Condiții de autorizare

Autorizarea fondului de pensii administrat privat

Condiţii de autorizare

În vederea autorizării fondului de pensii administrat privat, la momentul depunerii cererii de autorizare acesta trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:

a) fondul să fie constituit prin contract de societate, contract întocmit cu respectarea prevederilor prezentei norme privind conţinutul minim;

b) administratorul să fie autorizat de A.S.F. sau de autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

c) administratorul să aibă prospectul schemei de pensii private autorizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

d) actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat să fie avizat de A.S.F. în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

e) depozitarul activelor fondului de pensii administrat privat să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

f) auditorul financiar al fondului de pensii administrat privat să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

g) membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi conform prevederilor Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

 

SAU

 

Cererea pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat, însoţită de următoarele documente:

a) procură specială şi autentică sau, după caz, delegaţie avocaţială, prin care solicitantul împuterniceşte una ori mai multe persoane pentru a reprezenta administratorul în relaţia cu ASF pe parcursul instrumentării cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat;

b) documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii, eliberat de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz;

c) contractul de administrare încheiat între administrator şi fondul de pensii administrat privat, în copie;

d) contractul încheiat între administratorul fondului şi depozitar, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie;

e) contractul încheiat între administratorul fondului şi auditorul financiar, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie.

f) orice alte documente şi informaţii suplimentare solicitate de către Autoritate sau prevăzute în normele adoptate de Autoritate.