Clarificări abuz de piață

În cadrul de activității de supraveghere desfășurate de către serviciul de specialitate din cadrul ASF, au fost constatate situații în care entitățile chemate să facă aplicarea prevederilor legale incidente în materia abuzului pe piață (e.g. emitenți, intermediari) au întâmpinat dificultăți în conformarea cu normele incidente ca urmare a modului de înțelegere/interpretare de către acestea a dispozițiilor legale în vigoare.
Pentru evitarea unor astfel de situații pe viitor și pentru o cât mai corectă și eficientă aplicare a dispozițiilor legale, pe lângă demersurile punctuale, aducem următoarele clarificări:

1. Persoanele cărora le revine obligația notificării tranzacțiilor cu instrumente financiare

Din perspectiva obligațiilor de raportare/notificare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, reamintim faptul că legislația actuală instituie, prin prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR), obligații de notificare a tranzacțiilor pentru persoanele cu responsabilități de conducere și persoanele în relații strânse cu acestea, definite la art. 3 alin. (1) pct. 25 și 261 din același regulament european.

Din activitatea de supraveghere s-a constatat faptul că unele entități reglementate și/sau supravegheate continuă să utilizeze noțiunea de “persoană inițiată” fapt pentru care aducem următoarele clarificări:

  Potrivit prevederilor art. 150 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, în prezent abrogat, persoanele inițiate, identificate în mod expres la alin. (1) al acestui articol ca fiind persoanele menționate la 148 și 149 alin. (4) din același Regulament, aveau obligația de a notifica ASF şi emitentului toate tranzacţiile efectuate în cont propriu cu acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată emise de emitentul în relaţie cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind iniţiate sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora în termen de cinci zile lucrătoare de la data tranzacţiei.

În cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în vigoare începând cu data de 20.06.2018, care înlocuiește Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, noțiunea de “persoană inițiată” nu a mai fost preluată. Această noțiune nu se mai regăsește în legislația actuală, națională sau europeană, aplicabilă în materia abuzului de piață.

1persoană care exercită responsabilități de conducere" înseamnă o persoană din cadrul unui emitent, al unui participant la piața de certificate de emisii sau al altei entități menționate la articolul 19 alineatul (10), care este:

(a) un membru al organului de administrație, de conducere sau de supraveghere al entității respective;

(b) un responsabil de înalt nivel care nu este membru al organelor menționate la litera (a), care are acces regulat la informații privilegiate cu referire directă sau indirectă la entitatea respectivă, precum și competența de a lua decizii de conducere privind evoluția viitoare și strategia de afaceri a entității respective;

„persoană care are o legătură strânsă” înseamnă:

(a) soțul/soția, sau partenerul (partenera) echivalent(ă) soțului/soției în conformitate cu dreptul intern;

(b) un copil aflat în întreținere în conformitate cu dreptul intern;

(c) o rudă care la data tranzacției în cauză locuia în aceeași locuință de cel puțin un an; sau (d) o persoană juridică, un trust sau un parteneriat ale cărui responsabilități de conducere sunt exercitate de o persoană care exercită responsabilități de conducere sau de o persoană menționată la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlată de această persoană, care s-a constituit în beneficiul persoanei respective sau ale cărei interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale persoanei respective.

 

2. Momentul la care devine incidentă obligația de notificare de către persoanele cu responsabilități de conducere și persoanele în relații strânse cu acestea a tranzacțiilor enumerate la art. 19 alin. 1 și 7 din Regulamentul (UE) 596/2014, respectiv la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 522/2016


Obligația de notificare prevăzută la art. 19 alin. 1 din MAR, stabilită în sarcina persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au o legătură strânsă cu acestea devine incidentă pentru fiecare dintre tranzacțiile/operațiunile enumerate la art. 19 alin. 7 din Regulamentul (UE) 596/2014, respectiv la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 522/2016, realizate ulterior atingerii pragului de 5.000 de euro (valoare cumulată) pe durata unui an calendaristic.
Obligația de notificare către emitent și Autoritate a tranzacțiilor intervine în momentul intrării instrumentului financiar pe deplin în proprietatea persoanei care exercită responsabilități de conducere.

 

3. Calcul pragului pentru care se face raportarea de către persoanele cu responsabilități de conducere și persoanele în relații strânse cu acestea ca urmare a tranzacțiilor în care prețul aferent tranzacției este "zero” (alocări de acțiuni gratuite, donații, subscriere la majorarea de capital. etc)

În vederea determinării pragului de 5.000 EURO, în cazul tranzacțiilor în care prețul aferent tranzacției este "zero”, prețul care trebuie luat în considerare este valoarea economică atribuită acțiunilor de către emitent, la momentul acordării lor. În cadrul rubricii cu privire la preţul pentru acțiunile atribuite fără o contraprestaţie în bani din Anexa la Regulamentul UE nr. 523/2016 „Model pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea” se va menţiona valoarea zero.

 

4. Clarificări privind aplicarea interdicției de tranzacționare pe durata unei perioade închise anterioare anunțării unui raport financiar de sfârșit de an, prevăzută de art. 19 din MAR pentru emitenții care nu publică raport financiar preliminar de final de an

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014, perioada închisă reprezintă 30 de zile calendaristice anterioare anunțului privind raportul intermediar sau de sfârșit de an, pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise la tranzacționare sau în conformitate cu dreptul intern.

În ceea ce privește priveşte raportul financiar de sfârşit de an, anunțul prevăzut la art. 19 alin. (11) din MAR reprezintă, conform art. 248 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, comunicarea publică prin care emitentul anunţă, înainte de publicarea raportului financiar de sfârşit de an, rezultatele financiare preliminare aprobate de conducerea emitentului şi care trebuie să fie incluse în raport.

Pentru situațiile în care emitentul nu este obligat să publice raportul financiar preliminar de final de an, disponibilitatea către public a situațiilor financiare aprobate de organele de conducere competente statutar și a altor documente relevante, cu 30 de zile înainte de desfășurarea AGA, este asimilată publicării de către emitent a rezultatelor financiare preliminare agreate de către organele competente ale acestuia.

În acest context, urmează a fi avut în vedere faptul că perioada închisă de 30 de zile expiră la momentul publicării pe website-ul emitentului a situațiilor financiare de sfârșit de an, împreună cu documentele cerute de lege (a se vedea art. 188 alin. (1) pct. c) în Regulamentul ASF nr. 5/2018) și nu la data publicării acestuia, ulterior aprobării în cadrul AGA.

Această regulă se aplică doar dacă situațiile financiare publicate pentru scopul aprobării în AGA conform legii conțin indicatorii financiari relevanți, preconizați a fi incluși în raportul anual.

 

  4.1 Clarificări privind perioada închisă aferentă situațiilor financiare semestriale

În conformitate cu prevederile contabile naționale privind raportarea semestrială, societățile comerciale, inclusiv societățile tranzacționabile pe piața de capital, care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, au obligația întocmirii și depunerii raportării contabile semestriale, în forma electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, până la data de 16 august 2023 pentru raportările semestriale aferente anului 2023. Înregistrarea (depunerea) raportărilor pe portalul www.e-guvernare.ro nu conferă informației caracterul ,,public” al informației, în sensul art. 17 din Regulamentului (UE) nr. 596/2014.

Termenul de raportare semestrială este stabilit anual prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice. Ordinele MFP[1] din ultimii trei ani, respectiv din perioada 2021-2023, au impus depunerea raportărilor contabile semestriale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel târziu la data de 16 august - anul raportării.

În conformitate cu prevederile specifice pieței de capital, societățile admise la tranzacționare au obligația de a publica, potrivit prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale exercițiului financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia.

Emitenții au libertatea de a decide, la momentul publicării calendarului financiar, asupra datelor la care înțeleg să facă publice informațiile financiare (interimare, anuale și semestriale), sens în care pot avea în vedere inclusiv termenul de raportare prevăzut, de regulă, în ordinele adoptate anual de către ministrul finanţelor publice (data de 16 august, în cazul raportării semestriale).

În concluzie, în ceea ce privește societățile admise la tranzacționare, pentru care există obligația de a întocmi și publica un raport semestrial, există o singură perioada închisă de 30 zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar, anunț public realizat în acord cu datele stabilite în Calendarul financiar, publicat pe site-ul BVB – în secțiunea dedicată emitentului în termen de 30 de zile de la sfârşitul unui exerciţiu financiar, dar nu mai târziu de data de începere a unei perioade închise.

Reamintim faptul că, potrivit art. 236 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, informaţiile cuprinse în rapoartele financiare, care includ raportările contabile semestriale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, au până la publicare, în condiţiile respectării prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, regimul legal aplicabil informațiilor privilegiate și trebuie aduse la cunoștința publicului în conformitate cu prevederile legale.

[1] Ordinele MFP privind raportarea semestrială cu numerele 763/2021, 1669/2022, 2195/2023

 

5. Publicarea completă, corectă și promptă a informațiilor privilegiate către public

Publicarea informațiilor privilegiate este esențială în evitarea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia abuzului pe piață, atributul calificării și gestionării informațiilor privilegiate revine emitentului.

Potrivit art. 234 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 coroborat cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 emitentul trebuie să se asigure că informațiile privilegiate sunt publicate de îndată ce este posibil, dar fără a depăşi 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoştinţă de către emitent, într-un mod care să permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor, cu scopul de a oferi investitorilor informațiile necesare realizării unei evaluări corespunzătoare a acestora.

În procesul de evaluare a unei informații privind încadrarea acesteia în categoria informațiilor de tip privilegiat, trebuie avută în vedere inclusiv caracteristica informațiilor privilegiate prevăzută la art. 7 alin. (4) din Regulamentul UE nr. 596/2014, respectiv aceea potrivit căreia în cazul în care ar fi făcute publice informațiile în cauză ar putea influența semnificativ prețul instrumentelor financiare vizate.

Pentru a ilustra necesitatea caracterului complet al informației privilegiate exemplificăm că, în cazul prevăzut la art. 234 alin. 1 lit. v) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active, simpla dezvăluire de către emitent a unei vânzări/cumpărări de active nu îndeplinește caracterul complet al informației atât timp cât nu este dezvăluit și prețul acestei achiziții/înstrăinări de active (calificată că substanțială dacă activele reprezintă cel puţin 10% din valoarea totală a activelor emitentului).

Totodată, este de reținut faptul că obligaţiile de transparenţă impuse în sarcina emitenților, astfel cum sunt acestea prevăzute la nivelul legislaţiei incidente, nu pot fi restrânse prin clauze contractuale (e.g.: clauze de confidețialitate) de natură a diminua sau chiar înlătura substanța informațiilor raportate.