Raportări


Intermediarii principali au obligaţia să transmită conform prevederilor Normei A.S.F. nr. 19/2018, cu modificările ulterioare următoarele raportări:


A.1. Companiile de brokeraj

 1. raportări anuale, conform prevederilor art. 30, alin. (8), lit. a), termenele de transmitere a acestor raportări fiind conform prevederilor art. 33, alin. (1), lit. a), astfel:


(i) situaţiile financiare anuale, conform reglementărilor contabile în vigoare;


(ii) raportarea referitoare la evoluţia şi structura capitalului social, conform anexei nr. 11.

 1. raportări semestriale, conform prevederilor art. 30, alin. (8), lit. b), termenele de transmitere a acestor raportări fiind conform prevederilor art. 33, alin. (1), lit. b), astfel:


(i) raportări contabile, conform reglementărilor contabile în vigoare;


(ii) raportarea referitoare la evoluţia şi structura capitalului social, conform anexei nr. 11.

Raportările semestriale şi anuale sunt transmise de companiile de brokeraj atât în format electronic, în aplicaţia ASF-EWS, cât şi în format letric, scanate pe adresa de e-mail a A.S.F: eregistratura@asfromania.ro.

 1. raportări trimestriale, conform prevederilor art. 30, alin. (8), lit. c) și ale art. 4 alin. 13 termenele de transmitere a acestor raportări fiind conform prevederilor art. 33, alin. (1), lit. c), astfel:
 • raportarea privind activitatea de distribuţie, conform anexei nr.12 (IDD_2018A12_01);
 • raportarea privind situaţia veniturilor totale obţinute de companiile de brokeraj, conform anexei nr. 13 (IDD_2018A13_01);
 • raportarea privind situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere deţinute de companiile de brokeraj, conform anexei nr. 14 (IDD_2018A14_01);
 • raportarea privind situaţia datoriilor şi a creanţelor din activitatea de distribuţie, conform anexei nr. 15 (IDD_2018A15_01);
 • raportarea activitatea de distribuţie desfăşurată pe teritoriul altor state membre, conform anexei nr. 22 (IDD_2018A22IP_01) - Raportarea corespunzătoare anexei nr. 22, se transmite doar de companiile de brokeraj care au notificat A.S.F. extinderea activității de distribuție în afara țării.

Raportările trimestriale se transmit electronic în aplicaţia ASF-EWS, concomitent cu transmiterea unei adrese pe adresa de e-mail: eregistratura@asfromania.ro, la sfârşitul perioadei de raportare, privind asumarea informaţiilor încărcate în aplicaţie.

 1. raportare trimestrială intermediari exceptați/neînregistrati.

Până in ultima zi din luna următoare închiderii trimestrului, se transmite la A.S.F. o adresa privind desfășurarea activității prin intermediari exceptați/neînregistrați, conform prevederilor art. 4 alin. 13 din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări. Aceasta adresă se transmite prin email: eregistratura@asfromania.ro.

 1. raportări către A.S.F. şi ONPCSB în cazul situaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului conform prevederilor art. 30, alin. (8), lit. d) pentru companiile de brokeraj.
 2. raportări către A.S.F. şi ANAF în cazul situaţiilor specifice legislaţiei privind regimul sancţiunilor internaţionale conform prevederilor art. 30, alin. (8), lit. d) pentru companiile de brokeraj.
 3. raportarea trimestrială, conform prevederilor art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (v) din Norma A.S.F. nr. 19/2018, privind taxa de funcţionare pentru activitatea de distribuţie şi situaţiile rectificative aferente, conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.
 4. raportarea privind taxa de funcţionare se transmite conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., în format electronic de tip Excel/pdf., la adresa menţionată pe website-ul A.S.F. (raportari_taxe@asfromania.ro)

Intermediarii principali desemnează o persoană pentru coordonarea activităţii de înregistrare şi de actualizare a registrelor proprii şi a încărcării datelor în Registrul A.S.F. şi transmit A.S.F. numele şi funcţia acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei norme. (art.29 alin. 7 din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare)

Informaţii privind înregistrarea în aplicaţie se regăsesc la secţiunea 2.3 Alte informații.

A.2. Instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 1. raportări anuale, conform prevederilor art. 31, alin. (3), lit. a), termenele de transmitere a acestor raportări fiind conform prevederilor art. 33, alin. (3) lit. a) referitoare la auditarea sistemelor informatice, conform reglementărilor în vigoare privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate în activitatea de distribuţie de asigurări.
 2. raportări trimestriale, art. 31, alin. (3), lit. b) termenele de transmitere a acestor raportări fiind conform prevederilor art. 33, alin. (3) lit. b) astfel:


raportarea privind activitatea de distribuţie, conform anexei nr. 12;

raportarea privind situaţia veniturilor obţinute din activitatea de distribuţie, conform anexei nr. 13;

raportarea privind situaţia datoriilor şi a creanţelor din activitatea de distribuţie, conform anexei nr. 15;

raportarea privind taxa de distribuţie şi situaţiile rectificative aferente, conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;

 1. raportări către A.S.F. şi ONPCSB în cazul situaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului conform prevederilor art. 33, alin. (3), lit. b).
 2. raportări către A.S.F. şi ANAF în cazul situaţiilor specifice legislaţiei privind regimul sancţiunilor internaţionale conform prevederilor art. 31, alin. (3), lit. d).

Companiile de brokeraj au obligaţia să transmită semestrial raportări conform prevederilor Normei A.S.F. nr. 18/2017, următoarele raportări, astfel:

Situaţia petiţiilor - anexa nr. 5

Informaţii privind principalele probleme identificate în activitatea de soluţionare şi gestionare a petiţiilor - anexa nr. 3.

În termen de 45 zile calendaristice de la încheierea semestrului raportările semestriale se transmit electronic în aplicaţia ASF-EWS, concomitent cu transmiterea unei adrese pe adresa de e-mail: eregistratura@asfromania.ro, privind asumarea informaţiilor încărcate în aplicaţie.

Companiile de brokeraj au obligaţia să transmită anual raportări conform prevederilor art. 49 lit. a) și c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, următoarele raportări, astfel:

 1. raportul anual privind evaluarea internă a riscurilor operaţionale efectuată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), până la data de 31 martie a anului curent;
 2. raportarea electronică anuală cu indicatorii menţionaţi în anexa nr. 4, în cazul în care aceşti indicatori sunt aplicabili şi sunt aferenţi sistemelor informatice importante, până la data de 31 martie a anului curent, pentru anul anterior;
 3. raportul de audit IT întocmit pentru perioada supusă auditului pentru auditul IT efectuat în conformitate cu prevederile art. 21, până la data de 30 iunie a anului curent, după ultimul an din perioada supusă auditului, însoţit de copia certificatului de auditor IT semnată pentru conformitate cu originalul valabil la momentul întocmirii raportului de audit.