SAL-Fin

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor de produse și servicii financiare aferente celor trei piețe non-bancare, ASF a decis înfiinţarea Entităţii de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin) sub forma unei structuri funcționale, responsabilă cu derularea procedurilor SAL finalizate cu propunerea sau impunerea unei soluţii, în vederea rezolvării extrajudiciare a unui litigiu intern sau transfrontalier. SAL-Fin reprezintă un instrument necesar în demersurile de întărire a stabilității pieței financiare, de creștere a gradului de protecție a drepturilor consumatorilor, completând astfel mecanismele de care aceștia dispun în rezolvarea litigiilor pe care le au cu entitățile reglementate de ASF.

Alternativa la sistemul judiciar de soluţionare a litigiilor pusă la dispoziție de SAL-Fin se dorește a fi, prin natura sa, mai rapidă, mai ieftină şi mai uşor de utilizat de către consumatori.

Soluționarea litigiilor ce pot apărea între consumatori și entitățile pieței asigurărilor, ale pieței de capital sau ale sistemului pensiilor private, autorizate, reglementate și/sau supravegheate de ASF este realizată de către unul dintre conciliatorii independenți și imparțiali înscriși în Corpul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice, cu pregătire și experință profesională atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al soluționării litigiilor pe căi alternative.

Procedura de soluționare prin propunerea unei soluții reprezintă soluționarea unui litigiu sub supravegherea și îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-Fin, ce survine ca urmare a propunerilor făcute de acesta, a sugestiilor și concesiilor la care părțile se înțeleg în vederea soluționării litigiului în cadrul SAL-Fin.

Procedura soluționării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-Fin ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri de impunere. Hotărârile care nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.

Procedura de soluționare este realizată etapizat, respectiv pentru soluția prin propunere termenul de soluționare este de maxim 60 de zile cu posibilitatea prelungirii pentru alte 45 de zile, iar pentru soluţionarea prin impunere termenul este de maxim 90 de zile cu posibilitatea prelungirii pentru alte 90 de zile. Părţile sunt informate în prealabil cu privire la condițiile speciale ale acestor proceduri.

Accesul la acest tip de serviciu se realizează de către consumator în mod gratuit prin exprimarea voluntară a acestei opțiuni în scris, direct la sediul SAL-Fin, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare, făcând însă dovada că a încercat în prealabil să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. În cazul în care pentru soluționarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate și  apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.

SAL-Fin îşi desfăşoară activitatea în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București,  TELVERDE 0800 825 627, e-mail: office@salfin.ro.

Orice alte informații suplimentare se pot regăsi pe www.salfin.ro.