Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 24.02.2021

Bucureşti, 24 februarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)   Reglementare

Proiectul de Normă privind aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA în vederea publicării pe site-ul A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare

Autorizarea domnului Chirodea Radu Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;

Aprobarea domnului Paul-Corneliu Cazacu în funcția de membru-președinte al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Johannes Porak pentru un nou mandat în calitate de membru-vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Bogdan Iulian Popa pentru un nou mandat în calitate de membru - președinte al Consiliului de Administrație la societatea Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.;

Aprobarea domnului Voinea Nicolae-Ovidiu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea domnului Mesut Yetiskul în calitate de Membru al Consiliului de Administrație la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea amendamentelor Codului Bursei de Valori București S.A. - Operator de piață reglementată;

Autorizarea modificării intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. Moldova S.A. ca urmare a schimbării denumirii societății;

Aprobarea alegerii de către S.A.I. Erste Asset Management S.A. a următoarelor burse din state terțe în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, London Stock Exchange și SIX Swiss Exchange;

Autorizarea modificării documentelor următoarelor O.P.C.V.M. administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A.: FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity România, FDI Erste Bond Flexible RON, FDI Erste Bond Flexible România EUR, FDI Erste Liquidity RON, FDI You Invest Active EUR, FDI You Invest Active RON și FDI You Invest Balanced EUR;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Hella Romania S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Hella GmbH&Co KGaA, beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Michelin Romania S.A., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Compagnie Financiѐre Michelin SCmA, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea ICERP S.A. Ploiești ca urmare a radierii societății din Registrul Comerțului;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (numire administrator, eliminare obiect de activitate, modificare articole);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Mercedes - Benz Insurance Broker S.R.L. (nou asociat semnificativ, structura asociaților);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Ritter - Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. (completare obiect de activitate);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Casa de Lichidări Daune - Broker de Asigurare S.R.L. (schimbare sediu social, înființare punct de lucru);

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. în vederea desfășurării activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii ocupaționale și administratorii acestora;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la co