• Acasa Taxe aplicabile
    Taxe și cote aplicate entităților autorizate reglementate, supravegheate şi controlate de A.S.F. conform Regulamentului nr. 16/2014 Sectorul Asigurări – Reasigurări

Taxe și cote aplicate entităților autorizate reglementate, supravegheate şi controlate de A.S.F. conform Regulamentului nr. 16/2014 Sectorul Asigurări – Reasigurări

 

Tipuri de entități/persoane fizice plătitoare

Categoria de venituri/entități/persoane fizice

Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/

taxei/cotei (%)

Societăți [1]

Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări generale, mai puţin activitatea de asigurări RCA*

Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări generale, mai puţin din activitatea de asigurări RCA

0,4%

Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări de viaţă*

Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări de viaţă

0,3%

Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări RCA*

Cotă asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări RCA

1%

Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări generale, mai puţin activitatea de asigurări RCA, desfăşurată de asigurătorii din state terţe prin intermediul sucursalelor*

Cotă asupra primelor brute încasate din asigurări generale, mai puţin din activitatea de asigurări RCA, aferente sucursalelor asigurătorilor din state terţe

0,4%

Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări de viaţă desfăşurată de asigurătorii din state terţe prin intermediul sucursalelor*

Cotă asupra primelor brute încasate din asigurări de viaţă aferente sucursalelor asigurătorilor din state terţe

0,3%

Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări RCA desfăşurată de asigurătorii din state terţe prin intermediul sucursalelor*

Cotă asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări RCA aferente sucursalelor asigurătorilor din state terţe

1%

tarif/taxă de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare şi retragere autorizaţie/atestat entităţi reglementate [2]

1.37. autorizare asigurător/reasigurător supravegheat conform părţii I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare

50.000 lei

1.371. autorizare pentru desfăşurarea activităţii de asigurare directă în România de către asigurătorii din state terţe prin intermediul sucursalelor

50.000 lei

1.38. autorizare asigurător supravegheat conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare

20.000 lei

1.39. autorizare/avizare intermediari principali

5.000 lei

1.40. autorizare clasă de asigurare nouă, indiferent de numărul de riscuri pentru care se solicită autorizarea (cotă aplicabilă taxei de autorizare)

40%

1.401. autorizare risc nou din clasă deja autorizată

0 lei

1.41. aprobare transfer de portofoliu (cotă aplicabilă taxei de autorizare)

50%

1.69. aprobare a modelului intern integral, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare

80.000 lei

1.70. aprobare a modelului intern parţial, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare

50.000 lei

1.71. aprobare a utilizării parametrilor specifici, prevăzuţi la art. 166 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare

9.000 lei

1.72. aprobare model intern total pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup

65.000 lei

1.73. aprobare model intern parţial pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup

40.000 lei

5.8. taxă de eliberare a duplicatului autorizaţiei conform art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare

0 lei

Intermediari [3]

taxă de funcţionare/desfăşurare activitate, taxă atestare lectori, aprobare conducere executivă aplicabile intermediarilor principali [4]

cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de distribuţie[5]

0,1%

1.74. taxă de atestare/avizare activitate intermediari principali în calitate de creatori de produse:
a) taxă atestare calitate de creator de produse de asigurare
b) taxă de avizare activitate de creare produse de asigurarea) 0 lei
b) 0 lei

1.75. taxă de atestare în calitate de lectori în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor

0 lei

1.76. taxă aprobare conducere executivă intermediari principali

100 lei

Alte categorii [6]

asigurători/reasigurători/intermediari principali/furnizor de programe de pregătire profesională[7]

1.42. aprobarea modificărilor condiţiilor şi documentelor în baza cărora este acordată autorizaţia de funcţionare pentru societăţi sau autorizaţia de funcţionare/avizul de desfăşurare a activităţii de distribuţie pentru intermediarii principali sau autorizaţia/avizul pentru o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională

500 lei

furnizori de programe de pregătire profesională

1.43. autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor

0 lei

2.21. menţinerea în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor

2.000 lei

asigurători/reasigurători/intermediari principali

1.68. aprobare fuziune/divizare:
a) asigurător/reasigurător (cotă aplicabilă taxei de autorizare)
b) companie de brokeraj nou-înfiinţată (se aplică taxa de autorizare)


a) 10%

b) 5.000 lei

specialiști constatare daune

2.22. avizarea specialiştilor constatare daune şi înscrierea acestora în Registrul A.S.F.

300 lei

persoane fizice și juridice

5.3. taxă interpretare a reglementărilor A.S.F. în vigoare, aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepţia entităţilor supravegheate de A.S.F. ori a patronatelor/asociaţiilor profesionale ale acestora, contractanţilor, păgubiţilor ori a asociaţiilor de protecţie a consumatorilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice, după cum urmează:
a) persoane juridice
b) persoane fizice

a) 10.000 lei
b) 300 lei

5.7. furnizarea de informaţii şi puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3, către terţi1, cu excepţia contractanţilor, păgubiţilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice
1 Nu intră în categoria terţilor entităţile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/asociaţiile profesionale ale acestora.

300 lei

emiterea unui act individual, altul decât cele prevăzute în mod expres în Regulamentul privind veniturile

5.2. tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres în prezenta anexă

1.000 lei

Integrat [8]

taxă privind aprobarea/ autorizarea/ avizarea  / retragerea persoanelor evaluate, înscrierea/înregistrarea și radierea în Registrele A.S.F., avizarea auditorilor financiari [9]

1.65. aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcţie-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

1.000 lei/persoană evaluată

1.66. retragerea, la cerere, a aprobării persoanei evaluate

200 lei

1.67. cererea de aprobare a proiectelor de achiziţie1) şi/sau a acţionarilor semnificativi2):
a) participaţii mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)
b) participaţii mai mici de 50%:
(i) persoană fizică
(ii) persoană juridică
(iii) persoane care acţionează în mod concertat
1) În cazul unui proiect de achiziţie de către persoane care acţionează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.
2) La înfiinţarea entităţii reglementate tariful pentru evaluarea acţionarilor este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementatea) 75%


 

 

b)
(i) 5.000 lei
(ii) 10.000 lei
(iii) 10.000 lei

1.77. aprobare prelungire perioadă de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar sau de către aceeaşi firmă de audit

500 lei/entitate auditată

2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului special/Lista auditorilor IT externi:
a) persoană fizică
b) persoană juridică
a) 1.000 lei
b) 5.000 lei

2.6. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a entităţilor prevăzute la pct. 2.4, 2.5 şi 2.51

1.000 lei

2.14. radiere, la cerere, din Registrul A.S.F. a administratorului special/Lista auditorilor IT externi, pentru:
a) persoană fizică
b) persoană juridică

 

 

 

a) 1.000 lei
b) 5.000 lei

5.5. avizare firmă de audit în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

25.000 lei

 

 

[1] Definiție conform art. 1 alin. (2) pct 56 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare:

societate - asigurător, reasigurător sau asigurător mixt, în cazul în care nu se specifică altfel, autorizat și supravegheat conform prezentei legi, având una dintre următoarele forme juridice:

a) societăți pe acțiuni - S.A., conform Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăți mutuale;

c) societăți europene, definite în Regulamentul (CE) 2.157/2001al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE);

d) societăți cooperative europene, definite în Regulamentul (CE) 1.435/2003al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE);

* Conform Anexei nr. 2 din Regulamentul nr. 16/2014.

 

[2] Conform Anexei nr. 3 din Regulamentul nr. 16/2014.

[3] Definiție conform art. 3) alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări:

  1. intermediar - persoanele prevăzute la pct. 11 şi 13
  2. intermediar de asigurări - persoană fizică sau juridică, alta decât o societate sau angajații acesteia și alta decât un intermediar de asigurări auxiliare, care inițiază sau desfășoară activitate de distribuție de asigurări în schimbul unei remunerații;
  3. intermediar de reasigurări - persoană fizică sau juridică, alta decât un reasigurător sau angajații acestuia, care inițiază sau desfășoară activitate de distribuție de reasigurări în schimbul unei remunerații;

[4] Conform Anexei nr. 3 din Regulamentul nr. 16/2014;

[5] Conform Anexei nr. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 16/2014.

[6] Alte categorii:

a) Furnizori de programe de pregătire profesională;

b) Persoane fizice și juridice;

c) Specialiști constatare daune.

[7] Conform Anexei nr. 3 din Regulamentul nr. 16/2014.

[8] Taxe aplicabile celor trei sectoare de activitate ale A.S.F., după caz:

Sectorul Asigurări – Reasigurări;

Sectorul Instrumente și Investiții Private;

Sectorul Pensiilor Private.

[9] Conform Anexei nr. 3 din Regulamentul nr. 16/2014.

 

 

*Taxele sunt prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.