Raportari format electronic

 

 

Nr crt. Entități raportoare* Raportări în format electronic 
Denumire raportare Scurt sumar informații primite prin raportare Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial, anual) Termen de raportare Legislație
(se va menționa referința din legislație - art, alin, pct din Lege, Regulament, Instrucțiune, etc unde este prevăzută obligația de transmiterea a raportării  și formatul în care trebuie transmisă) până la nivel de articol 
1 Societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat  TRANZACTII_CONTRIBUTII  Soldurile conturilor individuale ale participanţilor  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. a) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1A punctele 4 si 5 
TRANZACTII_TRANSFER_IN  Situaţia transferurilor de tip „in”  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. b) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1B punctele 4 si 5 
TRANZACTII_TRANSFER_OUT  Situaţia transferurilor de tip „out” şi utilizarea activului personal al participanţilor  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. c) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1C punctele 4 si 5 
STRUCTURA_PARTICIPANTI  Structura numărului de participanţi  lunar în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. d) si alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 1D punctele 4 si 5 
CONT_COLECTOR  Situaţia contului colector al fondului de pensii  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. e) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1E punctele 4, 5 si 6 
ACTIVE_OBLIGATII Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii  săptămânal săptămânal, în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 15 alin. (1), lit. a) si alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 2 punctele 4 si 5 
VAN_VUAN Situaţia valorii activului net  zilnic în ziua lucrătoare următoare zilei lucrătoare pentru care se face raportarea, până la ora 15:30  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 16, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele  4, 5 si 6 
INVESTITII_DETALIAT  Situaţia detaliată a investiţiilor  săptămânal/ lunar în termen de 2 zile lucrătoare ale săptămânii/ lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 15 alin. (1), lit. b) si alin. (3) si (4),  Instructiuni de completare ale anexei 4 punctele 4 si 5 
TRANZACTII_OTC Situaţia tranzacţiilor OTC  săptămanal  în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea Norma 25/2019 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 15 alin.(1) lit. c) si alin.(6) și Instructiuni de completare ale anexei 18 punctele 4 si 5.
PERSOANE_RESPONSABILE  Formular cu datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea de raportare către Comisie a rapoartelor periodice prevăzute de prezenta normă, precum şi datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor periodice se poate transmite oricând Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5. Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 5 si art. 6, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4 si 5
BALANTA  Balanţa contabilă de verificare analitică (separat pentru ADMINISTRATOR / FOND) semestrial/ lunar pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea /până în data de 25(inclusiv) a lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. g) si alin. (4) si art. (20), Instructiuni de completare ale anexei 8 punctele 4 si 5
RAPORT_ACTUARIAL  Raport actuarial anual anual până la data de 31 Ianuarie(inclusiv), pentru anul anterior Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat art. 19,  Instructiuni de completare ale anexei 11 punctele 3, 4, 5 si 6
PLAN_AUDIT    Un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se desfăşoară la nivelul fiecărui fond de pensii.   anual 31-Jan Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat art. 11, Instructiuni de completare ale anexei 13 punctele 4, 5, 6 si 7
PLATI_ESALONATE  Raport de plati esalonate  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. f) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1F punctele 4 si 5
SALARIATI  Raport salariati semestrial în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12 alin. (3¹) si alin. (5), Instructiuni de completare ale anexei 19 punctele 4 si 5
Raport de audit intern Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private conform actelor normative aplicabile semestrial finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II. Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12, alin. (1), Instructiuni de completare ale anexei 14 punctele 4, 5, 6 si 7
Raport de control intern  Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile. semestrial finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II. Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12, alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 15 punctele 4, 5, 6 si 7
Raport de risc  Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii private cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.  semestrial finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II. Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12, alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 16 punctele 4, 5, 6 si 7
Rata de rentabilitate  Administratorul calculează şi raportează trimestrial ASF rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 60 de luni anterioare datei efectuării calculului trimestrial  în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic perioada ultimelor 60 de luni anterioare datei efectuării calculului Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 13,  Instructiuni de completare ale anexei 17 punctele 4, 5, 6 si 7,  Norma 7/2010  privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat  art. 8
Raport financiar anual  Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie anual 15-Apr Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat art. 114,  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 14 alin. 1, lit.a., art. 17 alin. 1, lit.a.
Raportările contabile semestriale Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale, balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială  semestrial 16-Aug Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10  alin. 1, lit.a, art. 14 alin. 1, lit. a.
2 Societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative TRANZACTII_CONTRIBUTII  Soldurile conturilor individuale ale participanţilor  lunar  în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit  a), Instructiuni de completare ale anexei 1A punctele 4 si 5
TRANZACTII_TRANSFER_IN  Situaţia transferurilor de tip „in”  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit b), Instructiuni de completare ale anexei 1B punctele 4 si 5
TRANZACTII_TRANSFER_OUT  Situaţia transferurilor de tip „out” şi utilizarea activului personal al participanţilor  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit c), Instructiuni de completare ale anexei 1C punctele 4 si 5
STRUCTURA_PARTICIPANTI  Structura numărului de participanţi  lunar în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit d), Instructiuni de completare ale anexei 1D punctele 4 si 5
CONT_COLECTOR  Situaţia contului colector al fondului de pensii  lunar în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit e), Instructiuni de completare ale anexei 1E punctele 4, 5 si 6
ACTIVE_OBLIGATII Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii  săptămânal săptămânal, în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative art. 15 alin. (1), lit. a), Instructiuni de completare ale anexei 2 punctele 4 si 5
VAN_VUAN  Situaţia valorii activului net  zilnic în ziua lucrătoare următoare zilei lucrătoare pentru care se face raportarea, până la ora 15:30  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 16, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele 4, 5 si 6
INVESTITII_DETALIAT  Situaţia detaliată a investiţiilor  săptămânal/ lunar în termen de 2 zile lucrătoare ale saptamanii/ lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative art. 15 alin. (1), lit. b), alin 3 si 4, Instructiuni de completare ale anexei 4 punctele 4 si 5
TRANZACTII_OTC Situaţia tranzacţiilor OTC  săptămanal  în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea Norma 25/2019 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 15, alin (1) lit.c) si alin.(6), Instructiuni de completare ale anexei 18 punctele 4 si 5
PERSOANE_RESPONSABILE  Formular cu datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea de raportare către Comisie a rapoartelor periodice prevăzute de prezenta normă, precum şi datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor periodice se poate transmite oricând Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5. Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 5 si art. 6, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4 si 5
BALANTA  Balanţa contabilă de verificare analitică (separat pentru ADMINISTRATOR şi FOND) semestrial/ lunar pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea /până în data de 25(inclusiv) a lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit g), art 20, Instructiuni de completare ale anexei 8 punctele 4 si 5
RAPORT_ACTUARIAL  Raport actuarial anual anual  până la data de 31 Ianuarie(inclusiv), pentru anul anterior  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 19,  Instructiuni de completare ale anexei 11 punctele 3, 4, 5 si 6 
PLAN_AUDIT    Un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se desfăşoară la nivelul fiecărui fond de pensii.   anual 31 ian. Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative art. 11 , Instructiuni de completare ale anexei 13 punctele 4, 5, 6 si 7
PLATI_ESALONATE  Raport de plati esalonate  lunar  în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit  f), Instructiuni de completare ale anexei 1F punctele 4 si 5
SALARIATI  Raport salariati semestrial se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12 alin. (3¹) si alin. (5), Instructiuni de completare ale anexei 19 punctele 4 si 5
Raport de audit intern  Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private conform actelor normative aplicabile semestrial  finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12, alin. (1), Instructiuni de completare ale anexei 14 punctele 4, 5, 6 si 7
Raport de control intern  Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile. semestrial  finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12, alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 15 punctele 4, 5, 6 si 7
Raport de risc  Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii private cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.  semestrial  finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II. Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12, alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 16 punctele 4, 5, 6 si 7
Rata de rentabilitate  Administratorul calculează şi raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile trimestrial în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile.   Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 13,  Instructiuni de completare ale anexei 17 punctele 4, 5, 6 si 7
Raport financiar anual  Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie anual 15-Apr Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative  art. 104,  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 14 alin.1, lit.a,  art. 17 alin. 1, lit.a.
Raportările contabile semestriale Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială  semestrial 16-Aug Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10  alin. 1, lit.a, art.14 alin. 1, lit. a, art 17 lit a
Participantii suspendati Notificarile transmise participantilor/ angajatorilor care nu si-au indeplinit obligatia de virare a contributiei se poate transmite oricând - Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, art. 76, alin.7.
  FGDSPP (Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private ) ANEXA Nr. 1  situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare trimestrial în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit a Instructiuni de completare ale anexei 1 punctele 4, 5
ANEXA Nr. 2 situaţia activelor investite şi a obligaţiilor Fondului de garantare trimestrial în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit b, Instructiuni de completare ale anexei 2 punctele 4, 5
ANEXA Nr. 3 situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari trimestrial în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit c, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele 4, 5
ANEXA Nr. 4 situaţia detaliată a investiţiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, trimestrial în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit d, Instructiuni de completare ale anexei 4 punctele 4, 5
ANEXA Nr. 5 Balanţa de verificare analitică semestrial semestrial, pentru perioadele 1 ianuarie-30 iunie şi 1 iulie-31 decembrie, până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 11, Instructiuni de completare ale anexei 5 punctele 4, 5
ANEXA Nr. 6 Planul de audit intern anual anual se întocmește anual și se transmite Autorității până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 8 alin 2, Instructiuni de completare ale anexei 6 punctele 4, 5, 6 si 7
ANEXA Nr. 7 Raportul de audit intern pentru anul  anual se întocmeşte anual şi se transmite Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 10 alin 1 lit a, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4, 5, 6 si 7
ANEXA Nr. 8 Raportul actuarial anual anual se întocmeşte anual şi se transmite până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 8 alin 3, Instructiuni de completare ale anexei 8 punctele 4, 5, 6 si 7
ANEXA Nr. 9 Raportul de control intern pentru anul  anual se întocmeşte anual şi se transmite până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 10 alin 1, lit b, Instructiuni de completare ale anexei 9 punctele 4, 5, 6 si 7
Raport financiar anual  Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie anual 15-Apr Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 23, alin. 1, lit.a.
Raportările contabile semestriale Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială  semestrial 16-Aug Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private , art. 21³, alin.1, lit. a
Bugetul de venituri si cheltuieli Include resursele financiare legate de activitatea de garantare, precum şi resursele financiare legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare,  un raport privind execuţia bugetară pentru primele trei trimestre ale anului curent și strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare, aprobată de consiliul de administraţie. anual până la data de 1 noiembrie a anului curent, pentru anul următor Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 9.
4 Depozitarii activelor fondurilor de pensii private VAN_VUAN   Situaţia valorii activului net  zilnic în ziua lucrătoare următoare zilei lucrătoare pentru care se face raportarea, până la ora 15:30 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art.24, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele 4, 5 si 6
ACTIVE_PROVIZION  Situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic  lunar în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.   Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art.23, alin 1 lit. b),  Instructiuni de completare ale anexei 9 punctele 4 si 5
PERSOANE_RESPONSABILE Formular cu datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea de depozitare şi custodie şi ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor periodice  se poate transmite oricând Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5. Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 5 si art. 6, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4 si 5
5 Brokeri Raport financiar anual  Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie anual 15-Apr Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art.25 și Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 20 alin 1 lit a.
Raportările contabile semestriale Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială  semestrial 16-Aug Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 20 lit. a.

______________
*Se complet
ează cu alte categorii de entități cuprinse în legislația sectorială care nu au fost enumerate mai sus