Reglementări generale SIIF

Reglementari EU

Reglementări naționale

 

DIRECTIVA (UE) 2024/1760 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024 privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și a Regulamentului (UE) 2023/2859

REGULAMENTUL (UE) 2023/1803 AL COMISIEI din 13 august 2023
de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2178 AL COMISIEI din 6 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de întreprinderile care fac obiectul articolului 19a sau 29a din Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului și prin precizarea metodologiei pentru respectarea acestei obligații de furnizare de informații

 

  Norma ASF nr.4/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

 Instrucțiunea nr. 3 /2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor (publicată în Monitorul Oficial)

 Instrucţiunea nr. 1/2016 (formă consolidată 2023) privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor.

 Instrucțiunea ASF nr.2/2023 pentru modificarea și completarea Instrucţiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor

 Normă nr. 6/2023 privind completarea art. 2 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

  Instrucțiune ASF - MF nr. 1/6218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice

  Norma nr. 39/2015 (forma consolidată, ianuarie 2023) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor 

   Norma ASF nr. 29/2022 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

   Regulamentul ASF nr. 16/2022 pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 privind
formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

 Regulamentul A.S.F. nr. 15/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară

  Regulament nr. 14/2022pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

 Instrucțiunea nr. 2/2022 pentru modificarea Instrucţiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

  Norma A.S.F. nr. 16/2022 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere şi ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință şi pentru modificarea și completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință

  Instrucțiunea nr.1/2022 pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare.

  Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiar - forma consolidată, octombrie 2022

   Regulament nr. 1 /2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

    Norma 30/2021 privind modificarea Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor
financiare

 

 

Proiectul STEAM (fosta subsectiune)

Legea nr. 289/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

Regulamentul nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19

Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul nr. 8/2019 privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)

Regulamentul ASF nr.1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

REGULAMENT nr. 12/2018 privind punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

Regulament nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară - consolidat aprilie 2020

REGULAMENT Nr. 14/2017 privind abrogarea Regulamentului ASF nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Regulamentul nr.17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

Regulamentul nr. 7/8 BNR/ASF - abrogare acte

Regulamentul nr. 12/2012 ptr. aplicarea prev. art. 6 lit. a) din O.U. a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guv., prin MFP, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României

Regulamentul nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta 

Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

Regulamentul nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 

Regulamentul nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit 

Regulamentul nr. 16 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE

Regulamentul nr. 15/10 BNR/CNVM referitor la plasamentele prevăzute de art.831 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil

Regulamentul nr. 11/2010 privind administrarea specială a entităţilor autorizate de CNVM

Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul BNR/ASF nr. 1/2014 / 9/2013 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

NORMĂ nr.15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F. din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Norma ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Norma A.S.F. nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare

Norma A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, cu modificările și completările ulterioare

Norma A.S.F. nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare

Norma A.S.F. nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare

Regulamentul A.S.F. nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 768 / 68 / 2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanțelor şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3483/144/2008

 

 

NORMĂ nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință

 

Regulamentul nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată 

 

Regulamentul nr. 13/2006 privind obligaţiunile ipotecare

 

INSTRUCȚIUNEA NR.5/2020 pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate

 

INSTRUCȚIUNE nr.2/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate

 

INSTRUCȚIUNEA nr.1/ 2019 pentru modificarea Instrucțiunii ASF nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

 

Instrucțiune nr. 1/2018 privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

 

INSTRUCȚIUNE nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, precum și pentru modificarea Instrucțiunii A.S.F. nr.1/2016

 

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF - varianta consolida

Instrucțiunea nr.1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 2/2015 pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

 

INSTRUCȚIUNEA nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.2/2014 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investitiilor Financiare

 

Instrucțiunea nr.2/2014 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

 

NORMĂ nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate,reglementate şi su ....

 

NORMA NR. 2/2018 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ..

 

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice - Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.24 din 12 ianuarie 2009

NORME pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999

REGULAMENT nr. 22/2020 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanțelor

Instructiunea nr. 04/2005 referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorism