Mesajele transmise de reprezentanții ASF și ISF în cadrul evenimentului ”Smart Investment – Piața de capital din România” - 25 mai 2021

 

Mesajul Președintelui ASF, Prof. univ. dr. Nicu Marcu

 

”Dragi participanți, stimați reprezentanți ai pieței românești de capital,

Am plăcerea să salut organizarea și desfășurarea acestui eveniment ce scoate în evidență evoluția, nevoile și mai ales perspectiva pieței de capital. În aceste zile suntem martorii unei reîntoarceri, gradate și prudente, la normalitate, ceea ce aduce un suflu nou, sesizabil și în piețele financiare non-bancare. Încrederea, care este un ingredient de bază al stabilității piețelor financiare, începe să revină.

Am traversat o perioadă care a exercitat presiuni fără precedent asupra companiilor și avem speranța că momentele dificile au fost depășite. În tot acest timp, Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost preocupată să limiteze, într-un context volatil, efectele de contagiune ale pieței locale în raport cu evoluțiile înregistrate la nivel internațional. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem datori să ne gândim la perspectivă și, din acest punct de vedere, sunt încredințat că piețele de capital vor fi un factor important în ecuația redresării economiei locale.

Obiectivul major ale Autorității este dezvoltarea durabilă a pieței de capital din țara noastră, iar pentru atingerea acestui obiectiv, ASF are în vedere identificarea tuturor instrumentelor și activităților care asigură premisele creșterii atractivității pieței de capital din România pentru investitorii străini și pentru emitenți, precum și creșterea aportului pieței de capital la finanțarea și dezvoltarea economiei reale.

În acest sens am identificat o serie de deziderate și de măsuri, dintre care voi menționa aici următoarele:

 1. Creșterea lichidității pieței de capital prin diversificarea instrumentelor financiare tranzacționate și a operațiunilor derulate în cadrul acesteia. În realizarea acestui demers, este luată în calcul îmbunătățirea cadrului de reglementare, cu luarea în considerare a obiectivului de simplificare a accesului la piață, atât pentru emitenți, cât și pentru investitori. În prezent  analizăm posibilitatea simplificării procedurilor de admitere, în sensul  identificării unor soluții care să faciliteze accesul la piață cât mai rapid și cu costuri cât mai scăzute, cu respectarea corespunzătoare a  principiilor de transparență și de protecție a investitorilor pe piața de capital.
 2. Actualizarea și armonizarea cadrului de reglementare - îmbunătățirea permanentă a legislației. ASF a inițiat deja un proces amplu de actualizare a legislației pieței de capital, în vederea adaptării la legislația europeană aflată în continuă dinamică, acest proces vizând atât modificarea și completarea legislației primare, cât și a reglementărilor secundare.
 3. Dialog real, pragmatic și deschis cu industria și entitățile specifice pieței. Autoritatea organizează și găzduiește întâlniri lunare cu principalele entități reprezentative din industrie ( e.g. – cu reprezentanți ai operatorului de piață - BVB, ai brokerilor și ai emitenților) în cadrul cărora se are în vedere discutarea celor mai importante aspecte cu care se confruntă participanții la piață, în vederea alegerii celor mai bune soluții la problemele expuse. De asemenea, în cazul în care o nouă societate intenționează să fie listată pe piața de capital, considerăm că înțelegerea regulilor pieței de capital aplicabile în acest caz reprezintă un element important pentru realizarea unei admiteri de succes, sens în care ASF este deschisă în a furniza orice clarificări referitoare la aplicarea cadrului de reglementare, respectiv în a organiza întâlniri cu entitățile implicate în procesul de listare (emitenți, intermediari, etc.), în măsura în care se va considera necesar. Această abordare este avută în vedere și în cazul existenței unor decizii, din partea autorităților statului cu privire la finanțarea unor companii de stat prin intermediul pieței de capital, context în care ASF va acorda sprijin pentru o bună înțelegere a normelor pieței de capital de către toate părțile implicate.
 4. Îmbunătățirea infrastructurii pieței în scopul conferiri unei mai mari stabilități a acesteia si al creșterii gradului de protecție a investitorilor. Mă refer mai ales la proiectul de constituire a unei contrapărți centrale locale - unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale pieței românești. În vederea creșterii încrederii investitorilor în piața de capital locală, ASF sprijină în continuare eforturile pentru operaționalizarea și funcționare unei CCP autorizată în România.

 

Spuneam ceva mai devreme că sunt încredințat că piața de capital va fi un factor important în ecuația redresării economiei locale. De ce spun acest lucru? În condițiile în care piaţa de capital din România a fost promovată oficial, în data de 21 septembrie 2020, la statutul de „piaţă emergentă”, în urma deciziei luate de agenţia de evaluare financiară FTSE Russell,  îndeplinirea, de asemenea, și a criteriilor pentru piața emergentă ale agenției MSCI, este un obiectiv primordial și central pe termen mediu pentru ASF și pentru piață în general,  menit să asigure creșterea vizibilității și promovarea pieței de capital din România.

În acest context, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului general de dezvoltare durabilă a pieței de capital, ASF este implicată, alături de alte autorități ale statului cu atribuții în stabilirea politicilor cu privire la cadrul de reglementare cu incidență asupra pieței de capital (e.g. - Guvernul României, Ministerul Finanțelor Publice), în derularea proiectului privind “Strategia națională pentru piața de capital”, finanțat din fonduri europene, având drept consultant Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Am închis de curând o primă etapă a acestui proces, o evaluare a câtorva dintre caracteristicile cheie ale pieței de capital românești, care se regăsește în Raportul ”OECD Capital Market Review of Romania”. Acesta arată, fără echivoc, că piața de capital a resimțit șocul perioadei nefaste pe care a traversat-o economia globală și se confruntă cu dificultăți care afectează însăși menirea sa de a genera o atât de indispensabilă dezvoltare a sectorului corporativ. În cadrul  derulării acestui proiect, este realizată o analiză a situației actuale a pieței de capital din România, în vederea identificării principalelor probleme structurale, inclusiv a celor legate de cadrul de reglementare (e.g. – din legislația aplicabilă valorilor mobiliare, legislația aplicabilă societăților comerciale, etc.), respectiv a formulării unui set specific de măsuri care să fie puse în aplicare de toate părțile implicate. Rezultatele acestei analize vor fi integrate în cadrul măsurilor specifice pe care ASF urmează să le adopte la nivelul pieței de capital, inclusiv în ceea ce privește  revizuirea și îmbunătățirea cadrului de reglementare.

Accesul limitat al companiilor la finanțare duce la o restrângere a capacității de investire, cu impact asupra stabilității și dezvoltării piețelor financiare nebancare pe termen lung. Așadar, mai mult ca oricând, apreciem că piața de capital trebuie să ofere acces la resurse diversificate de finanțare pentru companiile care doresc să se dezvolte.

Nu putem avea o bursă solidă fără emitenți de anvergură, cu active de valoare și, din această perspectivă, România trebuie să facă eforturi pentru a spori interesul companiilor pentru listarea la București. Așa cum am mai afirmat, este momentul ca bursa să își construiască un rol regional mai pronunțat pentru piețele financiare din zonă. 

Îmi exprim încrederea că, odată cu perspectivele favorabile pe care le întrevedem, vom identifica și cele mai potrivite modalități de a susține strategiile de creștere pe termen lung ale companiilor. Doresc să vă asigur că, pentru împlinirea acestui deziderat, atât companiile, investitorii cât și instituțiile pieței de capital au în Autoritatea de Supraveghere Financiară un ferm partener instituțional.

Vă mulțumesc și urez succes dezbaterii dumneavoastră.”

 

 

Mesajul domnului Ovidiu Petru, Expert piața de capital, ASF

 

”Bună ziua,

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment, care abordează aspecte importante ce privesc funcționarea pieței de capital românești. Este un bun prilej de a analiza împreună contextul evoluțiilor din ultima perioadă dar și ceea ce poate aduce o și mai bună performanță la nivelul pieței – și mă voi referi cu precădere la principalele schimbări legislative în materia emitenților și Organismelor de Plasament Colectiv pentru acest an.

În contextul prognozelor favorabile de creștere a economiei și în contextul promovării la statutul de piața emergentă, piața de capital din România devine tot mai atractivă pentru investitorii străini, aceștia fiind dornici sa investească în companii românești ce se finanțează prin listări la bursă.

Deși poate părea paradoxal, vizibilitatea si succesul listării la bursa din New York a companiei locale UIPath pot constitui un exemplu și un imbold pentru companiile românești, care se vor gândi la finanțarea prin piața de capital, unele dintre ele alegând cu siguranță și bursa din România.

De asemenea, remarcăm în ultima perioadă o creștere a numărului obligațiunilor admise la tranzacționare emise de companii private, cu randamente atractive pentru investitori, ceea ce constituie un semnal pozitiv pentru acest segment de piață, care nu era atât de dezvoltat ca și piața acțiunilor.

Aș dori să mă refer la unele măsuri din zona de reglementare europeană și națională de consolidare a regimului de supraveghere al emitenților, care în opinia mea vor crește gradul de protecție al investitorilor și încrederea în piața de capital :

 • asigurarea convergenței în domeniul prezentărilor situațiilor financiare ale emitenților devine un obiectiv important în acțiunile de reglementare la nivel european;
 • autoritățile europene acordă o atenție mai mare modalității de raportare și verificare a informațiilor financiare ale emitenților la nivelul statelor membre.

 

În acest sens ESMA consideră necesară o revizuire a prevederilor legislației europene privind transparența emitenților, respectiv a Directivei UE  2004/109 - directiva transparenței :

 • În prezent directiva cuprinde prevederi cu grad înalt de generalitate în ceea ce privește cerințele privind informațiile financiare ale emitenților, iar acest lucru generează o diversitate în materia practicilor de supraveghere la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene;
 • Deși au fost emise ghiduri și recomandări în aplicarea acestei directive, toate aceste măsuri s-au dovedit uneori insuficiente pentru a asigura o verificare riguroasă a modalității de raportare a acestor informații;
 • Revizuirea se va axa în principal pe consolidarea cooperării între autoritățile competente din întreaga Uniune Europeana prin eliminarea impedimentelor de confidențialitate care împiedică un schimb eficient de informații între autoritățile competente din domenii diferite (cum ar fi, de exemplu, cooperarea între autoritățile competente care aplică Directiva 2004/109 și abuzul pe piață cu autoritățile competente care aplică cerințele de audit sau prevenirea spălării banilor);
 • Toate aceste măsuri vor consolida regimul de supraveghere al emitenților și vor crește gradul de protecție al investitorilor și încrederea în piața de capital.

 

Am să mă refer puțin și la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,  pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

 

Ca urmare a publicării în Jurnalul Oficial al UE a Directivei (UE) 2019/1160 a PARLAMENTULUI EUROPEAN și a CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament (Directiva CBDF), ASF, în calitate de autoritate competentă în ceea ce privește reglementarea, autorizarea și supravegherea Organismelor de Plasament Colectiv și a administratorilor acestora, a inițiat demersurile de elaborare a unui proiect de lege de transpunere a prevederilor acestei directive în legislația națională.

Directiva modifică anumite prevederi în vigoare cu privire la procesul de distribuție transfrontalieră a OPC (OPCVM și FIA), eliminând sau lăsând mai relaxate anumite cerințe pentru administratori, astfel încât să faciliteze distribuția transfrontalieră a acestor produse financiare la nivel Uniunii Europene.

Scopul elaborării ei a fost acela de a crește transparența cerințelor naționale, de a elimina anumite cerințe împovărătoare și de a armoniza normele naționale divergente, astfel încât distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții să fie mai simplă și mai rapidă.

De asemenea, ca element de noutate, sunt reglementate conceptele de retragere a notificării privind distribuția transfrontalieră a O.P.C. și de pre-marketing în cazul F.I.A./ EuVECA și EuSEF.

Suplimentar față de transpunerea Directivei CBDF, proiectul de lege introduce și o serie de modificări și completări ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 74/2015 și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, rezultate ca urmare a ultimelor evoluții legislative europene în materie sau, după caz, a concluziilor relevate din practica de autorizare și supraveghere de către A.S.F. a O.P.C. sau a emitenților.

În luna septembrie 2020, ASF a transmis proiectul de lege menționat mai sus către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii procesului de promovare și avizare interministerială a acestuia. În prezent ASF este în curs de analiză a propunerilor și observațiilor primite în perioada de consultare publică, precum și a celor transmise de MAE și MJ, urmând a retransmite în perioada imediat următoare proiectul de lege revizuit către MF, MAE și MJ în vederea avizării acestuia și continuării procesului de promovare. Directiva CBDF are termen de transpunere 2 august 2021.

Proiectul de lege de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

La nivelul ASF a fost elaborat un proiect de lege de punere în aplicare a acestuia, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie adoptate la nivel național pentru asigurarea cadrului legal și instituțional care să permită aplicarea Regulamentului începând cu 10 noiembrie 2021. Proiectul de lege a fost finalizat și aprobat la nivelul ASF și transmis în martie 2021 către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii procesului de avizare interministerială a acestuia, precum și BNR în vederea clarificării rolului și implicării instituționale a celor două autorități, în contextul aplicării regulamentului european și a completării lui în acest sens.

În prezent ASF este în curs de analiză a propunerilor și observațiilor transmise de către Ministerul Finanțelor și BNR și în urma revizuirii corespunzătoare a proiectului de lege, acesta va fi retransmis Ministerul Finanțelor în vederea continuării procesului de promovare și avizare interministerială.

Este demn de menționat că Regulamentul (UE) 2020/1503 reprezintă prima inițiativă de a reglementa, la nivel european, activitatea de finanțare participativă (i.e. crowdfunding).

Regulamentul european se va aplica direct la nivelul statelor membre începând cu data de 10 noiembrie 2021 și face parte din planurile de acțiune privind Uniunea Piețelor de Capital (UPC) și Fintech, având drept obiectiv crearea unui cadru de reglementare unitar care să permită  furnizorilor de finanțare participativă accesul la întreaga piață unică, printr-o autorizație unică bazată pe un singur set de reguli, acesta reglementând două dintre modalitățile de finanțare participativă, și anume cea bazată pe investiții și cea bazată pe împrumuturi (investment-based și lending-based crowdfunding).

Concluzionând pe partea de legislație primară, Autoritatea a inițiat, după cum vedeți în doar câteva exemple, un proces amplu de actualizare a legislației pieței de capital, în vederea adaptării la legislația europeană. În ceea ce priveste perfecționarea legislației secundare, sunt vizate cel puțin trei elemente:

 • simplificarea și debirocratizarea procesului de autorizare a OPC;
 • standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentației necesare autorizării, astfel încât să rezulte o procedură mai simplă și mai flexibilă;
 • flexibilizarea și simplificarea procesului aferent înregistrării la ASF a administratorilor de fonduri alternative de investiții.

Nu în ultimul rând aș dori să mă refer la îmbunătățirea infrastructurii pieței cu scopul conferirii unei mai mari stabilități a acesteia și a creșterii gradului de protecție a investitorilor - și mă refer aici la proiectul Contrapărtii Centrale.

O particularitate/provocare a autorizării CCP.RO în calitate de contraparte centrală este reprezentată de faptul că încă din prima etapă de funcționare a CCP se intenționează oferirea de servicii de compensare atât pentru tranzacțiile desfășurate pe piețele administrate de BVB, cât și pentru tranzacțiile desfășurate pe piețele administrate de OPCOM, fiind necesară încheierea de protocoale de comunicare cu cele două platforme de tranzacționare administrate de BVB și respectiv de OPCOM.

Printr-o decizie a Președintelui Autorității a fost constituit un grup de lucru intern, care are drept obiectiv principal sprijinirea autorizării unei contrapărți centrale naționale, conform EMIR, fiind stabilit și planul de autorizare al Contrapărții Centrale.

Începând cu data de 10 februarie 2021 și până la sfârșitul lunii iunie 2021 se derulează etapa analizei funcționale, în cadrul căreia vor fi livrate documente care specifică formatul și fluxul de date, precum și interacțiunea sistemului furnizat de CC&G cu sistemele de tranzacționare și CSD din România, precum și detalii privind testele funcționale, de performanță și integrare, manualul tehnic, documente de training și de utilizare a sistemului de administrare a sistemului de compensare.

Cel mai important de reținut este faptul că pe data de 1 octombrie 2021 este prevăzută depunerea dosarului pentru autorizarea Contrapărții Centrale la ASF de către CCP.Ro. Termenul debutului operațional asumat de CCP este iunie 2022.

În încheiere, doresc să reafirm deschiderea Autorității pentru un permanent dialog cu piața, pentru a consolida un cadru de reglementare modern, flexibil, care să protejeze interesele investitorilor (de retail și instituționali) și să răspundă nevoilor entităților reglementate.

Vă mulțumesc.”

 

Mesajul domnului Paul Baranga, Expert piața de capital, ASF

 

”Bună ziua,

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment. Tematica pe care o voi aborda în cadrul prezentării mele, cea a diversificării portofoliilor de investiții, este una de mare actualitate, atât pentru investitorii începători, cât și pentru cei experimentați. Această problematică trebuie privită și analizată din mai multe perspective.

În primul rând, m-aș referi la perspectiva administrării riscului: cu cât portofoliul de active financiare este mai diversificat, cu atât riscul de piață, asociat acestuia, este mai mic. Altfel spus, ca să folosesc o expresie mai puțin academică, poate un pic prăfuită, dar foarte plastică: ouăle trebuie puse întotdeauna în mai multe coșuri, nu doar într-unul singur.

Un alt aspect important este cel al costurilor. Pentru a putea construi un portofoliu de active financiare care să corespundă unui anumit profil investițional, este nevoie de o anumită valoare minimă a investiției. Cei care nu-și permit sa-si construiască un portofoliu de acțiuni si/sau obligațiuni, dar doresc să-și construiască un portofoliu optim, din punct de vedere al expunerilor, pot apela la achiziționarea de unități de fond emise de unul sau mai multe tipuri de fonduri. Diversificarea emitenților de unități de fond poate avea în vedere, atât administratorul cât și politica investițională a fiecărui fond de investiții.

Trebuie făcută mențiunea că, înainte de a realiza o operațiune de tranzacționare, agentul intermediarului va efectua teste de oportunitate și de adecvare pe baza informațiilor obținute de la client, pentru a se asigura că instrumentele financiare recomandate corespund cu profilul investițional al respectivului investitor de retail.

Perspectiva drepturilor pe care le au investitorii, reprezintă un alt unghi din care trebuie privită diversificarea portofoliilor de investiții. Deși din punct de vedere al administrării riscului diversificarea portofoliului conduce la diminuarea riscului, din punct de vedere la costurilor aferente investiției, același efect al diminuării riscului se obține si prin intermediul unui portofoliu diversificat de unități de fond, dar la un cost mai redus decât prin construirea unui portofoliu de valori mobiliare. Astfel ca, aceste abordări trebuie sa fie analizate si din perspectiva drepturilor investitorilor.

Spre exemplu, un acționar are mult mai multe drepturi, conferite de legislație, decât un deținător de unități de fond (ex: dreptul de vot, de a participa la AGA, de a contesta etc). În cazul deținerii de unități de fond toate aceste drepturi sunt exercitate de către administrator. Există investitori pentru care acest aspect contează și atunci drepturile trebuie să fie foarte bine cunoscute, în momentul în care este luată decizia de investiție. Spun asta pentru că există investitori activi, care vor să participe la adunările generale ale acționarilor, să discute, să ridice anumite probleme etc și atunci această categorie de investitori nu rezonează foarte bine cu investiția în fonduri.

Protecția investitorilor, conferită de legislația în vigoare, ar trebui să reprezinte un punct extrem de important pe agenda fiecărui investitor. Acesta trebuie să știe că, indiferent de tipul investiției (in mod direct in acțiuni/obligațiuni sau indirect in unități de fond), beneficiază de efectul unor prevederi legale care au ca scop protejarea intereselor acestora împotriva practicilor frauduloase, a situațiilor de conflictelor de interese, a lipsei transparentei etc. Aceste principii sau modalități de protejare a intereselor investitorilor de retail se regăsesc, atât in pachetul legislativ MiFID II (aplicabil activității de intermediere), cât și în pachetul legislativ UCITs/AFIA (aplicabil administratorilor de fonduri de investiții).

Dincolo de aceste principii, pe care le-am amintit, aș vrea să punctez, pe final, și câteva aspecte ce țin de un capitol foarte important: educația și, în special, educația financiară. Toate aspecte menționate anterior referitoare la diversificarea portofoliilor de investiții însumează o serie de competente si aptitudini care pot fi deprinse prin educație financiara.

În contextul dinamicii vieții sociale din secolul XXI, educația continuă reprezintă unul dintre răspunsurile fundamentale la provocările societății contemporane. Evoluția științifică și tehnologică extrem de accelerată înseamnă, printre altele, si perisabilitate rapidă a cunoștințelor. Și piețele financiare se confruntă cu schimbări de paradigmă, mai ales după episoadele recente de criză financiară, și de aceea noi trebuie să fim pregătiți să ne adaptăm din mers noilor provocări.  Iar acest proces complex se poate realiza doar prin educație.

Rolul educației în acest domeniu este tocmai acela de a învăța consumatorul să ia deciziile în deplină cunoștință de cauză, respectiv doar dacă a înțeles pe deplin efectele și consecințele acțiunilor lui. Iar acest proces de educație trebuie să se înceapă de pe băncile școlii. 

În ultima perioada Autoritatea de Supraveghere Financiară a devenit un adevărat furnizor de programe de educație financiară.  Ne-am asumat acest rol și suntem extrem de determinați să dezvoltăm, în anii ce urmează, proiectele pe care le avem în acest domeniu.

Activitățile noastre îi vizează în principal pe tineri. Ei sunt generația de mâine și credem că este și datoria noastră să formăm de timpuriu comportamentul financiar al viitorului consumator de servicii financiare non-bancare.

Vă mulțumesc.”

 

Mesajul domnului Valentin Ionescu, Președinte ISF

„Bună ziua,

Criza pandemică a relevat o serie de provocări structurale pe termen lung în sectorul corporativ și pe piețele de capital. Faza de redresare și evoluția pe termen lung a sectorului corporativ românesc sunt dependente de accesul la o o gamă mai largă de opțiuni de finanțare, precum acțiuni și obligațiuni corporative și o piață de capital mai dinamică. În special, un echilibru mai bun între creditarea bancară tradițională și accesul întreprinderilor la surse de finanțare prin bursa de valori va contribui la avansarea integrării României în sistemul financiar european.

Nivelul de lichiditate de pe bursă este un factor important care influențează cererea investitorilor pentru acțiuni, deoarece o lichiditate mai mare reduce prima de risc a deținerii acțiunilor și crește eficiența mecanismului de descoperire a prețurilor. O piață lichidă poate contribui, de asemenea, la atragerea mai multor emitenți, care s-ar aștepta ca piața să-i coteze mai bine titlurile. Pe de altă parte nivelurile scăzute de lichiditate pot crește costul capitalurilor proprii pentru companiile care doresc să ridice capital, deoarece investitorii vizează o rentabilitate așteptată mai mare pentru a compensa riscul suplimentar de lichiditate redusă.

Pe lângă aspectele tehnice si cele de reglementare, un factor important în dezvoltarea pieței de capital îl reprezintă gradul de înțelegere a mecanismului de finanțare prin piața de capital pentru companiile din economie și nivelul de cunoștințe pe care persoanele fizice îl au cu privire la instrumentele financiare împreună cu posibilitățile de acces la aceste instrumente (incluziune financiară).

Toate aceste aspecte se pot îmbunătăți prin programe de  educație financiară destinate companiilor, persoanelor fizice (adulților și elevilor) susținute în mod continuu de toți stakeholderii implicați (bursa, asociații profesionale, autorități samd). ISF împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară desfășoară mai multe programe voluntare de educație financiara pentru toți cei interesați, atât pentru retail dar și pentru companiile interesate.

Studiile au arătat că există o corelație mai puternică între evoluțiile bune școlare și creșterea economică, corelația, însă, nu implică neapărat cauzalitate. În definitiv, îmbunătățirile educației și creșterea mai rapidă pot fi influențate de alți factori de țară, cum ar fi infrastructura instituțională, capitalul social, sau cultura. Corelația dintre școlarizare și creștere poate fi, de asemenea, determinată de „cauzalitatea inversă” de la creștere la educație, deoarece indivizii investesc mai mult în educație atunci când performanța și perspectivele de creștere ale economiei există.

În concluzie, se poate spune că atât educația, cât și experiența sunt necesare pentru dezvoltarea  piețelor  financiare, deși educația formală oferă un punct de plecare care este necesar pentru a reuși în demersurile viitoare.

Prin activitățile pe care le desfășoară, ISF ajută la formarea profesională care se împletește armonios, tot în cadrul institutului, cu educația financiară și cercetarea.”

 

Mesajul Prof. univ. dr. Marian Siminică, Director executiv ISF

”Bună ziua,

Subiectul Conferinței de astăzi este unul provocator și de actualitate. Evoluțiile din piața de capital din ultima perioadă, concretizate în creșterea numărului de investitori, dar și a lichidității pieței, arată o creștere a interesului publicului pentru astfel de investiții.

De aceea, consider că acordarea unei atenții sporite difuzării de informații pentru înțelegerea mecanismelor de funcționare a pieței, a instrumentelor și oportunităților de investiții disponibile, dar mai ales a riscurilor asociate acestora, este binevenită și contribuie la creșterea gradului de încredere al populației în piața de capital.

Toate acestea reprezintă elemente ale educației financiare, o preocupare permanentă a Institutului de Studii Financiare, la nivelul căruia am lansat un amplu program de educație financiară.

Pentru că trebuie să ne gândim și la ziua de mâine, o bună parte dintre proiectele noastre de educație financiară vizează tinerii, elevi și studenți. În această primăvară am derulat, în format on-line, un astfel de proiect în 16 universități partenere, în cadrul căruia am organizat 33 seminarii tematice, la care au participat peste 2200 studenți. În cadrul acestor evenimente, specialiști din piața de capital, dar și din piața asigurărilor și sistemul de pensii private le-au vorbit studenților despre subiecte extrem de diverse, începând cu perspectivele în carieră pe piețele financiare nebancare, până la crearea unor deprinderi de economisire – investire, sau probleme legate de brandingul personal. Feed-back-ul primit de la participanți a fost extraordinar, studenții solicitând seminare suplimentare.

Recent am început un alt proiect de educație financiară destinat formării profesionale a cadrelor didactice care predau disciplina Educație financiară la clasa a VIII-a. Am acreditat un program de formare profesională la Ministerul Educației și am început prima serie de cursuri. Considerăm, că vom contribui astfel, la îmbunătățirea nivelului cunoștințelor de educație financiară ale respectivelor cadre didactice și, prin intermediul lor, vom multiplica efectul asupra elevilor participanți la cursuri.

Formarea unui comportament de economisire / investire în rândul tinerelor generații reprezintă unul dintre pilonii educației financiare și trebuie promovată pe toate canalele. Astfel de deprinderi trebuie formate încă din copilărie, iar exemplul personal oferit de părinți sau profesori trebuie completat cu livrarea unor cunoștințe financiare în sistem formal.

Mesaje de genul:

 • Nu cheltuim tot ce câștigăm;
 • Investim pe termen lung;
 • Investim periodic, cu consecvență.

însoțesc majoritatea prezentărilor pe care le facem în rândul tinerilor. Acestea trebuie să intre în modul de gândire și acțiune al oricărei persoane.

În ceea ce privește decizia de investiții, aceasta este o decizie personală, pe care și-o asumă fiecare investitor, în funcție de o multitudine de criterii, unele dintre ele cuantificabile (câștigul așteptat, gradul de lichiditate a titlului în care se investește), altele de natură subiectivă (disponibilitatea fiecărei persoane de a-și asuma riscuri).

Rolul entităților implicate în educația financiară este acela de a asigura informarea corectă a tuturor investitorilor activi dar și a celor potențiali cu privire la:

 • Instrumentele de investiții financiare disponibile;
 • Câștigurile așteptate pentru fiecare instrument în parte;
 • Riscurile asociate;
 • Gradul de lichiditate al acestora etc.

Piața de capital oferă posibilitatea investirii disponibilităților bănești în instrumente financiare, cu scopul obținerii de câștiguri viitoare. Cele mai relevante instrumente financiare tranzacționate aici sunt: acțiunile, obligațiunile, titlurile de stat și unitățile de fond.

Opțiunea pentru unul sau altul dintre aceste instrumente depinde tocmai de combinația dintre elementele enunțate anterior: câștiguri – riscuri – lichiditate. Nu există rețete general valabile care să ne prezinte combinația optimă dintre diferitele tipuri de instrumente financiare, însă ceea ce este cert este că formarea unui portofoliu ”monocolor”, care să se bazeze exclusiv pe un singur instrument financiar nu este recomandată deoarece comportă un nivel ridicat al riscului.

Diversificarea portofoliului, reprezintă calea cea mai sigură pentru reducerea riscurilor.

În funcție de valoarea portofoliului, de cunoștințele financiare ale investitorului, de timpul alocat gestiunii portofoliului, diversificarea se poate face în două modalități:

 1. Prin crearea unui portofoliu mixt format, în diverse proporții, din acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau unități de fond. De asemenea, în ceea ce privește acțiunile, acestea vor fi diversificate, de la mai multe companii, selectate după criterii de rentabilitate – risc – lichiditate;
 2. Prin apelarea la un fond de investiții, achiziționând unități de fond. În acest caz resursele financiare ale investitorului sunt puse la dispoziția unui Organism de Plasament Colectiv în schimbul unor unități de fond. OPC-ul respectiv se ocupă de plasarea resurselor în alte tipuri de titluri: acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, pe o structură decisă în urma unor analize realizate de profesioniști.

Prima modalitate necesită alocarea unui timp mai mare și cunoștințe financiare solide pentru formarea portofoliului, iar pentru diversificarea investiției sunt necesare sume mai mari de bani. În același timp, dă aparența unui control direct al investitorului asupra structurii portofoliului.

Varianta a doua, prin intermediul unui fond de investiții, pare mai practică, timpul alocat analizei variantelor investiționale fiind mult diminuat. În plus, se poate asigura diversificarea portofoliului chiar și la sume mici investite. Fondurile mutuale de investiții sunt administrate de profesioniști din cadrul societăților de administrare a investițiilor, instrumentele financiare sunt selectate de experţi, iar portofoliul este monitorizat şi optimizat în permanenţă.

Consider că diversificarea portofoliului de investiții prin apelarea la un fond de investiții reprezintă o alternativă de luat în considerare, care poate aduce investitorilor un raport bun rentabilitate / riscuri.

Vă mulțumesc”

 

Mesajul domnului Cătălin Cîmpeanu, Director adjunct ISF

”Bună ziua,

Pe piața de capital din România suferim de un deficit de informație. Cei mai mulți manageri de companii, când se gândesc la finanțare, au un singur gând - un credit bancar. Ne dorim să se știe că există alternative profitabile și mai avantajoase pentru companii decât un credit bancar.

De asemenea, există un deficit de informație și în privința consumatorilor, aceștia nu sunt bine informați, acest deficit de educație financiară fiind destul de pregnant în România. O solutie este creșterea gradului de educație financiară iar ISF s-a implicat foarte mult în inițiative, în proiecte și programe de educație financiară. Consumatorii ar trebui să cunoască aceaste instrumente aflate la dispoziția lor. Dacă discutăm de investiție individuală versus apelarea la un broker, întotdeauna este preferat să apelezi la un broker. Brokerul iți poate oferi informații, rolul lui  nu este, nu trebuie să fie acela al unui simplu intermediar, brokerul trebuie să fie un consultant, să-ți ofere informațiile necesare asupra riscurilor și beneficiilor, să fie în măsură să-ți ofere un sfat, îndrumare, nu doar să intermedieze.

Mai este un palier extrem de important -  profesionalizarea pieței și a specialiștilor din piață. Cu cât sunt ei mai bine pregătiți, cu atât consumatorii sunt mai bine informați. ISF pune la dispoziție atât cursuri de formare profesională, cât și programe de educație financiară.

Chiar luna viitoare, 8-9 iunie, vom organiza o Școală de vară pentru piața de capital. Este un eveniment dedicat specialiștilor pentru această piață și ne dorim să dezvoltăm acest segment, să sprijinim specialiștii care activează în această piața mai ales că vorbim de o piață cu un potențial foarte mare de creștere în România și cred că putem pune umărul cu toții la dezvoltarea ei.

Trebuie să avem specialiști foarte bine pregătiți profesional, dar și consumatorii trebuie să fie cât mai bine informați, iar aici ne îndreptăm atenția către studenți și elevi, ei fiind mai expuși și mai doritori să intre pe această piață. Este de datoria noastră să le explicăm ce riscuri și ce oportunități au. Educația financiară este în școli în acest moment, acesta este un pas extrem de important. Unul dintre cele mai bune efecte ale atenției din partea autoritatilor este faptul că educația financiară este parte din materia obligatorie la clasa a VIII-a, ceea ce înseamnă că noi vom avea copii și adolescenți mai puțin expusi riscurilor decât am fost noi. Noi continuăm să ne adresăm atât studenților și elevilor cât și cadrelor didactice care predau și urmează să predea această disciplină. Nu există și nu avea cum să existe un corp didactic pregătit, care să predea educație financiară, de aceea noi am intervenit. Împreună cu ASF am dezvoltat un program de formare de formatori, pentru a pregăti cadrele didactice pentru a preda această nouă disciplină.

Vă mulțumesc.”