Q&A Asigurări

 1. Ce este asigurarea RCA și de ce sunt obligat să o închei?

Răspuns: RCA reprezintă o asigurare obligatorie pentru orice proprietar de autovehicul. Importanța RCA-ului apare în cazul în care asiguratul este implicat într-un accident rutier în urma căruia au loc vătămări corporale sau pagube materiale produse din vina acestuia. Atunci, persoana păgubită primește despagubiri din partea companiei de asigurări a celui ce a produs accidentul. Totodată, dacă nu aveți încheiată o asigurare RCA, atunci riscați amenzi, dar și reținerea certificatului de înmatriculare a vehiculului conform prevederilor art. 10 și 11 din Legea 132/2017, astfel:

   „Art. 10. - (1) În baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie. 

       (2) Asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de aceştia în procesul civil, în conformitate cu: 

           a) nivelul impus de legislaţia statului membru pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul legislaţiei din România în cazul în care acesta din urmă este mai mare; 

          b) nivelul impus de legislaţia din România, în cazul în care persoanele prejudiciate sunt cetăţeni ai unor state membre, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dacă nu există birou naţional auto competent pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul. 

       (3) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă, conform prevederilor alin. (2), şi cea prevăzută în contractul RCA. 

     Art. 11. -  (1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat. 

       (2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: 

a)  vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; 

b)  prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză; 

c)  costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii; 

d)  prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate; 

e)  cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate; 

f)  cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul. 

       (3) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru: 

a)  prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul; 

b)  prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat; 

c)  prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate; 

d)  prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic; 

e)  prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. 

 

       (4) Prevederile alin. (3) lit. b) se aplică inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului: 

a) a condus vehiculul fără consimţământul expres sau prezumat al asiguratului; 

b) nu este titularul unui permis care atestă dreptul să conducă vehiculul respectiv; 

c) nu a respectat obligaţiile legale cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv. 

 

       (5) Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule şi este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluşi de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

 

 1. Ce reprezintă clasa de bonus malus de pe polița mea RCA și cum funționează?

 Răspuns: Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către ASF și a fost introdus ca o masură de responsabilizare a posesorilor de vehicule. Acest sistem urmărește ca posesorii de vehicule prudenți să nu platească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente conform prevederilor art. 1 alin.10, art. 5 alin. 11 din Legea 132/2017 precum și art. 31 și 32 din Norma ASF 20/2017, care stipulează:

    “Art. 1. - 10. bonus/malus - sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate al acestuia în perioada de referinţă; 

      Art. 5. - (11) Pentru menţinerea clasei de bonus/malus, prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

      Art. 31 - (1) Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare. 

            (2) Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA. 

            (3) Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de intrare în vigoare a contractului RCA. 

            (4) Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care este plătită o daună în perioada de referinţă, în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto. 

            (5) Dacă la momentul producerii evenimentului vehiculul este însuşit şi utilizat fără acordul proprietarului şi acest lucru este sesizat în scris poliţiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului este neafectat. 

            (6) Clasele bonus-malus, inclusiv coeficienţii aferenţi, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

            (7) În situaţia în care, din motive tehnice, baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanţă cu documentele prezentate de către asigurat, asigurătorul RCA poate stabili daunalitatea pe baza certificatelor de daunalitate sau pe baza altor documente puse la dispoziţie de asigurat. 

      Art. 32 - (1) În cazul neînregistrării unor daune plătite în perioada de referinţă, asiguraţii beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. 

            (2) Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.

            (3) Dacă în perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire.

            (4) În situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele; la data intrării în vigoare a prezentei norme, reînnoirea contractului de asigurare încheiat de către persoanele fizice care deţin mai multe vehicule se încadrează în cea mai favorabilă clasă de bonus-malus corespunzătoare istoricului de daunalitate al asiguratului. 

            (5) În situaţia în care un asigurat persoană juridică deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte. 

            (6) Pentru asiguraţii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus în cazul înstrăinării sau radierii unui vehicul asigurat se realizează după cum urmează: 

a) în cazul în care contractul RCA al acestuia a încetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobândit se face pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru vehiculul înstrăinat sau radiat; 

b) în cazul în care asiguratul înstrăinează sau radiază un vehicul, într-o perioadă de maximum un an de la data introducerii în asigurare a unui vehicul nou-dobândit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reînnoire a contractului RCA pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru ambele vehicule. 

            (7) Transferul clasei bonus-malus se realizează pe baza solicitării scrise a asiguratului însoţite de documente privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului nou- dobândit.

            (8) Asigurătorii RCA pot lua în calcul şi istoricul şoferului sau şoferilor în aplicarea sistemului de bonus-malus prin folosirea unor coeficienţi de corecţie care se aplică suplimentar sistemului bonus-malus prevăzut de prezenta normă; aceşti coeficienţi de ajustare se fundamentează la determinarea tarifului şi se publică conform cerinţelor de publicare a tarifelor prevăzute la art. 9.

 

 1. Care este termenul de plată dacă am acceptat suma propusă de asigurător?

       Răspuns: În cazul acesta despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire, conform  prevederilor art.30 din Norma ASF 20/2017 precum și art.21 alin.4 din Legea 132/2017, astfel:

    „Art. 30 Plata despăgubirilor  
       (1) După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicaţiilor persoanei prejudiciate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

       (2) Cuantumul despăgubirii plătite se va reanaliza la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plăţii. 

       (3) Asigurătorul RCA răspunde solicitării de reanalizare prevăzute la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare, după cum urmează: 

a) efectuând plata diferenţei de despăgubire justificată; 

b) notificând în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretenţiile formulate.

      Art. 21. - (4) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.” 

       Totodată, este de precizat faptul că aveți dreptul la penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, conform celor stipulate la art.21 alin.4 și 5 din Legea 132/2017 după cum urmează:

       “Art. 21. -  (5) Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.

 1. De ce nu mi-a crescut clasa de Bonus pe nicio poliță RCA pe care am încheiat-o anul acesta cu toate ca nu am produs nicio daună?

 Răspuns: Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată conform celor prevăzute la Art.31 alin. 2 și 3 respectiv art.32 alin.1 și 2 din Norma ASF 20/2017:

    “Art. 31 - (2) Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA. 

       (3) Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de intrare în vigoare a contractului RCA. 

    Art. 32 - (1) În cazul neînregistrării unor daune plătite în perioada de referinţă, asiguraţii beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. 

            (2) Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.” 

 

 1. Mă puteți ajuta cu o certificare că nu am înregistrat daune? Asigurătorul din străinătate mi-a spus că există aceasta posibilitate.

        Răspuns: Puteți solicita un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani, sau absenţa acestor daune de la asigurătorul/asigurătorii RCA sau de la BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Acesta va fi eliberat în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării așa cum este precizat la art.18 alin.10 din Legea 132/2017 și art.17 din Norma ASF 20/2017:

            „Art. 18. -  (10) Asigurătorul RCA eliberează asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenţa acestor daune. 

            Art. 17 Obligaţiile asigurătorului  
            (1) Asigurătorii RCA sau BAAR emit, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, la solicitarea asiguraţilor sau utilizatorilor, certificatul privind daunele înregistrate şi includ în acesta cel puţin următoarele informaţii: 

a) numele/denumirea asiguratului; 

b) CNP/CUI asigurat; 

c) datele vehiculului; 

d) seria şi numărul contractului RCA; 

e) perioada de valabilitate; 

f) clasa bonus-malus aferentă; 

g) data producerii evenimentului înregistrat; 

h) data plăţii despăgubirii; 

i) despăgubiri ca urmare a vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a decesului, dacă este cazul; 

j) aplicarea clauzei privind decontarea directă, dacă este cazul; 

k) aplicarea clauzei privind răscumpararea, dacă este cazul. 

     (2) Asigurătorii RCA notifică propriul asigurat cu privire la înregistrarea unei avizări de daună: 

a) pentru fiecare daună avizată în baza poliţelor de asigurare RCA încheiate de către asigurat, în cazul persoanelor juridice; 

b) pentru fiecare daună avizată în care conducătorul auto răspunzător pentru producerea evenimentului este altul decât asiguratul, în cazul persoanelor fizice.” 

 

 1. Mă poate obliga asigurătorul să-mi repar mașina într-un service agreat? Eu doresc să o repar la reprezentanță.

       Răspuns: Vă puteți repara autovehiculul la orice unitate reparatoare auto autorizată RAR - Registrul Auto Român fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA potrivit prevederilor art.19 alin. 5 lit. k), alin. 12 din Norma ASF 20/2017 precum și art. 6 alin. 8 din Legea 132/2017, astfel:

            “Art.19 (5) Procesul-verbal de constatare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

            k) informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în conformitate cu prevederile art. 6  (8)din Legea nr. 132/2017, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto care ar putea să îi influenţeze opţiunea. 

            (12) Soluţiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea reparatoare, în acord cu documentaţia tehnică din manualul de reparaţie al producătorului auto, şi sunt acceptate de către persoana prejudiciată. 

            Art. 6. - (8) Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea. 

            (9) În aplicarea prevederilor alin. (8) contractul RCA va cuprinde o clauză potrivit căreia, în cazul producerii unei daune, persoana prejudiciată să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărui operator economic care desfăşoară activităţi de reparaţii ale autovehiculelor, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere care ar putea să-i influenţeze opţiunea.

 

 1. Cât durează până mă programează asigurătorul la constatare și ce presupune aceast proces?

       Răspuns: Constatarea daunelor se efectuează în 3 zile lucrătoare de la data avizării sau la o dată ulterioară convenită împreună cu asigurătorul conform prevederilor art. 18, 19, 21 alin.1, art. 37, 38 respectiv 39 din Norma ASF 20/2017 care reglementează acest proces, după cum urmează:

      “Art. 18 - (1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei: 

a) asigurătorului RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului a încheiat asigurarea RCA; 

b) reprezentantului de despăgubiri; 

c) propriului asigurător RCA în cazul utilizării decontării directe; 

d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar. 

      (2) La avizarea daunelor în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin contractul RCA, asigurătorul RCA deschide dosarul de daună procedând la: 

a) efectuarea constatării prejudiciilor şi evaluarea iniţială a daunelor; 

b) informarea în scris a părţii prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire; 

c) soluţionarea cererii în termenul legal. 

       (3) Asigurătorul RCA înregistrează toate documentele depuse la dosarul de daună. 

        (4) Asigurătorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data avizării sau la o dată ulterioară convenită de către părţi. 

        (5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condiţiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat şi asigură condiţiile necesare în vederea efectuării constatării. 

Art. 19 - (1) Procesul-verbal de constatare se întocmeşte de către specialistul constatare daune şi se semnează de către acesta şi persoana prejudiciată. 

     (2) În cazul în care despăgubirea urmează a fi recuperată în condiţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 132/2017, procesul-verbal de constatare se semnează de către persoana prejudiciată, asigurat sau conducătorul vehiculului asigurat şi specialistul constatare daune. 

     (3) Specialistul constatare daune înmânează câte un exemplar al procesului-verbal de constatare părţilor semnatare, la momentul efectuării constatării. 

     (4) Persoana prejudiciată este îndreptăţită la obţinerea despăgubirii chiar şi în cazul în care asiguratul sau conducătorul vehiculului asigurat refuză semnarea procesului-verbal de constatare, în situaţia prevăzută la alin. (2)

     (5) Procesul-verbal de constatare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a) numărul dosarului de daună deschis; 

b) numele şi prenumele în clar ale părţilor semnatare; 

c) data şi locul producerii evenimentului; 

d) data avizării evenimentului; 

e) datele de identificare ale bunului avariat; 

f) elementele constatate ca avariate în acelaşi accident; 

g) soluţiile tehnice propuse iniţial; 

h) lista documentelor necesare a fi depuse de către persoana prejudiciată pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii; 

i) rubrica menţiuni şi observaţii; 

j) datele de contact ale părţilor semnatare; 

k) informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în conformitate cu prevederile art. 6  (8) din Legea nr. 132/2017, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto care ar putea să îi influenţeze opţiunea. 

     (6) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-un accident de vehicul, persoana prejudiciată se adresează asigurătorului său RCA ca urmare a utilizării decontării directe sau asigurătorului său de bunuri, sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate următoarele: 

a) constatarea avariilor; 

b) soluţiile tehnice adoptate; 

c) modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, cuvenite în baza contractului RCA. 

       (7) În limitele despăgubirii achitate pe baza utilizării serviciului decontării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile propriului asigurat împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

       (8) În situaţia prevăzută la alin. (6), asigurătorul persoanei prejudiciate recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, acesta având obligaţia de transmitere, prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. g), către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României. 

        (9) Specialistul în constatarea daunelor este obligat să înscrie eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate în procesul-verbal de constatare sau într-o anexă la acesta; lipsa obiecţiilor nu poate fi invocată în sensul restricţionării drepturilor părţilor. 

        (10) Dacă ulterior demontării elementelor avariate sau la introducerea în reparaţie a vehiculului se constată şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate iniţial, sau este necesară modificarea soluţiei tehnice adoptate iniţial, se întocmeşte un proces-verbal suplimentar de constatare. 

        (11) În cazul prevăzut la alin. (10), asigurătorul RCA întocmeşte procesul-verbal suplimentar de constatare într-un termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. 

        (12) Soluţiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea reparatoare, în acord cu documentaţia tehnică din manualul de reparaţie al producătorului auto, şi sunt acceptate de către persoana prejudiciată. 

         (13) Părţile pot agrea constatarea avariilor şi întocmirea procesului-verbal de constatare prin transmiterea de informaţii şi documente prin mijloace electronice de comunicare. 

        (14) Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar. 

         (15) În situaţia prevăzută la alin. (14), evaluarea avariilor şi întocmirea procesului-verbal de constatare se fac prin coroborarea informaţiilor: 

a) consemnate în constatarea amiabilă de accident, în actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente; 

b) din documentaţia privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate, depusă la dosarul de daună; 

c) din declaraţiile scrise ale părţilor implicate în accident şi ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum şi din alte dovezi prezentate; 

d) din propriile constatări ale asigurătorului RCA rezultate în urma examinării reparaţiilor executate la vehicul; 

e) din investigaţiile privind dinamica accidentului; 

f) din alte mijloace legale de probă.

        (16) Constatarea vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a decesului rezultate în urma unui accident de vehicule se realizează pe baza documentelor justificative emise de instituţiile sanitare cu caracter public de medicină legală. 

     Art. 21 - (1) Persoanele care efectuează constatarea daunelor sunt avizate de către A.S.F. în vederea înregistrării şi menţinerii în Registrul specialiştilor constatare daune.

     Art. 37 - (1) Documentul de intrare în reparaţie se eliberează de către asigurători, BAAR sau FGA, în limitele legale de răspundere şi competenţă, prin specialiştii constatare daună, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 801din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       (2) Procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 19 poate înlocui documentul de intrare în reparaţie, în condiţiile respectării prevederilor prezentului capitol. 

       (3) Eliberarea documentului prevăzut la alin. (1) nu reprezintă nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată a emitentului, fapt care se precizează în conţinutul documentului. 

    Art. 38 - Documentul de constatare poartă înscris numele asigurătorului, BAAR sau FGA, şi seria unică formată cel puţin din: 

   a) indicativul abreviat al judeţului în care este emis documentul; 

   b) numărul dosarului de daună conex. 

     Art. 39 - (1) Documentul de constatare este emis fie direct din sistemul informatic propriu, fie tipărit, în două exemplare, cu aceeaşi valoare juridică.

            (2) Documentul prevăzut la alin. (1) este înseriat conform procedurilor proprii, cu respectarea prevederilor art. 38.

            (3) Asigurătorii RCA, BAAR sau FGA, emit documentul de constatare respectând caracterul unic corespunzător fiecărui eveniment.” 

            Este de precizat faptul că, dacă asigurătorul nu-și îndeplinește obligația, aveți dreptul să solicitați plata despăgubirii pentru lipsa de folosinţă, din momentul depăşirii termenului de constatare până la data efectuării acesteia potrivit art. 25 alin. 3 din Norma ASF 20/2017.

            “Art. 25 - (3) Neefectuarea constatării din culpa asigurătorului RCA, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (4), îndreptăţeşte persoana prejudiciată să solicite plata despăgubirii pentru lipsa de folosinţă, din momentul depăşirii termenului de constatare până la data efectuării acesteia.

 

 1. Cât durează investigațiile în dosarul meu RCA?

     Răspuns: Asigurătorul poate desfășura investigații în baza unei notificări prealabile în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare.

     În cazul în care asigurătorul nu a comunicat notificarea în termenul legal, acesta este obligat la plata despăgubirii, conform prevederilor art. 21 alin. 3 din Legea 132/2017 coroborat cu art. 20 alin. 3 lit. b) din Norma ASF 20/2017, astfel:

      “Art. 21. - (3) Deschiderea procedurii privind efectuarea investigaţiilor se face de către asigurător dacă există indicii temeinice asupra producerii evenimentului, în baza unui raport de expertiză realizat de un expert autorizat, şi dacă acesta a notificat în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii. Dacă în urma cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că despăgubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se aplică dispoziţiile art. 11 alin. (2) lit. d). Necomunicarea notificării privind intenţia de a desfăşura investigaţii în termenul de 5 zile decade asigurătorul RCA din acest drept, fiind obligat la plata despăgubirii. Rezultatul motivat al investigaţiilor se comunică părţii prejudiciate în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizare, dar fără a depăşi termenul prevăzut la alin. (1). 

      Art. 20 - (3) Activitatea de constatare daune este obiectivă şi separată faţă de celelalte funcţii operaţionale ale asigurătorului RCA, având următoarele responsabilităţi: 

                    b) transmiterea constatărilor şi recomandărilor referitoare la necesitatea efectuării unor investigaţii cu privire la producerea accidentului;” 

 

 1. Ce costuri de transport îmi achită asigurătorul având în vedere că nu mai pot circula cu mașina mea?

       Răspuns: Predjudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat sau înlocuirea acestuia sunt stabilite pe baza documentelor justificative, de înlocuire a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară închiriat de la entităţi autorizate,  sau din care rezultă costurile privind transportul zilnic, în conformitate cu cele stipulate la art. 11 alin.2 , lit. d din Legea 132/2017 precum și art. 25 din Norma ASF 20/2017, astfel:

        “Art. 11. - (2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: 

d )prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate; 

 

Art. 25 - (1) Prejudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia, sunt stabilite: 

a) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate; sau 

b) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile privind transportul zilnic suportate de către persoana prejudiciată, fără ca acestea să poată depăşi costurile prevăzute la lit. a). 

        (2) Perioada maximă pentru calcularea lipsei de folosinţă este: 

a) perioada de indisponibilitate a utilizării vehiculului avariat ca urmare a stării tehnice, inclusiv în situaţia în care asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare, şi se calculează de la momentul efectuării constatării avariilor şi introducerii vehiculului în reparaţie; 

b) perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire, în situaţia daunei totale economice. 

        (3) Neefectuarea constatării din culpa asigurătorului RCA, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (4), îndreptăţeşte persoana prejudiciată să solicite plata despăgubirii pentru lipsa de folosinţă, din momentul depăşirii termenului de constatare până la data efectuării acesteia. 

        (4) În cazul reparaţiei vehiculului avariat, perioada maximă de indisponibilitate reprezintă timpul normal de reparaţie transformat în zile de lucru prin împărţirea la patru a timpului normat de reparaţie, la care se adaugă orice întârziere nejustificată cauzată de către asigurătorul RCA.

 

 1. Ce presupune decontarea directă și cum pot să beneficiez de aceasta facilitate dacă îmi doresc?

Răspuns: Decontarea directă reprezintă o clauză care poate fi achiziţionată împreună cu poliţa dumneavoastră  RCA. Aceasta presupune faptul că, după un accident rutier, proprietarul mașinii păgubite are opțiunea de a merge la propriul asigurător RCA pentru a-și recupera prejudiciul, urmând ca asigurătorul său să recupereze suma plătită de la asigurătorul şoferului vinovat. Clauza vine în sprijinul consumatorilor de asigurări RCA, fără a limita în vreun fel dreptul șoferului păgubit de a merge direct la asigurătorul vinovatului pentru a-și recupera prejudiciul astfel cum este stipulat în legislația incidentă, în speță, art. 2 alin. 17, art. 20 și 26 din Legea 132/2017 precum și art. 7 alin. 1 lit. g, art. 10 alin. 1, 2, 8 lit. i), art. 13 alin. 7, lit. f), art. 18 alin. 1, art. 19 alin. 6 și 7 precum și art. 34 din Norma ASF 20/2017:

     „Art. 2. – 17. decontare directă - serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat; 

      Art. 20. - (1) Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

            (2) Persoana prejudiciată are dreptul, direct sau prin mandatari, să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

            (3) Cererea de despăgubire se poate înainta şi prin mijloace electronice. 

      Art. 26. - (1) Decontarea directă între asiguratorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României; 

b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România; 

c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 

d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului; 

e) prejudiciile exclud vătămările corporale. 

          (2) Serviciul de decontare directă se ofertează obligatoriu de către asigurător, dar achiziţia acesteia este opţională de către asigurat. 

          (3) Procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale A.S.F. 

          (4) Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

    Art. 7 - (1) Asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informaţii complete şi corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv: 

       g) informaţii privind decontarea directă, în situaţia în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părţi a modalităţii de decontare directă şi dacă dauna este instrumentată prin această modalitate; 

    Art. 10 - (1) În cazul în care asiguratul RCA şi asigurătorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la încheierea sau pe perioada derulării contractului RCA, acestea vor fi menţionate distinct în contractul RCA. 

            (2) Clauza de decontare directă şi termenii acesteia se stabilesc de comun acord la încheierea contractului de asigurare RCA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/2017

            (8) Contractul RCA, prevăzut în anexa nr. 10, conţine cel puţin următoarele informaţii: 

i) tariful aferent decontării directe, dacă asiguratul a optat pentru această clauză; 

    Art. 13 - (7) Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare şi conţine următoarele informaţii: 

f) tariful aferent decontării directe; 

     Art. 18 - (1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei: 

a) asigurătorului RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului a încheiat asigurarea RCA; 

b) reprezentantului de despăgubiri; 

c) propriului asigurător RCA în cazul utilizării decontării directe; 

d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar. 

       Art. 19 - (6) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-un accident de vehicul, persoana prejudiciată se adresează asigurătorului său RCA ca urmare a utilizării decontării directe sau asigurătorului său de bunuri, sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate următoarele: 

a) constatarea avariilor; 

b) soluţiile tehnice adoptate; 

c) modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, cuvenite în baza contractului RCA. 

   (7) În limitele despăgubirii achitate pe baza utilizării serviciului decontării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile propriului asigurat împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

        Art. 34 - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, asigurătorii RCA încheie un acord de reglementare a relaţiilor economice şi organizatorice privind gestionarea modalităţii de decontare directă şi a regreselor administrative. 

            (2) Acordul de reglementare prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin: 

a) documentele pe care le conţine dosarul de daună în vederea recuperării despăgubirii de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate; 

b) modalităţi de comunicare; 

c) termene de plată; 

d) modalităţi de compensare şi garantare. 

            (3) Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate avizează asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea evenimentului în termen de 3 zile de la data deschiderii dosarului de daună. 

            (4) Asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea evenimentului confirmă valabilitatea contractului RCA în termen de 3 zile de la solicitare. 

            (5) Tarifele aferente decontării directe sunt calculate distinct faţă de tariful de primă RCA şi sunt comunicate A.S.F. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme. 

            (6) Asigurătorii RCA notifică A.S.F. cu privire la intenţia de modificare a tarifelor aferente decontării directe, cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada în care acestea pot fi practicate, şi comunică A.S.F. noile tarife cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate.

 

DE REȚINUT:

Asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul le plăteşte cu titlu de dezdăunare şi pentru cheltuielile de judecată şi/sau cheltuielile aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului persoanelor prejudiciate prin vătămare corporală sau deces şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri,  potrivit dispozițiilor art 14 alin. (4) din Legea 132/2017.

Asiguratorul RCA are obligația de a stabili si acorda despăgubirile potrivit  prevederilor Art. 14. Alin.(1) - din Legea 132/2017, respectiv  în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA.

Potrivit art 14 alin (3) al aceluiasi act normativ: Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.

Întrucât legislația nu stabilește dacă un mod de evaluare primează în defavoarea celuilalt, în cazul in care părțile nu pot conveni în amiabil asupra modului de calcul al sumei cuvenite drept despăgubire, litigiul poate fi soluționat fie prin mecanisme alternative de soluționare (ex: SAL-FIN, mediere) fie pe baza hotărârii definitive a instanței, potrivit art. 23alin. (5) din Legea 132/2017.

Partea păgubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului și înainte de efectuarea reparației acestuia, iar în cazul în care se efectueaza reparația pot solicita diferența de despăgubire pe baza documentelor justificative care atesta reparația.

În orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare.

Dosarul de daună nu poate fi soluționat în lipsa cererii de despăgubire înaintate de asigurat sau partea prejudiciată.

În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat sau de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat:

   a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; \

   b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire. 

Asigurătorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună, în maxim 10 zile de la data acceptării în scris a ofertei.

Dacă asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligația de a comunica în scris asiguratului și păgubitului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună și întocmirea procesului verbal de constatare, intenția de a desfășura investigații. Rezultatul motivat al investigațiilor se comunică în în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestora, dar fără a depăși termenul de 30 de zile de la inaintarea cererii de despăgubire.

Asigurătorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigații indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Poliției sau prin formularul Constatare amiabilă de accident.

În situația în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a dosarului dvs. de daună aveți la dispoziție următoarele modalități de acțiune:

Conform legislației emise de către ASF - sectorul Asigurari, societățile de asigurare au obligația să aibă stabilite proceduri de soluționare a reclamațiilor, astfel încât vă puteți adresa cu reclamație direct la societatea de asigurare în cauză.

Vă puteți adresa cu reclamație la ASF, care va analiza și soluționa reclamația dvs. conform prevederilor legale în vigoare.

Soluționarea reclamațiilor de către ASF nu înseamnă soluționarea dosarelor de daună. În acest sens, Autoritatea, potrivit competențelor conferite de lege, urmărește respectarea prevederilor legale aferente domeniul asigurărilor și nu poate impune anumite soluții în dosarele de daună sau plata anumitor sume cu titlu de despăgubire.

Toate aspectele identificate în activitatea de soluționare a petițiilor care pot constitui practici incorecte sau încălcări ale legislației sunt monitorizate și analizate în cadrul structurilor cu competențe de supraveghere și control.

 • Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, potrivit legislației din România, se poate adresa SAL-FIN sau instanței de judecată pentru repararea prejudiciului.
 • În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistență.
 • De asemenea, în situația în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deține o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă recomandăm să vă adresați Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România.