Cerințe de autorizare

Entitate

Legislatie primara

Legislatie secundara

SSIF

societăți de servicii de investiții financiare

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Regulamentul ASF nr.1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF - forma consolidată, iunie 2020

 

Operatori de piata

/

SSIF care administrează un SMT/SOT

 

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

 

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare

Regulamentul ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

NORMA nr. 34/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

 

 


Depozitari centrali

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

Regulamentul ASF nr.10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE)
nr.909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

 

Contrapărti centrale

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii din 21.08.2013

Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare

Regulamentul ASF 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012

 

Fond de compensare a Investitorilor

FCI

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

 

Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

 

Auditori IT

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

 

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către ASF

 

Consultanti de investitii

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

 

Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Societăți de administrare a investițiilor (SAI)

OPCVM

Societăți de investiții

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital -

Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004

REGULAMENTUL (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M. - varianta consolidată

Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Regulamenul nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternativ

Regulamentul ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 5/2012 privind forma, conținutul și modul de prezentare a documentului privind informațiile cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

 

 

Administratori de fonduri alternative de investitii

(AFIA)

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea

Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative - consolidat 2020

Regulamentul ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Fonduri de investiţii alternative

(FIA)

Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

Regulamentul (UE) 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

 

Regulamentul nr.7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

Regulamenul nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

Securitizare

Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

 

Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402

Regulamentul delegat (UE) 2019/885 al Comisiei din 5 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS

 

 

Furnizori de servicii de raportare a datelor

(APA, CTP, ARM)

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul Delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor

Regulamentul delegat (UE) 2018/63 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/571

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1110 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard referitoare la autorizarea furnizorilor de servicii de raportare a datelor și la notificările conexe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financia

 

 

 

 

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer