• ro
 • en

Raportare tranzacții

 Potrivit prevederilor articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR):

Contrapărțile și contrapărțile centrale (CPC-urile) se asigură că informațiile referitoare la orice contract derivat pe care l-au încheiat și la orice modificare sau încetare a contractului sunt raportate în conformitate cu alineatele (1a)- (1f) din prezentul articol către un registru central de tranzacții înregistrat în conformitate cu articolul 55 sau recunoscut în conformitate cu articolul 77. Aceste informații se transmit cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului.

Obligația de raportare se aplică în cazul contractelor derivate care:

(a) au fost încheiate înainte de 12 februarie 2014 și care sunt în derulare la data respectivă;

(b) au fost încheiate la 12 februarie 2014 sau după această dată.”

Obligația de raportare a tuturor stadiilor prin care trece procesul de încheiere a contractelor cu produse derivate OTC și ETD( (încheiere/nou contract, modificare/corectare, evaluare/ actualizare colateral, încetare/terminare/terminare în avans), se aplică ambelor părți implicate (contrapărți financiare(FC-uri) și/sau nefinanciare (NFC-uri)), având ca dată limită ziua T+1.Persoanele fizice sunt exceptate de la obligația de raportare a contractelor derivate încheiate.

Registrele centrale de tranzacții (Trade Repositories (TR-uri)) sunt entități ce colectează, gestionează și păstrează informațiile aferente tuturor contractelor derivate din UE, în vederea creșterii transparenței pieței de produse derivate și implicit a menținerii stabilității financiare. ESMA publică permanent pe pagina proprie un Registru al acestor entități, ce poate fi consultat AICI.

Următoarele tipuri de instrumente financiare derivate trebuie considerate în sfera de raportare:

 1. Instrumentele financiare derivate extrabursiere (derivate over-the-counter (OTC), definite conform articolului 2 (7) din EMIR.

Mai precis, conform acestei definiții, EMIR include în derivatele OTC și acele instrumente financiare derivate tranzacționate pe sistemele multilaterale și organizate de tranzacționare (Multilateral Trading Facility (MTF-uri) & Organised Trading Facility (OTF-uri)).

 1. Instrumente financiare derivate listate pe piețe reglementate (exchanged traded derivatives (ETD) sau pe o piață a unei țări terțe, considerată echivalentă a unei piețe reglementate, în acord cu articolul 28 al MiFIR (Regulament delegat 600/2014).

Deciziile de echivalență acordate de Comisia Europeană pot fi consultate AICI.

Precizăm totodată că EMIR a introdus obligația de raportare întârziată (back-loading/back-dated transactions reporting) pentru contractele derivate încheiate cu 90 de zile înainte de data începerii aplicării (16 august 2012)) , iar această activitate a avut un termen inițial de finalizare de 3 ani, prelungit cu încă 2 ani, prin standardele tehnice de reglementare și implementare, revizuite ( de la 12 februarie 2017, la 12 februarie 2019).

Activitatea de raportare a unei entități implicată într-un contract cu produse derivate, se poate realiza prin operațiuni:

 • de raportare directă la registrul central ales;
 • de delegare a raportării către contrapartea cu care a încheiat respectivul contract;
 • de delegare a raportării către o terță parte, dar menținând, conform prevederilor legale EMIR, responsabilitatea asupra acurateței (inclusiv a nedublării informației), completitudinii și executării acestei activități la timp.

ASF solicită din partea tuturor entităților raportoare (contrapărți financiare și nefinanciare) realizarea tuturor demersurilor pentru îndeplinirea corespunzătoare a cerințelor legale instituite de pachetul legislativ EMIR și asumarea tuturor responsabilităților ce le revin și reiterează faptul că  activitatea de raportare se realizează cu respectarea, în principal, a prevederilor din:

 • Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele derivate OTC, contrapărțile centrale și registrele centrale (EMIR- Regulamentul european privind infrastructurile de piață);
 • Regulamentul delegat (UE) 148/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții (Standard tehnic de reglementare - RTS);
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1247/2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Standard tehnic de implementare - ITS);
 • Regulamentul delegat (UE) 2017/104, de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții (RTS revizuit, cu aplicabilitate din 1 noiembrie 2017);
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/105 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (ITS revizuit, cu aplicabilitate din 1 noiembrie 2017);
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor referitoare la detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate (ITS revizuit, cu aplicabilitate din 11 aprilie 2019);

Precizăm, totodată, că ESMA a elaborat un Set de întrebări și răspunsuri pentru implementarea EMIR, iar ASF încurajează entitățile raportoare să consulte și Ghidul EMIR, publicat pe pagina oficială de internet a ASF.

De asemenea, în procesul de raportare, entitățile raportoare trebuie să țină cont de regulile de validare a datelor din fișierele XML, aplicate la nivelul registrelor centrale de tranzacții, a căror ultimă actualizare (din data de 20 decembrie 2019, cu aplicabilitate din 11 iunie 2020) poate fi consultată AICI.

ASF atrage atenția că începând cu martie 2020, registrele centrale de tranzacții autorizate să primească rapoarte potrivit cerințelor legale ale pachetelor legislative europene EMIR și SFTR, sunt obligate conform prevederilor articolului 19 (1), punctul a), din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 150/2013 AL COMISIEI din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții, modificat prin REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/362 AL COMISIEI din 13 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții (RTS al SFTR), să aibă operaționale procedurile de autentificare a identității utilizatorilor care accesează registrul central de tranzacții, prin care să verifice conformitatea contrapărților sau a entităților ce raportează cu cerințele de raportare prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, neîndeplinirea obligațiilor de conformitate referitoare la autentificare, din partea tuturor entităților raportoare, dă posibilitatea registrelor centrale de tranzacții să respingă rapoartele aferente contractelor derivate încheiate (OTC și ETD) transmise către ele.

Pentru asistența tehnică în vederea clarificării obligațiilor de raportare puteți utiliza adresa de poștă electronică: emir.reporting@asfromania.ro