• Acasa Rapoarte
  Acte legislative europene în vigoare ale Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene

Acte legislative europene în vigoare ale Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene

 

֍  Regulamentul (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 noiembrie 2023 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate

Comisia Europeană a adoptat Regulamentul (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 noiembrie 2023 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate care pune bazele unui cadru comun de norme privind utilizarea denumirii „obligațiune verde europeană” sau „EuGB” pentru obligațiunile care urmăresc obiective durabile din punctul de vedere al mediului în sensul Regulamentului (UE) 2020/852 (Regulamentul privind taxonomia). Denumirea de ”obligațiune verde europeană” este pusă la dispoziția tuturor emitenților, din interiorul sau din afara UE, care îndeplinesc cerințele regulamentului.

Cele 4 cerințe cheie pentru EuGB sunt:

• fondurile colectate să fie alocate integral proiectelor aliniate la taxonomia UE;

• să se asigure transparența deplină asupra alocării încasărilor, prin cerințe detaliate de raportare;

• toate obligațiunile verzi din UE să fie verificate de un evaluator extern pentru asigurarea conformității cu prevederile regulamentului, precum și faptul că  proiectele finanțate sunt aliniate la taxonomie;

• evaluatorii externi trebuie să fie înregistrați și supravegheați de ESMA.

Regulamentul se va aplica de la 21 decembrie 2024 emitenților de obligațiuni care doresc să utilizeze denumirea „obligațiune verde europeană” sau „EuGB” pentru obligațiunile emise care urmăresc obiective durabile din punct de vedere al mediului în sensul Regulamentului privind taxonomia.

 

 

 

֍   Directiva privind raportarea de către întreprinderi a informațiilor privind durabilitatea (CSRD)

Directiva CSRD urmează să înlocuiască în totalitate Directiva 2014/95/UE  (Non-Financial Reporting Directive) și să modifice dispozițiile Directivei privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi (2013/34/UE), „Directiva privind transparența” (2004/109/CE) și „Directiva de audit” și „Regulamentul de audit” (2006/43/CE și 537/2014).

CSRD urmărește să extindă obligațiile de raportare a informațiilor legate de durabilitate pentru a include toate societățile mari și toate societățile cu valori mobiliare cotate pe piețele reglementate din UE, cu excepția microîntreprinderilor;  să solicite raportarea cu privire la o gamă completă de informații privind durabilitatea, relevante pentru activitatea companiei, iar raportarea să fie în conformitate cu standardele obligatorii de raportare a durabilității UE care vor fi elaborate de Comisia Europeană; să solicite ca informațiile de durabilitate să fie supuse unui nivel limitat de verificare de către auditori; și să solicite companiilor să își întocmească situațiile financiare și rapoartele de management într-un format digital și să eticheteze informațiile de durabilitate.

Se propune a se aplica tuturor întreprinderilor mari, inclusiv celor din piața financiară care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar, așa cum era prevăzut și în Directiva 2014/95/UE, astfel că:

 • emitenții, OPCVM-urile, SAI-urile, AFIA, firmele de investiții, operatorii de piață;
 • societățile de asigurare;
 • IORP-urile, creatorii de produse de pensii, administratorii de fonduri de pensii Pilon II și III, furnizorii de PEPP

vor trebui să respecte cerințele obligatorii privind includerea în declarația nefinanciară a aspectelor legate de ESG (vezi secțiunea legislație națională), dacă depășesc criteriul menționat.

În plus, prin CSRD se extinde aplicarea cerinței privind aceste raportări nefinanciare la toți emitenții tranzacționați pe piețele reglementate, mai puțin microîntreprinderile. De asemenea, se extinde aplicarea la societăți de asigurare care funcționează ca societăți mutuale și la cooperative de asigurare care depășesc anumite criterii cantitative.

 

֍  Regulamentul UE 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR)

Scopul regulamentului este obținerea unei transparențe mai mari privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare prin stabilirea unor obligații de informare ale furnizorilor și distribuitorilor de produse și servicii financiare către clienți referitoare la impactul riscului de durabilitate asupra profitabilității investițiilor cât și la impactul investițiilor efectuate asupra durabilității și promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale.

Regulamentul introduce cerințe suplimentare de informare față de legislația sectorială existentă (AIFMD, UCITS, Solvency II, IDD și MiFID II) și asigură o armonizare intersectorială completă și coerentă.

Prevederile regulamentului se adresează participanților la piața financiară și consultanților financiari, precum:

 • OPCVM-urile, SAI-urile, AFIA, firmele de investiții;
 • Societățile de asigurare care pun la dispoziție un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP), societățile de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP ;
 • IORP-urile, creatorii de pensii private, administratorii fondurilor de pensii Pilon II și III, furnizorii de PEPP.

 

֍  Regulamentul UE 2019/2089 de modificare a Regulamentului 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință

În baza regulamentului, se creează două noi categorii de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon: un indice de referință pentru activitățile de tranziție climatică și un indice de referință specializat, care permite alinierea portofoliilor de investiții la obiectivul Acordului de la Paris de limitare a creșterii temperaturii mondiale la 1,5˚ celsius peste nivelurile preindustriale.

Având în vedere faptul că regulamentul modifică prevederile Regulamentului 2016/1011 privind indicii de referință, prevederile Regulamentului (UE) 2019/2089 se aplică implicit furnizorilor de indici de referință.

În România, Bursa de Valori București (BVB) este în prezent singura entitate autorizată de ASF din data de 24 iunie 2020 ca administrator de indici de referință.

 

֍  Regulamentul UE 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Taxonomie)

Taxonomia instituie o înțelegere unitară a activităților economice durabile din punct de vedere al mediului în UE, printr-un sistem de clasificare a activităților durabile și stabilirea unor praguri de performanță, reprezentate de criteriile tehnice de examinare pentru șase obiective de mediu: (1) atenuarea schimbărilor climatice; (2) adaptarea la schimbările climatice; (3) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; (4) tranziția către o economie circulară; (5) prevenirea și controlul poluării; (6) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. De asemenea, Regulamentul prevede că entitățile pieței financiare și companiile care intră sub incidența NFRD (Non-Financial Reporting Directive) vor fi obligate să dezvăluie gradul de aliniere a activităților lor și, respectiv, a produselor financiare cu taxonomia UE.

Prevederile regulamentului se adresează participanților la piața financiară și consultanților financiari, precum:

 • emitenții, OPCVM-urile, SAI-urile, AFIA, firmele de investiții;
 • Societățile de asigurare care pun la dispoziție un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP), societățile de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;
 • IORP-urile, creatorii de pensii private, administratorii fondurilor de pensii Pilon II și III, furnizorii de PEPP.

 

֍ Directiva 2014/95/UE de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (NFRD)

În scopul de a spori consecvența și comparabilitatea informațiilor nefinanciare prezentate în întreaga Uniune Europeană, directiva conține prevederi care stabilesc, printre altele, pentru întreprinderile care au obligația de a întocmi o declarație nefinanciară, obligativitatea de a include în declarație aspecte legate de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), detalii privind impactul operațiunilor întreprinderii asupra mediului, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei, poluarea aerului etc.

Prevederile directivei se aplică întreprinderilor mari, inclusiv celor din piața financiară care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar, astfel că:

 • emitenții, OPCVM-urile, SAI-urile, AFIA, firmele de investiții, operatorii de piață;
 • societățile de asigurare;
 • IORP-urile, creatorii de produse de pensii, administratorii de fonduri de pensii Pilon II și III, furnizorii de PEPP

trebuie să respecte cerințele obligatorii privind includerea în declarația nefinanciară a aspectelor legate de ESG (vezi secțiunea legislație națională), dacă depășesc criteriul menționat.

 

֍ REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2486 AL COMISIEI din 27 iunie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protejarea resurselor de apă și a resurselor marine, la tranziția către o economie circulară, la prevenirea și controlul poluării sau la protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei în ceea ce privește publicarea de informații specifice referitoare la activitățile economice respective

În data de 21.11.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul delegat (UE) 2023/2486 al Comisiei din 27 iunie 2023 e completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protejarea resurselor de apă și a resurselor marine, la tranziția către o economie circulară, la prevenirea și controlul poluării sau la protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei în ceea ce privește publicarea de informații specifice referitoare la activitățile economice respective

Regulamentul menționat anterior intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale, se aplică de la 1 ianuarie 2024 direct în toate statele membre și poate fi consultat la următoarea adresa:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32023R2486