate în cadrul legislației naționale.

Cu privire la derogările ce ar putea fi acordate cu ocazia aprobării specifice, acestea sunt menționate în cuprinsul Regulamentului DLT pentru fiecare categorie din cele 3 infrastructuri și se referă la:

1. pentru infrastructura de tip MTF DLT :

(i) permiterea accesului direct pentru a tranzacționa pe cont propriu, la solicitarea persoanelor fizice și juridice în calitate de membru/participant;

(ii) derogarea de la obligația de transmitere a rapoartelor de tranzacționare.

 

2. pentru infrastructura de tip SS DLT (sistem de decontare bazat pe DLT):

(i) derogări de la obligația înregistrării prin înscriere în cont dacă se demonstrează ca aceasta este incompatibilă cu tehnologia DLT utilizată;

(ii) derogări de la prevederile referitoare la confirmare plăți/prevenire/soluționare cazuri de neexecutare a decontării;

(iii) derogări de la prevederile referitoare la externalizare;

(iv) posibilitatea admiterii de participanți direcți persoane fizice și juridice;

(v) derogări de la criteriile de admitere a participanților și proceduri de comunicare între participanți;

(vi) derogări de la prevederile referitoare la caracterul definitiv al decontării (decontările au loc în timp real pe durata unei zile sau cel târziu a 2-a zi lucrătoare);

(vii) derogări de la decontarea în fonduri bănești ca urmare a utilizării token-urilor asimilate monedei electronice;

(viii) derogări de la cerințele de conectare cu alte sisteme de compensare decontare.

 

3. pentru infrastructura de tip TSS DLT (sistem de tranzacționare și decontare bazat pe DLT) - aplicarea derogărilor prevăzute pentru infrastructurile de tip MTF DLT si SS DLT.

Pentru acordarea derogărilor de mai sus, operatorul infrastructurii bazată pe DLT trebuie să prezinte autorității competente o solicitare fundamentată prin care să se demonstreze că derogarea solicitată este proporțională și justificată în raport cu utilizarea tehnologiei DLT, și după caz să se demonstreze că aplicarea prevederilor de la care se solicită derogare este incompatibilă cu tehnologia DLT.

În consultare cu ESMA (care va acorda un aviz consultativ cu privire la derogările solicitate), autoritatea competentă poate solicita operatorului infrastructurii DLT măsuri corective (modificări) cu privire la planul de afaceri propus sau cu privire la normele și condițiile juridice stabilite în regulile de funcționare.

După aprobare, operatorii infrastructurilor DLT transmit autorităților competente raportări la fiecare 6 luni de funcționare, în cuprinsul acestora fiind abordate printre altele informații referitoare la numărul/valoarea instrumentelor financiare bazate pe DLT tranzacționate/decontate, evaluarea motivată a eventualelor dificultăți întâmpinate din perspectiva legislației EU /dreptului intern, acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii sau corective.

Aceste informații sunt colectate de ESMA de la toate autoritățile competente naționale și vor sta apoi la baza elaborării rapoartelor către Comisia Europeană cu privire la utilizarea tehnologiei DLT.

Pe baza raportului primit de la ESMA, Comisia Europeană va prezenta Parlamentului European și Consiliului până la sfârșitul semestrului I 2026 o analiză cu privire la următoarele măsuri posibile:

(1) prelungirea programului pilot cu încă 3 ani (până în 2029);

(2) extinderea utilizării tehnologiei DLT la alte tipuri de instrumente financiare;

(3) modificarea Regulamentului DLT; 

(4) permanentizarea utilizării tehnologiei DLT și modificarea în consecință a legislației UE specifice serviciilor financiare;

(5) eliminarea utilizării acestei tehnologii, inclusiv a tuturor aprobărilor specifice acordate în programului pilot pe durata celor  3 ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului DLT.

 

[1] instrumentele financiare tokenizate – reprezentare digitală  a instrumentelor financiare în registru DLT;

[2] Totodată, este stabilit un prag valoric maxim care odată atins declanșează strategia de tranziție către infrastructuri de piață tradiționale.

___________________________________________________________________________________________________________________