Lista cu toate persoanele cu responsabilități de conducere

Lista cu toate persoanele cu responsabilități de conducere și persoanele în relații strânse, întocmite de emitenți în temeiul art. 19 alin. (5) din MAR, trebuie să includă toate persoanele care se încadrează în prevederile art. 3 alin 1 pct. 25 și 26 din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață și va indica, pentru fiecare dintre persoanele menționate, următoarele informații: nume prenume/denumire, funcția/motivul pentru care această persoană este inclusă în listă, perioada de timp pentru care persoana/entitatea s-a regăsit într-una dintre situațiile prevăzute la pct. 25 si 26, data nașterii, numărul național de identificare (CNP/CUI/Serie Pașaport), numărul/numerele de telefon personal/e și/sau de la locul de muncă (telefon fix și/sau mobil), adresa de domiciliu (nume stradă, număr, oraș, cod poștal, țara), adresa de corespondență electronică (după caz).

Lista este întocmită și actualizată la nivelul societății, ori de câte ori situația o impune, și transmisă Autorității, la solicitarea acesteia, în format xlsx, la adresa de email siap@asfromania.ro.