Cerințe de autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională

În conformitate cu prevederile Normei nr. 20/2018 privind formarea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție pentru autorizarea/avizarea, după caz, a furnizorilor de pregătire profesională se vor respecta cel puțin următoarele etape, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente:

1. Tipuri de entități care pot furniza programe de pregătire profesională

NR. CRT.

TIP FURNIZOR

DESCRIERE

1.

furnizori de programe

furnizori de programe de pregătire profesională autorizaţi de A.S.F.

2.

intermediari principali cu activitate economică

intermediari principali care optează pentru calitate de furnizori de pregătire profesională și au activitate economică distinctă de cea de distribuție avizaţi de A.S.F.

3.

intermediari principali și societăţi, fără activiate economică

a) intermediari principali care organizează cursuri de pregătire profesională pentru angajaţii proprii şi/sau intermediarii secundari aflaţi în responsabilitatea acestora și care nu desfășoară activitate economică distinctă fără avizul A.S.F.;

b) societăţi care organizează cursuri de pregătire profesională pentru angajaţii proprii şi/sau intermediarii secundari cu care colaborează conform politicilor proprii.

 

2. Etape parcurse în procesul de autorizare/avizare

Procesul de autorizare/avizare, după caz, a furnizorilor de programe de pregătire profesională are în vedere cel puțin etapele prezentate în tabelul următor:

ETAPE  autorizare/avizare

1. Înregistrarea cererilor*

1.1. depunerea cererii de autorizare ca furnizor de programe de pregătire profesională, semnată de conducerea entităţii sau cererii de avizare a activităţii de pregătire profesională, semnată de conducerea executivă a intermediarului principal, după caz, însoțită de documentația justificativă aferentă obiectului aprobării/avizării;

2. Analiza cererii de autorizare/avizare și transmiterea deciziei

2.1. analiza dosarului şi autorizarea/avizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională, se face în termen de 30 de zile, de la data depunerii documentaţiei complete;

2.2. în situația în care se constată lipsa sau neconcordanța anumitor documente/informații, persoana responsabilă din cadrul A.S.F. procedează la solicitarea prin adresa scrisă, a documentelor/informațiilor necesare în vederea completării dosarului de autorizare/avizare;

2.3. conținutul dosarului de autorizare/avizare se regăsește la rubrica imediat următoare a acestei secţiuni, respectiv III.3.;

2.4. Consiliul A.S.F. aprobă sau respinge cererea de autorizare/avizare, după caz;

2.5. transmiterea către solicitant a deciziei se face în scris.

3. Înregistrarea și menținerea în Registrul Furnizorilor (RF)

3.1. înregistrarea noului furnizor în RF prin alocarea unui cod unic de identificare;

3.2. menținerea în RF se face prin îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale incidente;

3.3. dovada plății anuale a taxei de menținere în RF de transmite de către fiecare entitate, iar înregistrarea dovezii se face la dosar.

*Dosarul de autorizare/avizare se depune la Registratura Generală a Autorităţii de Supraveghere Financiară, situată în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucureşti.

 

 

 3. Conținut dosarul de autorizare/avizare

În vederea îndeplinirii condițiilor de autorizare/avizare se transmite A.S.F., în atenția structurii organizatorice responsabile, dosarul de autorizare/avizare care cuprinde cel puțin documentele din tabelul următor:

NR. CRT.

 ENTITĂȚI

 OPIS DOSAR

1.

Furnizori de programe de pregătire profesională

1.1. cerere de autorizare în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, semnată de conducerea entităţii;

1.2. certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul societăților comerciale valabil la data solicitării;

sau

extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor valabil la data solicitării autorizării și copii ale documentelor de constituire conforme cu originalul în cazul asociațiilor, fundaţiilor sau federațiilor;

1.3. decizia de numire a conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor şi dovada atestării acestuia ca lector;

1.4. certificat de cazier judiciar în original, valabil, pentru conducătorul formatorilor şi lectorii cu care colaborează;

1.5. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că furnizorul/conducerea furnizorului nu se află sub incidenţa unor sancţiuni aplicate de autorităţile de supraveghere din domeniul economic/financiar cu privire la interdicţia de a desfăşura activităţi în domeniul supus autorizării.

2.

Intermediari principali

2.1. cerere de avizare ca furnizor de programe de pregătire profesională semnată de conducerea executivă a intermediarului principal, după caz;

2.1. certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul societăților comerciale valabil la data solicitării;*

*au obiect de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ

2.3. copia hotărârii conducerii executive privind aprobarea structurii organizatorice, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare;

2.4. decizia de numire a conducătorului departamentului de pregătire profesională şi dovada atestării acestuia ca lector;

2.5. copie după organigramă și regulamentul de organizare și funcționare prin care se atestă deținerea unui department de pregătire profesională;

2.6. certificat de cazier judiciar în original, valabil,  pentru coordonatorul departamentului de pregătire profesională şi lectorii cu care colaborează;

2.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că coordonatorul departamentului de pregătire profesională nu se află sub incidenţa unor sancţiuni aplicate de autorităţile de supraveghere din domeniul economic/financiar cu privire la interdicţia de a desfăşura activităţi în domeniul supus avizării.

3.

Prevederi comune**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Pentru entitățile de la punctele 1 și 2

3.1. certificat de cazier fiscal în original, valabil;

3.2. act de proprietate sau contract de închiriere care să prevadă faptul că spațiul/spațiile închiriate sunt destinate procesului de formare profesională;

3.3. contractul de prestări servicii în cazul contractării serviciilor externe, care să cuprindă la rubrica destinată obiectului contractului serviciile contractate;

3.4. spațiul în care se desfășoară procesul de formare profesională este dotat corespunzător din punct de vedere tehnico-material, în conformitate cu prevederile legale;

3.5. copie atestat lector pentru fiecare persoană implicată direct în procesul de formare profesională;

3.6. în vederea aprobării platformei e-Learning, declarație pe propria răspundere și o fișă tehnică eliberată de către dezvoltatorul platformei e-Learning care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute în Norma nr. 20/2018;

3.7. dovada achitării, în contul A.S.F., a taxei de autorizare/avizare, prevăzută de reglementările în vigoare.

4.

Societăți

4.1. copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare și decizia de numire a conducătorului departamentului de formare profesională;

4.2. decizia de numire a conducătorului departamentului de pregătire profesională şi dovada atestării acestuia ca lector.

***Lectorii atestați trebuie să fie înregistrați în Registrul lectorilor (RL) conform prevederilor legale.

 

 

4. Retragerea autorizației/ avizului

A.S.F. retrage autorizaţia/avizul unui furnizor de programe de pregătire profesională, respectiv a/al unui intermediar principal şi îl radiază din RF în oricare dintre următoarele situaţii:

SITUAȚII

dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare/avizare şi nu notifică A.S.F. modificările prevăzute la alin. (7) şi (8) din Norma nr. 20/2018;

la cerere, în baza hotărârii conducerii furnizorului de programe de pregătire profesională sau intermediarului principal, cu condiţia ca furnizorul/intermediarul principal să nu înregistreze debite către A.S.F.;

dacă împotriva furnizorului de programe de pregătire profesională a fost deschisă procedura de insolvenţă prevăzută de legislaţia în vigoare;

dacă în urma controalelor şi/sau verificărilor la sediul A.S.F. se constată abateri grave şi/sau repetate de la prevederile legii şi ale prezentelor norme;

termen de retragerea autorizaţie/aviz - 25 de zile de la data depunerii cererii sau de la data constatării neregulilor.

 

5. Taxe*

OPERAȚIUNE

VALOARE TAXĂ

autorizare/avizare ca furnizor de programe de pregătire profesională

0 lei

menținere în Registrul furnizorilor

2.000 lei/an

*taxe nemodificate în urma modificărilor legislative

 

Taxa de autorizare/avizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor se achită în contul A.S.F. înainte de depunerea cererii de autorizare astfel încât dovada plății să fie parte a dosarului de autorizare, conform cerințelor legale.

Furnizorii de programe de pregătire profesională autorizaţi/avizaţi achită taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, până la data de 31 martie a anului pentru care se achită taxa.

Neplata taxei anuale de menținere poate atrage radierea din Registrul furnizorilor.

Dovada plății taxei de menținere se transmite în atenția Direcției Generale din cadrul Sectorului Asigurări - Reasigurări, pe suport hârtie sau prin e-mail, la adresa intermediari.asig@asfromania.ro.

Pentru analizarea cererii de aprobare a platformei e-Learning, furnizorii nu datorează taxă.

Pentru aprobarea modificărilor condiţiilor şi documentelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia sau avizul, solicitate de o entitate care organizează cursuri de calificare şi pregătire profesională, se percep taxele prevăzute în Regulamentul privind veniturile A.S.F.

Taxele se pot achita prin oricare dintre cele două modalități:

  1. în numerar, la casieria Autorităţii de Supraveghere Financiară din Splaiul Independenței nr. 15, sector 5 – în limita plafonului de casă legal;
  2. în contul RO60TREZ70020F365000XXXX, deschis la A.T.C.P. - MB pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară.