Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 8 decembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma privind asigurările de garanții (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Moroianu Nicolae în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Swiss Capital S.A.;

Autorizarea domnului Gabriel Purice în calitate de director al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange);

Autorizarea domnului Ibrahim Tankut Eren în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bursei de Valori București S.A.;

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar Mazars Romania S.R.L. a situațiilor financiare ale S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. pentru anii 2022 și 2023;

Aprobarea solicitării Roca Management S.R.L. de înregistrare în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și înscriere în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrat;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere aferent ofertei publice primare inițiale de vânzare de acțiuni emise de societatea ABN Systems International S.A. București, care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Electroputere S.A. Craiova și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017;

Aplicarea excepției de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de Leoni Wiring Systems Arad S.R.L., Leoni Wiring Systems Pitești S.R.L. și Leoni Wiring Systems RO S.R.L. cu societatea Leoni AG;

Aprobarea societății Allianz Holding eins GmbH ca acționar semnificativ direct la societatea Allianz - Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea avizării modificării Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Maxygo Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate secundară.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.