Cerințe de atestare a lectorilor în domeniul asigurărilor/ reasigurărilor

În conformitate cu prevederile Normei nr. 20/2018 privind formarea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție pentru atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor/reasigurărilor se vor respecta cel puțin următoarele etape, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

 

  1. Persoane care pot fi atestate

NR. CRT.

TIP PERSOANĂ

CONDIȚII

1.

Persoane fizice

1.1. să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior din România, din statele Spaţiului Economic European şi/sau din statele terţe al căror regim de supraveghere a activităţii de asigurare şi/sau reasigurare este declarat echivalent, inclusiv echivalent temporar celui din Spaţiul Economic European prin acte emise de Comisia Europeană;

1.2. să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor şi companiilor de brokeraj, cu exceptarea funcţiilor-suport din cadrul acestora;

1.3. să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;

2.

Excepţii

2.1. cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, cu experienţă de cel puţin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

2.2. specialişti desemnaţi de A.S.F.;

2.3. reprezentanţi ai unor autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, cu experienţă de minimum 5 ani.

 

  2. Etape parcurse în procesul de atestare al lectorilor

Procesul de atestare a persoanelor în calitate de lectori are în vedere cel puțin etapele prezentate în tabelul următor:

 

ETAPE atestare lectori

1. Înregistrarea cererilor*

1.1. depunerea cererii de atestare în calitate de lector, semnată, însoțită de documentația justificativă aferentă obiectului atestării.

2. Analiza cererii de autorizare/avizare și transmiterea deciziei

2.1. în situația în care se constată lipsa sau neconcordanța anumitor documente/informații, persoana responsabilă din cadrul A.S.F. procedează la solicitarea prin adresa scrisă, a documentelor/informațiilor necesare în vederea completării dosarului de atestare;

2.2. conținutul dosarului de atestare se regăsește la rubrica imediat următoare a acestei secţiuni, respectiv IV.3.;

2.3. Consiliul A.S.F. aprobă sau respinge cererea de atestare;

2.4. transmiterea către solicitant a deciziei se face în scris.

3. Înregistrarea și menținerea în Registrul Lectorilor (RL)

3.1. înregistrarea noului lector în RL;

3.2. menținerea în RL se face prin îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale incidente;

3.3. dovada plății anuale a taxei de menținere în RL de transmite de către fiecare lector, iar înregistrarea dovezii se face la dosar.

*Dosarul de atestare se depune la Registratura Generală a Autorităţii de Supraveghere Financiară, situată în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucureşti.

 

  1. Conținut dosar de atestare

În vederea îndeplinirii condițiilor de atestare se transmite A.S.F., în atenția structurii organizatorice responsabile, dosarul de atestare care cuprinde cel puțin documentele din tabelul următor:

NR. CRT.

PERSOANE

CONȚINUT DOSAR

1.

Persoane fizice

1. copie act de identitate, valabil la data depunerii solicitării;

2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;

3. copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior;

- pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European sau din statele terţe se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată;

- în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie;

4. documente doveditoare privind experienţa de minimum 5 ani prevăzută în Normă, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc.;

5. declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea;

6. certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau copie a diplomei de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;

7. dovada plăţii în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

2.

Excepții

2.1. documentele prevăzute la pct. 1-4 din tabelul subsecțiunii IV.3. nr. crt. 1.

2.2. documente doveditoare, după caz, privind:

a) experienţa, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc., pentru cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, cu experienţă de cel puţin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

b) adeverinţa eliberată de A.S.F. pentru specialişti desemnaţi de A.S.F.;

c) adeverinţa eliberată de autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, pentru reprezentanţi ai unor autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, cu experienţă de minimum 5 ani;

2.3. dovada plăţii în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

 

4. Retragerea atestatului

Retragerea calității de lector se efectuează de A.S.F., iar ISF radiază persoana din Registrul lectorilor (RL).

SITUAȚII

solicitare de retragere a calităţii, din proprie iniţiativă;

sancţionare ca urmare a încălcării legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii de lector;

ca urmare a verificărilor derulate asupra activităţii lor profesionale şi constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese, susţinerea cursurilor la un nivel calitativ deficitar cu un grad de promovabilitate scăzut sau nerespectarea condiţiilor prezentei norme;

nerespectarea obligaţiilor privind achitarea taxei anuale de menţinere în RL conform metodologiei ISF.

 

IMPORTANT
lectorii atestaţi de către A.S.F. în condiţiile prezentei norme sunt înregistraţi în RL de către ISF;
lectorii respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii condiţiile şi cerinţele solicitate la atestare şi notifică A.S.F., în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a obţinut atestarea iniţială;
A.S.F. publică pe site-ul propriu deciziile de atestare şi de retragere a atestării lectorilor.