Informații Petiții

 PETIŢIA se poate transmite  la A.S.F. prin:

 • Expedierea prin intermediul serviciilor publice de poștă sau curierat, la adresa ASF : București, Splaiul Independentei Nr. 15, Sector 5, București, cod poștal 050092

 

TELVERDE: 0800825627*. Prin intermediul Tel Verde (Call Center), A.S.F. acordă asistență de specialitate consumatorilor, în relația autorității cu publicul, însă nu se pot înregistra petiţii.

ASF nu apelează consumatorii de la numărul 0800.825.627!

Program de lucru: Luni - Joi: 08:30 - 17:00, Vineri: 08:30 - 14:30;

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

PETENTUL este persoana fizică sau juridică care deține calitatea de consumator de produse și servicii financiare nebancare sau, după caz, organizație legal constituită care formulează petiții în nume propriu sau, după caz, în numele colectivului pe care îl reprezintă, ori împuterniciții legali ai acestora, care acționează exclusiv în numele acestora și fără un interes comercial propriu.

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu furnizorul dvs. de servicii financiare (entitate reglementată, autorizată și supravegheată de A.S.F.), vă puteţi adresa A.S.F., iar petiția dumneavoastră, însoţită de documente doveditoare dacă este cazul, se va soluţiona în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

IMPORTANT! Depunerea petiţiilor în scris la sediul A.S.F. se poate face conform programului Registraturii Autorității de Supraveghere Financiară. Pentru restul metodelor de transmitere a petițiilor, în cazul în care acestea au fost formulate și transmise în afara programului de lucru al A.S.F., înregistrarea lor se realizează în următoarea zi lucrătoare.

 Prin intermediul Tel Verde (Call Center), A.S.F. acordă asistență de specialitate consumatorilor, în relația autorității cu publicul, însă nu se pot înregistra petiţii.

FORMULAREA PETIŢIILOR

PETIȚIA trebuie să conțină următoarele:

 • numele reclamantului,
 • datele de identificare: CNP/CUI, adresa completă,
 • detalii de contact,
 • numele şi adresa entităţii împotriva căreia se formulează petiția,
 • o descriere succintă a problemei supuse atenţiei,
 • motivele înaintării petiției.

 

IMPORTANT! În cazul în care petițiile sunt depuse prin/de reprezentanți, pentru verificarea identității părților și a calității persoanelor semnatare ale actului juridic, aceștia prezintă, suplimentar informațiilor de mai sus, următoarele documente:

 1. actul de reprezentare acordat de consumatorul de produse și servicii financiare nebancare, în original, în formă certificată ori legalizată, sau copii ale acestuia, semnat pentru conformitate cu originalul;
 2. în cazul persoanelor fizice, copia actului de identitate semnată pentru conformitate cu originalul;
 3. în cazul persoanelor juridice actul de reprezentare acordat de aceasta persoanei care formulează petiția, în original, sau copii ale acestuia,  precum și copia actului de identitate, semnate pentru conformitate cu originalul;

Totodată, se poate dovedi mai convenabil să încercaţi o rezolvare pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră, reclamând problema direct furnizorului de servicii vizat, solicitând soluționarea situației apărute. Conform legislaţiei, furnizorul trebuie să aibă stabilite şi implementate proceduri de rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor. Astfel, este indicat să vă adresaţi mai întâi companiei implicate şi, dacă nu se ajunge la un consens, vă puteţi adresa A.S.F. formulând o petiție.

 

  ATENŢIE! Înainte de transmiterea unei petiții trebuie să aveţi în vedere următoarele:

 • Pentru protejarea datelor cu caracter personal, A.S.F. îşi rezervă dreptul de a trimite răspunsuri în scris, numai la adresa de domiciliu regăsită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul A.S.F., în baza actului de identitate, în cazurile în care răspunsurile conţin informaţiile sensibile cum ar fi referiri la date cu caracter personal şi/ sau acte privind rezultatul unor anchete.
 • Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de A.S.F. şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: e-mail sau fax, în funcţie solicitare.
 • Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează fără notificarea expeditorului.
 • A.S.F. nu are competenţe legale în a soluţiona eventualele litigii născute între furnizorii de servicii financiare nebancare şi societăţile cu care aceştia au relaţii contractuale de natură comercială (orice alte persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii) respectiv societățile care nu sunt parte semnatară a unui contract de servicii financiare nebancare.
 • Adresele de răspuns formulate de A.S.F. la petiţii nu reprezintă acte administrative în sensul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

     

    LEGISLAŢIE ÎN DOMENIU:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002.
 • Hotărâre nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.
 • Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare.

Alte reglementări utile:

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este o aplicare a principiului constituţional privind accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public şi promovează transparenţa în relaţia dintre cetăţean şi instituţiile publice. Prin prevederile sale, legea oferă cetăţenilor posibilitatea de a solicita instituţiilor publice informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile acestora, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 8 martie 2002, legea devenind pe deplin funcţională începând cu data de 8 mai 2002.