Cerințe de autorizare

Entitate

Legislatie primara

Legislatie secundara

SSIF

societăți de servicii de investiții financiare

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate

Regulamentul delegat (UE) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

Regulamentul ASF nr.1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF - forma consolidată, iunie 2020

 

Operatori de piata

/

SSIF care administrează un SMT/SOT

 

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

 

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare

Regulamentul ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

NORMA nr. 34/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

 

 


Depozitari centrali

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

Regulamentul ASF nr.10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE)
nr.909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

 

Contrapărti centrale

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii din 21.08.2013

Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare

Regulamentul ASF 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012

 

Fond de compensare a Investitorilor

FCI

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

 

Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

 

Auditori IT

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

 

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către ASF

 

Consultanti de investitii

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare

 

Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Societăți de administrare a investițiilor (SAI)

OPCVM

Societăți de investiții

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital -

Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004

REGULAMENTUL (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M. - varianta consolidată

Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Regulamenul nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternativ

Regulamentul ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 5/2012 privind forma, conținutul și modul de prezentare a documentului privind informațiile cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

 

 

Administratori de fonduri alternative de investitii

(AFIA)

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea

Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative - consolidat 2020

Regulamentul ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Fonduri de investiţii alternative

(FIA)

Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

Regulamentul (UE) 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

 

Regulamentul nr.7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

Regulamenul nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

Securitizare

Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

 

Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402

Regulamentul delegat (UE) 2019/885 al Comisiei din 5 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS

 

 

Furnizori de servicii de raportare a datelor

(APA, CTP, ARM)

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul Delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor

Regulamentul delegat (UE) 2018/63 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/571

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1110 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard referitoare la autorizarea furnizorilor de servicii de raportare a datelor și la notificările conexe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financia