• Acasa Despre CNSM
  Comitetul Național de Supraveghere Macroprudențială (CNSM)

Comitetul Național de Supraveghere Macroprudențială (CNSM)

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) este autoritatea macroprudențială în sensul recomandărilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (ESRB), precum și autoritatea desemnată în sensul dispozițiilor CRD (Capital Requirements Directive - Directiva 2013/36/UE privind activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții) și CRR (Capital Requirements Regulation - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții). La nivel național, Legea 12/2017 definește cadrul legislativ aferent supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.

CNSM este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Guvernului. În exercitarea atribuțiilor sale, CNSM emite recomandări și avertizări adresate BNR, ASF și Guvernului în scopul menținerii stabilității financiare, supuse regimului „comply or explain”. CNSM este condus de un Consiliu General format din 9 membri, dintre care 3 reprezentanți ai ASF: președinte, primvicepreședinte și un vicepreședinte desemnat de Consiliul ASF.

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

CNSM are următoarele atribuții:

 • Identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice, precum și colectarea și analiza informațiilor necesare exercitării acestora;
 • Identificarea instituțiilor cu risc sistemic;
 • Elaborarea strategiei de politică macroprudențială;
 • Stabilirea, reevaluarea periodică și urmărirea obiectivelor intermediare de politică macroprudențială;
 • Stabilirea și reevaluarea instrumentelor macroprudențiale;
 • Emiterea de recomandări și avertizări adresate BNR, ASF și Guvernului în scopul menținerii stabilității financiare. Instituțiile destinatare ale acestor recomandări sunt supuse regimului „comply or explain”;
 • Monitorizarea implementării recomandărilor;
 • Emiterea de opinii consultative;
 • Coordonarea gestiunii crizelor financiare;
 • Asigurarea cooperării și schimbul de informații cu Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic și autorități echivalente din alte state.