Raportari format electronic

Nr crt.

Entități raportoare*

Raportări în format electronic

Denumire raportare

Scurt sumar informații primite prin raportare

Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semastrial, anual)

Termen de raportare

Legislație
(se va menționa referința din legislație - art, alin, pct din Lege, Regulament, Instrucțiune, etc unde este prevăzută obligația de transmiterea a raportării  și formatul în care trebuie transmisă) până la nivel de articol

1

Societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

TRANZACTII_CONTRIBUTII

Soldurile conturilor individuale ale participanţilor

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. a) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1A punctele 4 si 5

TRANZACTII_TRANSFER_IN

Situaţia transferurilor de tip „in”

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. b) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1B punctele 4 si 5

TRANZACTII_TRANSFER_OUT

Situaţia transferurilor de tip „out” şi utilizarea activului personal al participanţilor

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. c) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1C punctele 4 si 5

STRUCTURA_PARTICIPANTI

Structura numărului de participanţi

lunar

în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. d) si alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 1D punctele 4 si 5

CONT_COLECTOR

Situaţia contului colector al fondului de pensii

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. e) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1E punctele 4, 5 si 6

ACTIVE_OBLIGATII

Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii

săptămânal

săptămânal, în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 15 alin. (1), lit. a) si alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 2 punctele 4 si 5

VAN_VUAN

Situaţia valorii activului net

zilnic

în ziua lucrătoare următoare zilei lucrătoare pentru care se face raportarea, până la ora 15:30

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 16, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele  4, 5 si 6

INVESTITII_DETALIAT

Situaţia detaliată a investiţiilor

săptămânal/ lunar

în termen de 2 zile lucrătoare ale săptămânii/ lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 15 alin. (1), lit. b) si alin. (3) si (4),  Instructiuni de completare ale anexei 4 punctele 4 si 5

TRANZACTII_OTC

Situaţia tranzacţiilor OTC

săptămanal

 în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Norma 25/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, Instructiuni de completare ale anexei 18 punctele 4 si 5

PERSOANE_RESPONSABILE

Formular cu datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea de raportare către Comisie a rapoartelor periodice prevăzute de prezenta normă, precum şi datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor periodice

se poate transmite oricând

Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5.

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 5 si art. 6, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4 si 5

BALANTA

Balanţa contabilă de verificare analitică (separat pentru ADMINISTRATOR şi FOND)

lunar

 până în data de 25(inclusiv) a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. g) si alin. (4) si art. (20), Instructiuni de completare ale anexei 8 punctele 4 si 5

RAPORT_ACTUARIAL

Raport actuarial anual

anual

până la data de 31 Ianuarie(inclusiv), pentru anul anterior

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat art. 19,  Instructiuni de completare ale anexei 11 punctele 3, 4, 5 si 6

PLAN_AUDIT  

Un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se desfăşoară la nivelul fiecărui fond de pensii. 

anual

31-Jan

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat art. 11, Instructiuni de completare ale anexei 13 punctele 4, 5, 6 si 7

PLATI_ESALONATE

Raport de plati esalonate

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 14 alin. (1), lit. f) si alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 1F punctele 4 si 5

SALARIATI

Raport salariati

semestrial

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea

 Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12 alin. (3¹) si alin. (5), Instructiuni de completare ale anexei 19 punctele 4 si 5

Raport de audit intern

Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private conform actelor normative aplicabile

semestrial

finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12, alin. (1), Instructiuni de completare ale anexei 14 punctele 4, 5, 6 si 7

Raport de control intern

Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.

semestrial

finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12, alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 15 punctele 4, 5, 6 si 7

Raport de risc

Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii private cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile. 

semestrial

finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 12, alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 16 punctele 4, 5, 6 si 7

Rata de rentabilitate

Administratorul calculează şi raportează trimestrial Autorităţii de Supraveghere Financiară rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 60 de luni anterioare datei efectuării calculului

trimestrial

Administratorul calculează şi raportează trimestrial Autorităţii de Supraveghere Financiară rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 60 de luni anterioare datei efectuării calculului

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 13,  Instructiuni de completare ale anexei 17 punctele 4, 5, 6 si 7,  Norma 7/2010  privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat  art. 8

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat art. 114,  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 14, art. 17 alin. 1, lit.a.

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale, balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10  alin. 1, lit.a, art. 14 alin. 1, lit. a.

2

Societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative

TRANZACTII_CONTRIBUTII

Soldurile conturilor individuale ale participanţilor

lunar

 în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit  a), Instructiuni de completare ale anexei 1A punctele 4 si 5

TRANZACTII_TRANSFER_IN

Situaţia transferurilor de tip „in”

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit b), Instructiuni de completare ale anexei 1B punctele 4 si 5

TRANZACTII_TRANSFER_OUT

Situaţia transferurilor de tip „out” şi utilizarea activului personal al participanţilor

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit c), Instructiuni de completare ale anexei 1C punctele 4 si 5

STRUCTURA_PARTICIPANTI

Structura numărului de participanţi

lunar

în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit d), Instructiuni de completare ale anexei 1D punctele 4 si 5

CONT_COLECTOR

Situaţia contului colector al fondului de pensii

lunar

în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit e), Instructiuni de completare ale anexei 1E punctele 4, 5 si 6

ACTIVE_OBLIGATII

Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii

săptămânal

săptămânal, în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative art. 15 alin. (1), lit. a), Instructiuni de completare ale anexei 2 punctele 4 si 5

VAN_VUAN

 Situaţia valorii activului net

zilnic

în ziua lucrătoare următoare zilei lucrătoare pentru care se face raportarea, până la ora 15:30

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 16, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele 4, 5 si 6

INVESTITII_DETALIAT

Situaţia detaliată a investiţiilor

săptămânal/ lunar

în termen de 2 zile lucrătoare ale saptamanii/ lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative art. 15 alin. (1), lit. b), alin 3 si 4, Instructiuni de completare ale anexei 4 punctele 4 si 5

TRANZACTII_OTC

Situaţia tranzacţiilor OTC

săptămanal

 în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Norma 25/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, Instructiuni de completare ale anexei 18 punctele 4 si 5

PERSOANE_RESPONSABILE

Formular cu datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea de raportare către Comisie a rapoartelor periodice prevăzute de prezenta normă, precum şi datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor periodice

se poate transmite oricând

Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5.

Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 5 si art. 6, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4 si 5

BALANTA

Balanţa contabilă de verificare analitică (separat pentru ADMINISTRATOR şi FOND)

lunar

 până în data de 25(inclusiv) a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit g), art 20, Instructiuni de completare ale anexei 8 punctele 4 si 5

RAPORT_ACTUARIAL

Raport actuarial anual

anual

 până la data de 31 Ianuarie(inclusiv), pentru anul anterior

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 19,  Instructiuni de completare ale anexei 11 punctele 3, 4, 5 si 6

PLAN_AUDIT  

Un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se desfăşoară la nivelul fiecărui fond de pensii. 

anual

31 ian.

Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative art. 11 , Instructiuni de completare ale anexei 13 punctele 4, 5, 6 si 7

PLATI_ESALONATE

Raport de plati esalonate

lunar

 în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 14, alin. 1 lit  f), Instructiuni de completare ale anexei 1F punctele 4 si 5

SALARIATI

Raport salariati

semestrial

se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12 alin. (3¹) si alin. (5), Instructiuni de completare ale anexei 19 punctele 4 si 5

Raport de audit intern

 Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private conform actelor normative aplicabile

semestrial

 finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12, alin. (1), Instructiuni de completare ale anexei 14 punctele 4, 5, 6 si 7

Raport de control intern

Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.

semestrial

 finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

 Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12, alin. (2), Instructiuni de completare ale anexei 15 punctele 4, 5, 6 si 7

Raport de risc

Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii private cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile. 

semestrial

 finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 12, alin. (3), Instructiuni de completare ale anexei 16 punctele 4, 5, 6 si 7

Rata de rentabilitate

Administratorul calculează şi raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile

trimestrial

Administratorul calculează şi raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile. 

Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 13,  Instructiuni de completare ale anexei 17 punctele 4, 5, 6 si 7

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative  art. 104,  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 14 alin.1, lit.a,  art. 17 alin. 1, lit.a.

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10  alin. 1, lit.a, art.14 alin. 1, lit. a, art 17 lit a

Participantii suspendati

Notificarile transmise participantilor/ angajatorilor care nu si-au indeplinit obligatia de virare a contributiei

se poate transmite oricând

-

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, art. 76, alin.7.

 

FGDSPP (Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private )

ANEXA Nr. 1

situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare

trimestrial

în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit a Instructiuni de completare ale anexei 1 punctele 4, 5

ANEXA Nr. 2

situaţia activelor investite şi a obligaţiilor Fondului de garantare

trimestrial

în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit b, Instructiuni de completare ale anexei 2 punctele 4, 5

ANEXA Nr. 3

situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari

trimestrial

în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit c, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele 4, 5

ANEXA Nr. 4

situaţia detaliată a investiţiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

trimestrial

în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 12 alin 1, lit d, Instructiuni de completare ale anexei 4 punctele 4, 5

ANEXA Nr. 5

Balanţa de verificare analitică la data de

semestrial

semestrial, pentru perioadele 1 ianuarie-30 iunie şi 1 iulie-31 decembrie, până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 11, Instructiuni de completare ale anexei 5 punctele 4, 5

ANEXA Nr. 6

Planul de audit intern anual

anual

se întocmește anual și se transmite Autorității până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 8 alin 2, Instructiuni de completare ale anexei 6 punctele 4, 5, 6 si 7

ANEXA Nr. 7

Raportul de audit intern pentru anul

anual

se întocmeşte anual şi se transmite Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 10 alin 1 lit a, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4, 5, 6 si 7

ANEXA Nr. 8

Raportul actuarial anual

anual

se întocmeşte anual şi se transmite până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 8 alin 3, Instructiuni de completare ale anexei 8 punctele 4, 5, 6 si 7

ANEXA Nr. 9

Raportul de control intern pentru anul

anual

se întocmeşte anual şi se transmite până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 10 alin 1, lit b, Instructiuni de completare ale anexei 9 punctele 4, 5, 6 si 7

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 23, alin. 1, lit.a.

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private , art. 21³, alin.1, lit. a

4

Depozitarii activelor fondurilor de pensii private

VAN_VUAN

 Situaţia valorii activului net

zilnic

în ziua lucrătoare următoare zilei lucrătoare pentru care se face raportarea, până la ora 15:30

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art.24, Instructiuni de completare ale anexei 3 punctele 4, 5 si 6

ACTIVE_PROVIZION

Situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic

lunar

în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare. 

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art.23, alin 1 lit. b),  Instructiuni de completare ale anexei 9 punctele 4 si 5

PERSOANE_RESPONSABILE

Formular cu datele de identificare şi datele de contact ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu activitatea de depozitare şi custodie şi ale persoanei(lor) responsabilă(le) cu transmiterea raportărilor periodice

se poate transmite oricând

Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5.

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat si Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 5 si art. 6, Instructiuni de completare ale anexei 7 punctele 4 si 5

5

Brokeri

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 20 alin 1 lit a.

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 20 lit. a.

 

______________
*Se completează cu alte categorii de entități cuprinse în legislația sectorială care nu au fost enumerate mai sus